27 juli 1998. Betreft: STILLE RESERVE Kenmerk: JH/TN980727. Geachte mevrouw Netelenbos, Graag wil ik u van harte danken voor uw brief van 10 juli jongstleden met kenmerk PO/PJ/98/29707U als reactie op mijn brief van 5 juni daaraan voorafgaand.

De in uw kenmerk opgenomen codes doen mij denken aan de heer Drs P. Ottenhoff en de code Purple John die ik hanteerde in mijn berichtgeving aan Prinses Diana vanaf 1 augustus 1996 tot aan haar overlijden op 31 augustus vorig jaar. U maakt in uw brief melding van het onderwerp 'stille reserve'. Ik ga er derhalve vanuit dat uw departement over stille reserves beschikt teneinde onze organisatie in ontwikkeling bij te staan bij de totstandkoming van een Europees Onderwijssysteem. Teneinde die doelstelling te realiseren heb ik mijn oud-collega Drs P. Ottenhoff, directeur van de Stichting Beroepsgerichte Opleidingen te Utrecht, benoemd tot Manager Benelux en hem verzocht een leergang te ontwikkelen teneinde die doelstelling te realiseren. U zult van de heer Dijkstal wellicht hebben vernomen dat ik mij ook al enkele jaren onledig houd met een dissertatie-onderzoek omtrent de rol en functie van ons familiegeslacht binnen het kader van de Europese Geschiedenis. Ten aanzien van de ontwikkeling van een Europees Onderwijssysteem ben ik met name geïnspireerd geraakt door een van mijn verre bloedverwanten, Graaf Karel van der Heyden (geboren 1759 in Kasteel ter Worm onder Heerlen - overleden te Parijs op 22 januari 1826). Van mijn grafelijke bloedverwant beschik ik over de volgende informatie. "BELDERBUSCH. Hij bezat een groot fortuin en eene rijke boekerij, die hij van zijn vaderlijken oom, die erfelijk grootmeester van aartshertog Maximiliaan, keurvorst van Keulen en een der laatste commandeurs der balie Biesen van de Duitsche Orde was geweest, had geërfd. In 1785 werd hij agent van den keulschen Keurvorst Max. Franciscus te Parijs. Onder het Consulaat, toen Limburg onder Frankrijk behoorde, werd hij prefect van het departement der Oise. Hij droeg daar vooral zorg voor verbetering van het lager onderwijs, dat er veel te wenschen overliet, en trachtte ook de positie van de geestelijkheid te verbeteren, die ten gevolge van het Concordaat was teruggeroepen en in zeer bescheiden omstandigheden verkeerde. Beide doeleinden te zamen trachtte hij te bereiken door de voormalige kloosterlingen, die zich aan het onderwijs der jeugd wijdden, te beschermen. Hij stelde de meest energieke pogingen in het werk en ontzag daarbij geen geldelijk offer om de landelijke bevolking te bewegen de achterlijke wijze van landbouw en veeteelt, door haar gevolgd, te verlaten. Bij decreet van 8 Febr. 1810 benoemde Napoleon I hem om deel uit te maken van den senaat en toen vestigde hij zich te Parijs. Hij schreef zonder vermelding van zijn naam een vijftal politieke brochures, bijna niet meer te vinden en in de Biogr. Nat. de Belg. vermeld." Ook Prinses Diana heb ik van dit verhaal in kennis gesteld. Alles wijst erop dat zij al mijn adviezen heeft overgenomen en wij vorig jaar ons familiebedrijf van start zouden hebben kunnen laten gaan, wanneer zij niet zou zijn verongelukt. Uiteraard beschikte My Lady over voldoende vermogen om de organisatie van start te laten gaan en onze beleidsvoornemens te realiseren. In dit verband stel ik het zeer op prijs dat u het onderwerp 'stille reserves' aan de orde heeft gesteld en verneem gaarne van u op welke wijze uw departement mijn organisatie financiële ondersteuning kan bieden bij de ontwikkeling van een nieuw Europees Onderwijssysteem waarbij normen en waarden van ethiek en integriteit het uitgangspunt van nieuwe educatieve activiteiten zullen vormen. Voor de goede orde meld ik u dat ik mijn Manager Benelux van de inhoud van dit schrijven in kennis heb gesteld. Uw reactie zie ik wederom met veel belangstelling tegemoet. Met vriendelijke groet, J.L. Van der Heyden. European Cervantes Foundation i.o.

P.S. Het Engelse magazine International Express' July 21 - 26, 1998, maakt in het artikel "Diana is dead, long live Camilla' op pagina 41 melding van 'the removal of the man in the middle'. Ik ben echter geenszins van plan het veld te ruimen in The United Kingdom. Inmiddels heeft de omzetting van Paars I naar Paars II plaatsgevonden en heeft mijn vorige klas een nieuwe samenstelling gekregen. Reden waarom ik het van belang acht dat U terzake volledig bent geïnformeerd. Voor de goede orde meld ik U dat ik mijn voormalige collega Drs E.H. Halbertsma, statutair directeur van het Management Centrum VNO-NCW te Noordwijk, na het overlijden van mijn beoogde partner heb gemachtigd alle juridische handelingen in de Benelux en het Verenigd Koninkrijk voor mij te verrichten. Dit betekent in concreto de omzetting van de Stichting Cervantes Benelux in European Cervantes Foundation en de Britse Limited Company in een Holding Ltd met onder meer werkmaatschappijen op het gebied van Opleiding & Training en Werving & Selectie. Doelgroepen: Managers met Spaanstalige contacten en hispanisten waarvoor arbeidsmarktbeleid dient te worden ontwikkeld. Ik heb mevrouw Halbertsma verzocht de directie over deze holding te gaan voeren. Ikzelf verhuis per 1 februari 1999 naar Spanje. Ik heb begrepen dat uw nieuwe staatssecretaris gaarne het subsidiemiddel wederom hanteert. Dat is wel even wennen. Ik heb er altijd zélf voor moeten werken, maar stel het zeer op prijs indien zij mijn initiële kosten zou willen subsidiëren. Gaarne verneem ik van U op welke wijze dit kan gebeuren. Ik moet immers ook nog kunnen eten. Tenslotte meld ik u dat ik mevrouw Halbertsma en de heer Ottenhoff van de inhoud van dit schrijven in kennis heb gesteld. Met vriendelijke groet en hoogachting, Instituto Cervantes Holding Limited. John L. Van der Heyden. Vice President. Bijlagen: Paars vol lof over Kok en Van Mierlo; First Day Cover Benhem, Folkestone Kent d.d. 3 februari 1998.

31 DECEMBER 1998 CORRESPONDENTIE-OVERZICHT TER ATTENTIE VAN MINISTER DRS LOEK HERMANS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPPEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN