De Minister van Economische Zaken Mevrouw A. Jorritsma Postbus 20101 2500 EC 's-GRAVENHAGE Datum: 1 januari 2001 Betreft: 'Feliz Año Nuevo' Kenmerk: JH/EZ20010101 Nijmegen, 1 januari 2001 Geachte Mevrouw Jorritsma, Bijgaand ontvangt u mijn CD 'Acht jaar Paars en Oranje'. Hieraan kan uiteraard ook een vleugje rood worden toegevoegd. Gelet op mijn briefhoofd. Ook uw Minister-President heb ik een exemplaar doen toekomen met het volgende begeleidend schrijven: "Het nieuwe jaar lijkt mij een goede gelegenheid om terug te blikken op de afgelopen periode van acht jaar. Nadat ik in maart 1992 mijn handelsmerk 'Instituto Cervantes' bij het Benelux-merkenbureau heb gedeponeerd en in het voorjaar van 1996 definitief in gebruik heb genomen is er veel gebeurd. Het absolute dieptepunt was de lafhartige ontvoeringspoging van mijn indertijd beoogde partner Prinses Diana met de tragische afloop op 31 augustus 1997 in Parijs, waarbij zowel mijn partner als haar ontvoerder om het leven zijn gekomen. Het heeft mij lang geduurd om dat proces goed te kunnen verwerken. Aangezien ik tot op heden nog geen bericht heb ontvangen dat in haar vacature - als mijn directeur van Instituto Cervantes Ltd England & Wales - is voorzien, heb ik inmiddels besloten haar verantwoordelijkheden terzake - naar ik hoop niet voor al te lange tijd - naar mij toe te trekken. In 'het veld' zie ik veel beweging rond de rechtspersonen die ik in de loop van de laatste acht jaar in het leven heb geroepen. Mijn belevingen binnen dit kader heb ik opgetekend in het boek Gran Hermano, dat ik op bijgaande CD heb vastgelegd. Ook Uw Minister-President en Minister van van Financiën heb ik een exemplaar doen toekomen. Ik beveel dit werk zeer nadrukkelijk onder Uw aandacht aan. U verzoek ik geen goedkeuring te hechten aan de voorgenomen overname van het Utrechtse energiebedrijf REMU door het Spaanse bedrijf Endesa alvorens de Spaanse regering het handelsmerk 'Instituto Cervantes' van mij heeft overgenomen tegen de waarde van de participatie van de Staat der Nederlanden in KPN. Dit met het oogmerk de eerder voorgenomen fusie tussen KPN en Telefónica alsnog mogelijk te maken nadat de zogenaamde 'golden share' van beide regeringen is overgedragen aan de directie van de nog te vormen houdstermaatschappij conform het model zoals dat in mijn eveneens bijgevoegde 15de redesign van het Business Plan 'Instituto Cervantes' is beschreven. Mijn declaratie van juni 1995 is nog steeds niet door de Minister van Financiën betaald aan de Stichting Cervantes Benelux. Uw nieuwe staatssecretaris van Justitie, mevrouw Ella Kalsbeek, zal de rechtmatigheid van deze vordering naar mijn stellige overtuiging volledig kunnen onderbouwen. Ik maak u erop attent dat het bedrag zal worden aangewend om nieuwe docenten Spaans in Nederland een salaris te kunnen betalen. Betaling van het bedrag kan derhalve worden aangemerkt als verlichting van de Staatsschuld. Bovendien denk ik dat uw Minister van Onderwijs ook gelukkig zal zijn met deze maatregel. Zijn departement en het gehele Nederlandse onderwijsveld is daar immers eveneens mee gediend. Rest mij U en Uw kabinet opnieuw een in alle opzichten succesvol jaar toe te wensen." Ik reken op Uw medewerking. Met name inzake de opbouw van de holding. Met gevoelens van de meeste hoogachting,, J.L. van der Heyden Instituto Cervantes Benelux en Verenigd Koninkrijk te Spanje.

14 FEBRUARI 2007 GELUKWENS EN ONDERSTEUNING BELEIDSPLAN TER ATTENTIE VAN MINISTER MARIA VAN DER HOEVEN VAN ECONOMISCHE ZAKEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN