5 december 2000. Betreft: SINT NICOLAAS Kenmerk: JH/HdK20001205.

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Torremolinos, maandag 4 december 2000. Estimado Amigo, In 1577 was GASPAR 47 jaar. Hij werd toen naar Engeland gezonden. In januari om precies te zijn. Van Lennep schreef hierover: De Middelburgsche gemeente was in de drie jaren, waarin zij zich vrijelijk had kunnen uitbreiden, zeer toegenomen, doch het aantal leeraars, dat na veel moeite, sedert de bevestiging van JOHANNES SEU, tot drie geklommen was, was na ééne maand door het overlijden van BOREEL weder op het oude getal van twee teruggebracht. Daarom wendde men weder het oog naar Engeland, om te trachten eenen der daarheen uitgeweken leeraars, in het vaderland terug te krijgen. Reeds vroeger, bij de beroeping van SYLVANUS, had men in Engeland zich bereid verklaard iemand te zenden, maar de Middelburgsche gemeente was niet gezind af te wachten wie tot haar zou komen, maar wilde liever zelve eene keus doen. 'Tot dat doel werd VAN DER HEYDEN op het einde van Januari 1577 naar Engeland gezonden. Hij kreeg geloofsbrieven mede van den kerkeraad en de overheid der stad Middelburg, terwijl ook MARNIX VAN ST. ALDEGONDE, die zich sedert het najaar van 1576 met den Prins aldaar bevond, een aanbevelingsbrief voor hem schreef aan de Nederduitsche Gereformeerde gemeente te Londen, waarin hij sterk aandrong dat deze het verzoek van Middelburg niet zou afslaan en haar aan het einde de verzekering gaf, dat ook de Prins haar daarvoor dankbaar zou zijn. Deze brief van MARNIX is gedateerd van 27 Januari, zoodat wij mogen veronderstellen, dat VAN DER HEYDEN omstreeks dien tijd uit Middelburg vertrokken is. Hij bleef in Engeland denkelijk tot het einde van Februari, daar hij in de eerste week van Maart weder in Middelburg terug was. Zijne zending was niet vruchteloos geweest. Te Norwich had hij in MICHIEL PANEEL iemand gevonden, geschikt en bereid het leeraarsambt te Middelburg te aanvaarden, en bij zijn terugkeer stelde hij dezen vrijmoedig aan den kerkeraad voor. PANNEEL werd den 13den April beroepen en den 3den November bevestigd, en bleef tot zijn dood in 1604, ijverig in de gemeente werkzaam. (Men zie over hem J. W. TE WATER, Reformatie van Zeeland, bl. 183.vgg. Niet de belangen van Middelburg alleen had VAN DER HEYDEN in Engeland behartigd. JOHANNES CUBUS, die geruimen tijd in Londen het Woord had verkondigd, werd door zijne bemiddeling voor Antwerpen verkregen. Men vergelijke SIMEON RUYTINCK, Geschiedenissen ende handelingen, enz." in de Werken der Marnix-Vereeniging III ,I.I,bl.133, alwaar wij omtrent VAN DER HEYDEN'S komst te Londen het volgende vinden: "Den waren Godsdienst wierd door de voorgenoemde Pacificatie in Nederland zeer verbreydet. Men ontbood van alle canten Leeraers, om de gemeenten aldaer te planten. CASPARUS HEYDANUS, Leeraer tot Andwerpen (lees: Middelburg), quam alhier tot dien eynde, ende vercreegh van hier CUBUM, Leeraer deser gemeente, met conditie van hier weder te mogen keeren, zo den nood der gemeente sulex verkiesch.") Niet tot de Middelburgsche gemeente en het behartigen van hare zaken alleen, bepaalde zich de werkzaamheid van GASPAR VAN DER HEYDEN gedurende zijn verblijf in die stad; ook waar het gold de belangen der geheele Kerk voor te staan, werd zijne medewerking dikwijls gevraagd en nooit te vergeefs ingeroepen. Wij zagen reeds hoe hij, korten tijd na zijne komst in Middelburg, geroepen werd de Synode van Dordrecht in 1574 te leiden, en thans weder vinden wij hem als "beleider" der kerkvergadering, die vier jaren later in dezelfde stad zou gehouden worden."Door de Pacificatie van Gent en door afsterven des grooten Commandeurs, doen Goeverneur der anderen Nederlanden, is het geschiet, dat niet alleen in Hollandt en Zeelandt het Pausdom meer afghestelt werde, de Predicatie des Euangelii toenemende, maer dat oock de goede Ondersaten in Brabant, Vlaenderen, Gelderlandt, Vrieslandt, int Sticht van Utrecht, int land van Overijssel, etc. na der waerheyt hebben beghinnen te haecken: waer over tot eenige plaetsen gantsch openbaerlick, inden anderen, hoe wel noch heymelick in den huysen, nochtans met groote vergaderinghe van volck, ende genoech by weten ende consent van den Overheden, Godts Woord gepredikt is worden. Hij is dus blijkbaar één maand in Engeland geweest. De gehele maand februari 1577. Het is dus niet zo vreemd dat een medewerker van BUCKINGHAM PALACE mij op 18 augustus 1997 zei "So go for it", toen ik hem liet weten dat ik in principe ook Head of the Church of England zou kunnen worden. Dat zou met Diana als echtgenote zeer zeker tot de mogelijkheden hebben behoord en door Dr Carey als zodanig verwelkomd. Afgaande op zijn laatste woorden tijdens haar uitvaartdienst in september van dat jaar: "And now abideth: Faith, Hope, Love. In whatever language that may be". Het verbaast mij dan ook geenszins dat Liesbeth mij in 1990 al heeft aangeduid als nieuwe leider. Nu tien jaar verder is het zover. Ik had vanmidag nog een gesprek met een mevrouw in de zogenaamde 'Hollandse Winkel'. Daarbij heb ik haar laten weten dat ik mij afvraag waarom al die bedrijfjes hier aan de Zuidkust met hun opschrift 'Hollands' niet kiezen voor de term Nederlands. Dat geeft een ruimere dekking. In het Spaans heeft zij haar winkel aangeduid met de naam 'Tienda Holandesa'. Daar heb ik niet zoveel moeite mee, aangezien dat er inmiddels bij de Spanjaarden zo'n dikke vierhonderd jaar ingebakken zit. Ik heb hierover een paar maanden geleden een radiogesprek beluisterd op de Spaanse radio. Men legde daarbij uit dat de naam 'Holanda' nog afkomstig is uit de tijd dat Spanje zijn vloot bouwde en daarbij gebruik maakte van het hout uit Nederland. Het land werd derhalve 'Houtlanda' genoemd en tot 'Holanda' verbasterd. In strict juridische zin is het echter onlogisch om de term 'holandés' te gebruiken. Als eigenaar van de naam Instituto Cervantes in de Benelux ben ik ooit door de Spanjaarden benaderd met de mededeling dat el 'Instituto Cervantes está regido por la legislación holandesa en los Países Bajos'. Daarop heb ik hen laten weten dat er in Nederland geen 'Legislación holandesa' bestaat en ik hun vermeende rechten op de naam in de Benelux mede op die grond van de hand wijs. Dit heb ik in datzelfde winkeltje vanmiddag ook laten weten aan mevrouw Joke van den Buld. Haar echtgenoot John van den Buld is hier vice voorzitter van de Nederlandse Club Costa del Sol en in dat verband een belangrijke factor binnen onze Nederlandse gemeenschap hier ter plaatse. Deze feiten zijn van wereldwijde importantie. Met name binnen het kader van de ontwikkelingen rond de nieuwe President van Amerika. Om half zeven meldde het RTL4 journaal dat het Hooggerechtshof te Washington een belangrijk besluit zou hebben genomen in het voordeel van George W. Bush. Om half acht liet Max Westerman echter weten dat er grote verwarring bestaat. Er is een ongebruikelijke tussentijdse uitspraak gedaan. De vraag is of het verlengen van de termijn bij het tellen van de stemmen in Florida grondwettig is. Zelfs het Hooggerechtshof heeft daarbij een probleem. Het Hof bestaat volgens Max Westerman uit 7 republikeinse rechters en 2 democraten. Dat geeft op zich al een vertekend beeld. Daar komt naar mijn mening bij dat ingeval het overschrijden van de deadline ongrondwettig zal worden verklaard de wanprestatie van de Gouverneur van Florida dan een historisch feit zal zijn. Er is dan gewerkt met een ondeugdelijk kiessysteem. Hierop kan Gore de uitslag dan alsnog aanvechten. Mede op grond van hetgeen Max Westerman stelde dat Gore landelijk 300.000 stemmen meer heeft vergaard dan Bush. Bij een democratisch systeem zoals in Nederland - waar élke stem meetelt - zou Gore al hebben gewonnen. Daarbij heeft de Miami Herald in een artikel laten weten dat Gore onder normale omstandigheden de verkiezingen in Florida zou hebben gewonnen. Er lopen daar overigens nog steeds 40 rechtszaken. Overmorgen zal een rechter aldaar een uitspraak doen om 14.000 stemmen alsnog te tellen. Over twee weken is er wederom een uitspraak m.b.t. nóg eens 15.000 stemmen, volgens Max Westerman. Ik ben van mening dat ik als eigenaar van het Instituto Cervantes in Nederland, België en Luxemburg alsmede de limited company met dezelfde naam in Engeland en Wales de monarchieën vertegenwoordig van deze vijf landen.

Als 'amigo' van de Spaanse Kroonprins en daarmee het Spaanse Koninklijk Huis, alsmede van de Spaanse Minister-President, denk ik terzake over de laatste stem in het kapittel te beschikken. GASPAR VAN DER HEYDEN heeft daartoe in de zestiende eeuw de basis al gelegd. In 1582 werd de Provinicale Synode van Haarlem gehouden. Hierbij is naar aanleiding van de Eerste Nationale Synode te Dordrecht van 2 tot 18 juni 1578 de wenselijkheid voor een tweede Nationale Synode uitgesproken.

Dinsdag 5 december 2000

Maar nu zijn we ruim vierhonderd jaar verder. En er wordt nog steeds geregeerd. Het journaal en NOVA heb ik gisteravond met belangstelling gevolgd. Het ziet ernaar uit dat Gore nu voor Cervantes USA moet kiezen. Kansen van Gore flink geslonken. We wachten de ontwikkelingen met belangstelling af. Hoe de uitslag ook moge uitvallen. De wanprestatie van de regering van Florida blijft voor mij nu onverlet. Dat geldt eveneens voor de Franse President. Chirac steeds meer in het nauw Dat bedoel ik dus met 'Dat gaat er wel af.' Hij is mij nog steeds een verklaring schuldig voor het ontbreken van de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen op 31 augustus drie jaar terug. Winst boeken we in ieder geval al in de Keizer Karelstad. Ons grootste landelijke dagblad, dat over de gehele wereld wordt gelezen, heeft NEC inmiddels als nieuwe topclub omarmd. NEC. Een prachtclub. Zo heb ik ook gewerkt vanaf 1992. Achter de nul houden. En dan aanvallen. In dat verband is nu de heer Van Schilfgaarde weer aan zet. VEB prikt schade beursgang WOL op zeker EUR100 miljoen. All Right. Het maakt mij in principe niet uit via welk kanaal de namen aan de holding worden overgedragen. Ik neem aan dat ze op een CD-tje staan. Dat geldt ook voor de heer Van der Goen uit Soest. Het journaal liet gisteren al weten dat de Pluk Ze Wetgeving zal worden aangescherpt. Het zal nog veel moeite kosten om dat geld binnen te krijgen volgens het journaal. Alle criminele vermogens zijn immers nog steeds bij tal van besloten vennootschappen ondergebracht. Maar het busje komt zo...

Toplieden ING Barings dienen hun ontslag in Er is dus weer heel wat beweging aan het front. Voor het eerste kun je bij Liesbeth terecht. De schoonheidsspecialiste van de sauna Lucaya te Oss. Maar die is afgebrand. Ik neem aan dat je nu ook bij sauna de Lingestroom (correctie 3 oktober 2005: De Lingetuin) terecht kunt in Elst (Over-Betuwe). Vraag dan naar Gerbine van de Veerdonk. Haar vader heeft ook nog een sauna in Scheveningen. Bij het Kurhaus. Daar ben ik nog geweest op 31 augustus 1997. Saskia schijnt er af en toe ook nog wel eens te komen met haar paarse badlaken. Yoyo Olivier is overigens ook goed in gezichtsmassage. Bij een concert denk ik automatisch aan het Concertgebouw te Amsterdam. Het is alweer een tijd geleden dat ik daar ben geweest. Het was op maandag 11 januari 1999 om precies te zijn. Een kopie van de uitnodiging tref je bijgaand aan, alsmede nog enige nadere informatie gericht aan de heer Heyden. Als je wilt kun je je geestelijke horizon hier ook verbreden. Er varen hier nu regelmatig tal van oorlogsbodems voorbij. Dat geeft een veilig gevoel. Ik hoop dan ook dat mijn brieven een leuke bijdrage aan jouw studie hebben geboden tot op heden en ben ervan overtuigd dat je de discipline kunt opbrengen om hem te voltooien. De tijd om die oorlogsbodems tot zwijgen te brengen is thans aangebroken. Met name in het Carlton Beach Hotel in Scheveningen is men gespecialiseerd in chocolade rozen. Leuk voor moederdag, maar ook voor Sinterklaas. Liefde is... ...hem uitzwaaien. Dus moet ik nu alweer alleen op stap? Het bericht van mijn bloedverwant kwam van mijn oudste zoon. Je treft het bijgaand aan (horoscoop en foto). Voor de Nederlandse Club heb ik vandaag geen tijd. Om 16.00 staat Isabel alweer voor de deur. En wat het bovenstaande betreft is Het Woord vooralsnog aan mijn 'oude baas'.

DRS H.W. LULOFS

ONDER HET MOTTO

DE GESCHIEDENIS VAN CERVANTES IS DE GESCHIEDENIS VAN EEN FILOSOFIE

JOHN VAN DER HEYDEN
ESPAÑA

6 DECEMBER 2000 SANTA CLAUS TER ATTENTIE VAN HERMAN DE KONING