FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Helma Dam Tilburg. Datum: 7 februari 2001. Betreft: GRAN HERMANO Kenmerk: JH/HD20010207. Nijmegen, woensdag 7 februari 2001. Beste Helma, Zoals je ziet aan mijn briefhoofd heb ik inmiddels de verantwoordelijkheden en taken van mijn in Parijs ontvoerde en dientengevolge verongelukte partner overgenomen, voor zover dat binnen mijn vermogen ligt. Mijn 'first concern' waren uiteraard de 'boys', William en Harry. Daartoe heb ik vorig jaar met de jaarwisseling een reis naar Schotland gemaakt. In Spanje is mij nu verzekerd dat de situatie rond de Britse Kroon thans in vertrouwde handen is. Dat neemt niet weg dat de door Diana en mij geplande organisaties verder doorgang dienen te vinden "as We planned". Over tien dagen vindt in Culemborg de jaarvergadering van de VSOS plaats. Dit is een van de oude graafschappen van de voormalige graven van Heyden uit het Westmunsterland. Uit de berichtgeving in Spaans op School heb ik begrepen dat jullie gedurende de afgelopen tijd veel hebben nagedacht over verder te ontwikkelen beleid. Zoals ik bij mijn terugtreden uit het bestuur heb toegezegd heb ik mij de afgelopen tijd voornamelijk beziggehouden met het ontwikkelen van arbeidsmarktbeleid in de richting van tal van organisaties, waarbij de Baak-kring van het Management-Centrum VNO/NCW een zwaarwichtige functie vervult en nog gaat vervullen. Mijn ervaringen inzake de met mijn collega, voormalig Baakdirecteur Liesbeth Halbertsma, in 1991 afgesproken keuze voor ontwikkelen heb ik op het op bijgaande CD opgenomen document Gran Hermano vastgelegd. Ik hoop dat je in de komende negen dagen nog voldoende tijd hebt om van het geheel kennis te nemen ondanks de omvang van meer dan 1500 pagina's (met veel foto's). 'Het Boek' is te lezen op de Macintosh en het programma AppleWorks 6, dat ik - uitsluitend voor eigen gebruik - op de schijf heb bijgevoegd. Ik hoop dat de hierin ontwikkelde gedachten en relatiepatronen een belangrijke bijdrage mogen leveren aan de verdere ontwikkeling van de VSOS, haar leden en hun nazaten. Voor de goede orde laat ik je weten dat ik eraan hecht dat uit deze aanbevelingen voortkomende nadere beleidsbeslissingen van de VSOS en haar leden worden gecheckt door onze advocaat, de heer Mr G. van Amstel Advocaat en procureur te Bunnik. Hij beschikt eveneens over een exemplaar van Gran Hermano tot 18 december 2000. Vooruitlopend op de rondvraag van volgende week zaterdag acht ik het als een prioriteit dat er een permanente voorziening wordt getroffen voor het Spaans (uitsluitend!) op het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Met name in verband met de ontwikkeling van Mercosur vanaf 2005. Volgend jaar hoop ik alle hispanisten die mij in de afgelopen jaren trouw zijn gebleven te kunnen ontvangen op het landgoed De Horsten te Wassenaar. Veel leesplezier en graag tot zaterdag 17 februari in Culemborg. Hartelijke groet, John. L. Van der Heyden.

25 MAART 2004 JAARVERGADERING VDSN 2004 TER ATTENTIE VAN MEVROUW DRS MARJO EURLINGS

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN