Stichting Haags Juristen College. De heer T.Th.A.J. Manders. Laan van Meerdervoort 415. 2563 AR 's-GRAVENHAGE. Datum: 10 augustus 1998. Betreft: Dual Resident Company Questionnaire. Kenmerk: ICNBLEW/HJC980810. Geachte heer Manders, Ik verwijs naar mijn brief ICNBLEW/HJC980310 d.d. 10 maart 1998 gericht aan uw collega Mr. B.J.R.H. Quaedvlieg inzake Strategiebepaling en bevestig in dank uw schrijven van 6 augustus jongstleden.

Bijgaand ontvangt u ter kennisname en ten behoeve van het dossier de reactie zoals ik die vandaag aan de heer Mitchell heb doen toekomen. Zoals u ziet heb ik vraag 8 niet bevestigend beantwoord aangezien hieromtrent nog geen definitieve beslissing is genomen. Met vriendelijke groet, J.L. Van der Heyden. Bijlagen: Brief YOUR REFERENCE 240 67551 27448 A ON BEHALF OF MR G.P. MITCHELL HM INSPECTOR OF TAXES d.d. 10 augustus 1998 aan Inland Revenue South East met bijlagen.

25 SEPTEMBER 1998 JAARCIJFERS 1997 (1) TER ATTENTIE VAN HET HAAGS JURISTEN COLLEGE

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN