FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

De Wellenkamp 15-30 6545 NM NIJMEGEN Bestuur van de Vereniging Spaans op School T.a.v. Mevrouw P.M.J. Manders - voorzitter Datum: 14 april 1996 Betreft: NOTULEN BESTUURSVERGADERING Kenmerk: ICB/VSOS960414.2 Geacht Bestuur, Na rijp beraad ben ik tot de conclusie gekomen dat de door Mevrouw Westheim opgemaakte notulen van de bestuursvergadering geen recht doen aan de verantwoording die ik tijdens mijn laatste bestuursvergadering te Bilthoven heb afgelegd. Ik verzoek u derhalve tijdens uw eerstvolgende vergadering in uw notulen op te nemen: "Punt 5 van de notulen van de bestuursvertadering van 15 september 1995 moet luiden:

5. Instituto Cervantes/Secretariaat

De heer Van der Heyden doet hierover de volgende mededelingen:

a. De heer Van der Heyden heeft van de directie van het Instituto Cervantes in Alcalá de Henares het verzoek gekregen af te zien van het handelsmerk Instituto Cervantes in de Benelux. Hij heeft hier geen gevolg aan gegeven (zie brief d.d. 24-08-95 aan de Casa de España).

b. Professor de Schepper heeft medegedeeld nog niet tot het bestuur van de Stichting Cervantes Benelux te willen toetreden alvorens de problematiek met het Spaanse Instituto is opgelost.

c. Begin juli heeft de heer Van der Heyden deelgenomen aan een Round Table Conference op de Baak te Noordwijk met het thema 'Business Proces Redesign'.

d. Op 8 juli heeft hij het oorspronkelijke beleidsplan, zoals dat oorspronkelijk bij het VSOS-bestuur was ingediend, aan een redesign onderworpen.

e. Dit beleidsplan berust thans bij:1. De Nederlandse Regering; 2. Het Nederlands-Spaans Centrum voor Handelsbevordering; 3. De directie van de Stichting de Baak (Federatie van Nederlandse Werkgeversverenigingen); 4. De Burgemeester van Nijmegen; 5. Een kantoormanager van een TopStart-vestiging

De heer Van der Heyden verstrekt vervolgens aan alle bestuursleden zijn brief d.d. 18-07-95 aan oud-VSOS- voorzitter Hupkens alsmede het meest recente Redesign van het beleidsplan Instituto Cervantes Benelux (ICB) en verzoekt het bestuur dit plan te ondersteunen. Hij verzoekt het VSOS-bestuur een bestuurslid in het College van Advies af te vaardigen. Hij zal m.b.t. een vertegenwoordiging van de sectie Spaans LT contact opnemen met de heer Dr Bob de Jonge. De heer Van der Heyden besluit verdere prioriteit te geven - met inachtneming van met betrokken partijen gemaakte afspraken - aan de ontwikkeling van het ICB. Dit houdt in dat hij zich voor het nieuwe bestuursjaar 1995/1996 niet als bestuurslid herkiesbaar stelt. Hierdoor ontstaat een vacature voor de secretariaatsfunctie. Tenslotte verstrekt de heer Van der Heyden zijn brief aan de Casa de España d.d. 24 augustus 1995." Ik verzoek U mij een getekende verklaring te doen toekomen dat dit inderdaad gebeurd is. Mocht U besluiten mijn verzoek niet te honoreren dan zie ik mij genoodzaakt U in gebreke te stellen krachtens alle middelen rechtens. Ik vertrouw er echter op op Uw medewerking te kunnen rekenen. Hoogachtend, J.L. van der Heyden P.S. Mijn verzoek gedaan in mijn brief ICB/VSOS960414 komt hiermede te vervallen.

22 NOVEMBER 1996 JOUW BRIEF TER ATTENTIE VAN MEVROUW HELMA DAM VAN DE VERENIGING SPAANS OP SCHOOL

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN