De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Drs. Loek Hermans. Postbus 25000. 2700 LZ ZOETERMEER. Datum: 31 december 1998. Betreft: CORRESPONDENTIE-OVERZICHT Ons kenmerk: PJ/OCW981231. Uw kenmerk: PO/PJ/98/51315 U.

Geachte Heer Hermans,

Van uw staatssecretaris ontving ik onlangs de volgende brief:

"Herintreden in het primair onderwijs. Geachte mevrouw, mijnheer, In het voorjaar van 1998 heeft u in reactie op de brief van mijn ambtsvoorganger, mevrouw T. Netelenbos, via een antwoordkaart uw belangstelling voor een baan in het primair onderwijs kenbaar gemaakt. Om inzicht te verkrijgen in wensen en mogelijkheden is u daarom gevraagd een enquêteformulier in te vullen en te retourneren. In de begeleidende brief is vermeld, dat retournering van het formulier impliciet instemming inhoudt voor het doorgeven van de gegevens aan een arbeidsbemiddelende instantie. Om een voor mij onbekende reden heb ik uw formulier niet mogen ontvangen en dat betekent dus dat ik uw gegevens niet mag doorgeven aan het Career Center Onderwijs, de instantie die speciaal is opgezet voor de bemiddeling van herintreders. Uw NAW-gegevens (naam, adres en woonplaats) zal ik uit mijn bestand laten verwijderen. Te uwer informatie heb ik bij deze brief een bijlage gevoegd, waarin de stand van zaken van de "Stille reserve campagne" is weergegeven. Ik vestig uw aandacht op de daarin genoemde bemiddelingsinstantie (CCO). Het is mogelijk dat u zich inmiddels rechtstreeks bij het CCO heeft aangemeld. In dat geval verzoek ik u deze brief als niet geschreven te beschouwen. Heeft u zich echter nog niet bij het CCO aangemeld en bent u na het lezen van de informatie alsnog geïnteresseerd geraakt in een baan als leerkracht, dan nodig ik u van harte uit dit aan het CCO kenbaar te maken. Het enige dat u daarvoor hoeft te doen, is de gevraagde gegevens op het bijgevoegde antwoordformulier in te vullen en in een ongefrankeerde envelop te zenden aan: Career Center Onderwijs. Antwoordnummer 4055. 6400 VC Heerlen. Het CCO zal uw gegevens dan in een bestand opnemen en met u contact opnemen voor het maken van een afspraak voor een eerste gesprek. Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Met vriendelijke groet, De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, (drs. K.Y.I.J. Adelmund)". Ik heb helaas moeten vaststellen dat mevrouw Adelmund niet de moeite heeft genomen om de brief persoonlijk te ondertekenen. Nochtans sta ik u toe namens mij haar mijn hartelijke groeten over te brengen en haar te danken voor de bijlage met de volgende tekst:

"*Achtergrond
De
"Stille reserve campagne" maakt onderdeel uit van een aantal maatregelen om het verwachte lerarentekort in het primair onderwijs te kunnen opvangen. Voor deze campagne wordt gebruik gemaakt van de expertise en ervaring van het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt (SBO). Het SBO is een onafhankelijke stichting, die zich bezighoudt met arbeidsmarktbeleid en met de uitvoering van projecten met als doel de aansluiting tussen vraag en aanbod op die arbeidsmarkt te verbeteren. De samenwerking tussen mijn ministerie en het SBO heeft intussen tot de volgende resultaten geleid. Van de mensen, die in het bezit zijn van een bevoegdheid voor het basisonderwijs, hebben 17.000 hun belangstelling getoond voor een baan in het primair onderwijs. Aan deze mensen is gevraagd een enquêteformulier in te vullen met als doel meer inzicht in de individuele wensen en mogelijkheden te verkrijgen.

*Voorlichtingsbijeenkomsten
In totaal hebben 10.000 mensen het formulier geretourneerd. Van dit aantal is de helft meteen beschikbaar voor een baan in het onderwijs. De andere helft zal pas op termijn beschikbaar zijn. Voor degenen, die nu al beschikbaar zijn, is in de afgelopen maanden een 24-tal regionale voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd. In deze bijeenkomsten kregen de potentiële herintreders informatie over de laatste ontwikkelingen in het onderwijs, rechtpositionele zaken en de mogelijkheid tot het volgen van een door mijn ministerie gesubsidiëerde opfriscursus aan een PABO. Informatie over het bemiddelingstraject werd gegeven door een consulent van het Career Center Onderwijs (CCO).

Bemiddelingstraject
Het CCO, dat speciaal voor de bemiddeling van herintreders is opgezet, is een samenwerkingsverband van
Manpower Consultancy en ABP/USZO. Het CCO heeft inmiddels regionale bemiddelingspunten ingericht en is op dit moment druk bezig met actieve bemiddeling van de groep herintreders, die hebben aangegeven direct beschikbaar te zijn en ook willen worden bemiddeld naar een baan in het onderwijs. Alle potentiële herintreders ontvangen van het CCO een uitnodiging voor een intakegesprek. Een CCO-consulent inventariseert tijdens zo'n gesprek de wensen en mogelijkheden van de herintreder, het type vacatures dat bij hem of haar past en de eventuele noodzaak tot het volgen van een (opfris)cursus. Op basis van de verkregen informatie, stelt de consulent een individueel begeleidingsplan op, dat uiteindelijk moet leiden tot een baan in het onderwijs.

*Opfriscursus herintreders
Al vanaf 1993 wordt door een aantal PABO's met subsidie van mijn ministerie een opfriscursus voor herintredende leerkrachten primair onderwijs uitgevoerd. Ook in augustus 1998 is deze cursus van start gegaan. De campagne heeft ertoe geleid dat de belangstelling voor de cursus aanzienlijk is toegenomen. Voor het cursusjaar 1998/1999 hebben ruim 1.700 herintreders zich voor de cursus aangemeld en wordt een groot deel hiervan op dit moment bijgeschoold. In de cursus wordt naast de ontwikkelingen in het primair onderwijs op het gebied van nieuwe vakken, zoals computeronderwijs, Engels en wereldoriëntatie ook aandacht geschonken aan praktische vaardigheden, waaronder sollicitatietraining. Ook stage maakt onderdeel uit van de cursus.

*Voorlichtingsbijeenkomsten in 1999
Ook voor de groep, die heeft aangegeven op korte of langere termijn beschikbaar te zijn, zal in het voorjaar v
an 1999 een aantal voorlichtingsbijeenkomsten worden georganiseerd." Dit stemt mij tot grote trevredenheid. De in de bijlage vermelde SBO is namelijk persoonlijk door mij opgericht in 1986. Eerst onder de naam Stichting Buitenschools Onderwijs en nadien onder de naam Stichting Beroepsgerichte Opleidingen. De in het kenmerk van de brief vermelde afkorting PO duidt mijns inziens op de directeur van dit bedrijf, de heer Drs. P. Ottenhoff. Ik heb hem in 1987 tot directeur benoemd vanwege zijn expertise op het gebied van arbeidsmarktbeleid. De afkorting PJ heeft naar mijn stellige overtuiging betrekking op de codenaam Purple John waaronder ik bekendheid geniet op onder meer BUCKINGHAM PALACE, KENSINGTON PALACE en St. James's Palace te Londen alsmede op ETON COLLEGE te Windsor (Berkshire) en de Baak te Noordwijk. In dat verband stel ik u derhalve gaarne in kennis van de correspondentie die ik vanaf 3 februari 1996 met uw departement heb gevoerd. Exact twee jaar later werd bijgaande eerstedagsenveloppe uitgegeven in Folkestone. Mét de beeltenis van mijn overleden partner.

TAALCONGRES, BELEIDSONTWIKKELING (1), BELEIDSONTWIKKELING (2), BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN, UW 2 BRIEVEN VAN 26 APRIL1996, UW BRIEF VO/TAB-96011849, UW KENMMERK VO/TAB-96013953, CORRECTIE, BASISONDERWIJS en STILLE RESERVE

14 FEBRUARI 2007 GELUKWENS EN ONDERSTEUNING BELEIDSPLAN TER ATTENTIE VAN MINISTER RONALD PLASTERK VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPPEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN