AANGETEKEND De Staatssecretaris van Justitie Voor deze het Hoofd van de Directie Bestuurszaken, de heer J. van den Broek Postbus 20300 2500 EH 's-GRAVENHAGE Datum: 1 november 1996 Betreft: ADELDOM Kenmerk: ICB/Justitie961101 Geachte heer Van den Broek, Hartelijk dank voor uw brief van 29 oktober jongstleden onder uw kenmerk NM 964/275 waardoor ik heb kunnen vaststellen dat mijn brief van 23 augustus en de daarin vermelde informatie veilig en wel uw departement heeft bereikt.

In enkele punten wil ik op uw laatste brief reageren en enige nieuwe motieven tot mijn verzoek om naamswijziging toevoegen.

1. Ik handhaaf mijn verzoek om mijn aanvraag in behandeling te nemen. Aangaande de kosten kan ik u melden dat ik momenteel afhankelijk ben van een WAO-uitkering en de kosten van levensonderhoud, waaronder alimentatieverplichtingen en verplichtingen ten behoeve van de beleidsontwikkeling in het kader van het Beleidsplan Instituto Cervantes Benelux, deze inkomsten overschrijden. Ik verzoek u derhalve hiermee mij dispensatie te verlenen van de betaling van de verschuldigde Hfl. 500,-.

2. Aangaande de genoemde schuld aan mij heb ik de Minister-President in een brief van 19 oktober jl. alsvolgt gemeld: "Als wereldwijd bekend eigenaar van het handelsmerk Instituto Cervantes in de Benelux is het mij in april 1993 duidelijk geworden dat ik een doelwit was van criminele organisaties. Vele signalen in die richting had ik inmiddels ontvangen. Teneinde aan dit probleem een structureel einde te maken heb ik eind april/begin mei 1993 een case-study, mijn omgevingsnetwerk en sleutelinformatie overgedragen aan de politie te Nijmegen. Uit persberichten heb ik nadien opgemaakt dat met behulp van de door mij verstrekte informatie tal van criminele organisaties zijn opgerold en er voor een straatwaarde groot Hfl. 733 miljoen aan drugs door de Nederlandse Politie is 'geveegd'. Op grond van de in het rapport 'Inzake Opsporing' van de Commissie Van Traa vermelde criteria aangaande de regeling tip-, toon- en voorkoopgelden maak ik aanspraak op 10% van dit bedrag alsmede de wettelijke rente vanaf de datum van indiening bij de Centrale Recherche Informatiedienst. Dit bedrag heb ik in mijn fax van 13 september aan u verantwoord".

3. Recentelijk heb ik gesolliciteerd als Educational Officer bij de Princess of Wales. Binnen dit kader heb ik uw Minister onlangs reeds verzocht om haar medewerking bij de bescherming van Kroonprins William tegen Nederlandse drugscriminelen. Mijn sollicitatie kan kracht worden bijgezet indien mijn adeldom kan worden aangetoond. Onze Rooms Katholieke familietak - Van der Heyden van Baak - staat nog in de adelsboeken vermeld. Ik ben afkomstig van de calvinistische tak die vermoedelijk teruggaat op Gaspar van der Heyden (1530-1586), oprichter van de Nederduits Gereformeerde kerk en medegrondlegger van de Staat der Nederlanden. Over Gaspar meldt Dr. M.F. van Lennep in zijn Academisch Proefschrift, Amsterdam, Johannes Müler, 1884, UBN Diss: AG 1884-21.: "Onder de adellijke stamhuizen van Brabant treffen we het Riddergeslacht Van der Heyden aan, welke leden wij reeds in de 14e eeuw aanzienlijke waardigheden zien bekleden. Het is zeer waarschijnlijk dat de predikant Gaspar afkomstig is uit het hoogadellijke geslacht aangezien in die dagen zeer weinige "gemene" en burgerlijke geslachten een toenaam of 'van' voerden, en het niet geoorloofd was de naam der edelen zich te mogen toeëigenen, en hij te Mechelen in Brabant geboren is in het jaar 1530, waar het edele huis Van der Heyden woonde en oorspronkelijk was." Ook het boek 'Notices Historiques et généalogiques sur les nobles et anciennes maisons Van der Heyden, dite De la Bruyère, de Bylandt van der Moten etc., Anvers, 1847' geeft aan dat mijn voorouders tot de Hoge Adel behoorden. In de loop der eeuwen zijn er uiteraard vele geschreven stukken in het ongerede geraakt en ik kan mijn adeldom thans niet aantonen. In het kader van mijn sollicitatie is het echter redelijk te veronderstellen dat de families Spencer en Windsor aan dit aspect grote waarde zullen hechten. Ook binnen het kader van een te verwachten internationale Engels- en Spaanstalige belangstelling is het beter voor mijn achternaam de schrijfwijze 'Van der Heyden' aan te houden. We zullen dan van de bestaande richtlijnen moeten afwijken, maar dat is al eerder gebeurd. Bijvoorbeeld ten behoeve van het vangen van boeven. Met vriendelijke groet, J.L. Van der Heyden.

12 NOVEMBER 1996 UW KENMERK NM 964/275 (1) TER ATTENTIE VAN HET MINISTERIE VAN JUSTITIE DIRECTIE BESTUURSZAKEN

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN