Instituto Cervantes Postbus 689 3500 AR UTRECHT TELEFAX Bestemd voor : De heer R.M. Tijssen. Betreft : INKOMSTENBELASTING 1999. Telefaxnummer : 00 31 24 356 76 77. Afzender: J.L. Van der Heyden. Datum: 16/2/00. Tijdstip: 09:02. Aantal pagina's: 2. Geachte heer Tijssen, Zoals u weet ben ik sinds 1 februari 1999 in Spanje woonachtig. Van de belastingdienst Particulieren/Ondernemingen buitenland kreeg ik het volgende bericht:

"Postbus 2865, 6401 DJ Heerlen Nederland. Telefoon (045) 573 66 66 telefax 6709. Team 3. Doorkiesnummer 6803. JL van der Heijden Calle Roquedal 17 C704, E29620 Torremolinos Málaga Spanje. Datum 20 december 1999. Uw kenmerk Kenmerk LBOV/Lobu32a/68187038. Betreft Verklaring inzake vrijstelling voor de inhouding van loonbelasting. Exemplaar voor de belastingplichtige. Geachte heer van der Heijden, Op 24 november 1999 heb ik van u een verzoek om vrijstelling voor de inhouding van loonbelasting ontvangen. Samenvatting van uw verzoek. U heeft verzocht om een verklaring waarbij op grond van art 27 lid 7 van de Wet Loonbelasting 1964 de inhouding van loonbelasting is vrijgesteld. De door u aangedragen informatie geeft aanleiding tot de volgende beoordeling. Beoordeling van uw verzoek. Ik ben van mening dat het verzoek terecht is. Beslissing op uw verzoek. Ik kom tegemoet aan uw verzoek. Ik verklaar dat Cadans, loonbelastingnummer 1030802L03, met ingang van 1 februari 1999, mag afzien van de inhouding van loonbelasting op de (het) door haar uit te betalen wao/aaw-uitkering. Voorwaarde is hierbij dat dit inkomen van JL van der Heijden op grond van de wetgeving van Spanje aldaar aan de belastingplicht is onderworpen. De eventuele verzekerings- en premieplicht voor volksverzekeringen heb ik niet beoordeeld. Deze verklaring wordt afgegeven voor de periode dat JL van der Heijden bij Cadans (een) wao/aaw-uitkering ontvangt. Als de gegevens op basis waarvan deze verklaring is afgegeven wijzigen, dient u dit direct aan mij door te geven. Dit kan ertoe leiden dat de geldigheid van de verklaring eindigt. De geldigheid van deze verklaring eindigt in ieder geval uiterlijk 28 februari 2002. Als de geldigheid van deze verklaring eindigt, bestaat de mogelijkheid een nieuwe verklaring aan te vragen. Dit kunt u doen door het bijgevoegde formulier "Aanvraag nieuwe verklaring" volledig ingevuld en van alle daarin gevraagde bijlagen voorzien aan ons op te sturen. Als u dit uiterlijk 28 november 2001 doet, zorgen wij ervoor dat u tijdig een nieuwe verklaring ontvangt. Eventuele wets- en verdragswijzigingen kunnen gevolgen hebben voor deze verklaring. In uw antwoord datum en kenmerk van deze brief vermelden. Bezoekadres Schakelweg 5 Heerlen. Een afschrift van deze verklaring is naar de inhoudingsplichtige gestuurd. Hoogachtend, Belastingdienst/Particulieren/Ondernemingen buitenland, de inspecteur namens deze J.M. Bontius. Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend."

Inmiddels heb ik van Cadans de volgende jaaropgave ontvangen: Loon 59.254. Code premie volksverzekering 0. Ingehouden loonbelasting premie volksverzekering 18.072. Tariefgroep met ingang van 01-01-1999 code 2 Sociaal-Fiscaalnummer 068187038 Werkgevers + werknemersdeel premie ziekenfonds/ziektekostenverzekering 4.056. De jaaropgaaf is afkomstig van Hoofdkantoor Cadans Postbus 276, 3700 EA ZEIST. Utrechtseweg 30 - 32. Telefoon (030) 6949494. Fax (030) 6948400. Het bovenstaande betekent dat ik over 1999 zowel belasting verschuldigd ben aan Nederland (één maand) als Spanje. Met de Spaanse belastingdienst heb ik dienaangaande al contact laten opnemen door mijn agent alhier.

Voorts is het u bekend dat de Stichting Cervantes Benelux nog vanaf 23 juni 1995 een vordering heeft op het Ministerie van Financiën van zegge en schrijve Hfl. 73.300.000. Aangezien de Minister van Justitie thans op grootschalige wijze tracht de grondslag van deze vordering te onderbouwen, ziet het er naar uit dat tot invordering van het bedrag kan worden overgegaan. De rekening is namelijk nog steeds niet betaald. Reden waarom ik het bedrag periodiek met de wettelijke rente heb verhoogd. Die rentebedragen zien er per 1 januari 2000 alsvolgt uit:

 Jaar  Percentage  Aantal dagen  Bedrag
 1995  8  187  Hfl. 3.004.295,-
 1996  7  180  Hfl 2.530.356,-
   5  185  Hfl. 1.857.602,-
 1997  5  365  Hfl. 3.665.000,-
 1998  5  365  Hfl. 3.665.000,-
 1999  5  365  Hfl. 3.665.000,-
       
 Totaal    1647  Hfl. 18.387.254,-

De percentages over 1997-1999 zijn een gissing. Gaarne verzoek ik u mij te melden welke de officiële tarieven zijn. Vanaf 1 maart aanstaande ben ik voor behandeling in het Canisius-Wilhelminaziekenhuis van een leveraandoening weer even in Nijmegen. Bij die gelegenheid kom ik graag even bij u langs voor het verwerken van de belastingaangifte. Graag verneem ik van u wanneer dat schikt. Bij voorkeur omgaand via de fax. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw reactie. Met vriendelijke groet, John L. Van der Heyden. Torremolinos.

Het EERSTE PAARSE KABINET van het KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. Voorste rij van links naar rechts Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen JO RITZEN, Minister van Buitenlandse zaken HANS VAN MIERLO, Minister-President WIM KOK, Oprichter Instituto Cervantes JOHN VAN DER HEYDEN, Minister van Binnenlandse Zaken en Vice Premier HANS DIJKSTAL, Minister van Justitie WINNIE SORGDRAGER, Minister van Financiën GERRIT ZALM. Achterste rij van links naar rechts Minister van Volksgezondheid en Sport ELS BORST, Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij JOZIAS VAN AARTSEN, Minister van Verkeer en Waterstaat ANNEMARIE JORRITSMA, Minister van Defensie JORIS VOORHOEVE, Minister van Economische Zaken HANS WIJERS, Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid AD MELKERT en Minister van Ontwikkelingswerk JAN PRONK.

AANSLAG 1999

La Corona de la Casa Real Española sirve de símbolo de unidad de nuestros países y muestra la Lealtad Histórica como expresada en el himno nacional de los Países Bajos.

More information at the website of Amazon.com, Wal-Mart and Trafford Publishing Canada.

VANAF 16 OKTOBER 2004 HEEFT DE OPRICHTER VAN DE STICHTING CERVANTES BENELUX, EIGENAAR VAN HET HANDELSMERK INSTITUTO CERVANTES IN DE BENELUX EN DE LIMITED COMPANY INSTITUTO CERVANTES ENGLAND AND WALES - OP STRAFFE VAN EEN DWANGSOM - EENIEDER WAAR OOK TER WERELD - VERBODEN GEBRUIK TE MAKEN VAN DE BEELTENIS VAN ZIJN OP 31 AUGUSTUS 1997 TIJDENS EEN ONTVOERINGSPOGING OM HET LEVEN GEKOMEN PARTNER, TENZIJ DIT BINNEN HET KADER VAN DE DOOR HEM VERSTREKTE VOLMACHTEN NADRUKKELIJK IS OVEREENGEKOMEN.

THE WORK CONTINUES

© J.L. VAN DER HEYDEN TORREMOLINOS