Datum: 26 januari 2003 Betreft: TISCALI/CWZ Kenmerk: 20030126JHGvA Geachte heer Van Amstel, Mijn laatste brief aan u met de titel KENNISMANAGEMENT EN DEADLINES dateert alweer van 1 mei 2002. Nadien heb ik u nog enige emailtjes doen toekomen inzake de ontwikkeling van onze organisatie. In deze brief stel ik u in kennis van de volgende probleemsituatie.

Sinds mijn vestiging in Spanje op 1 februari 1999 worden mijn ziektekosten vergoed door de Spaanse Seguridad Social. In diezelfde tijd is bij mij een klassieke 'porfiria' geconstateerd. Dit is een leveraandoening waarvoor ik regelmatig word behandeld in het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis te Nijmegen. Aanvankelijk vond de behandeling poliklinisch plaats en werden de kosten vergoed op basis van een zogenaamd E111-formulier. Vanaf december 2001 is de behandeling verplaatst naar de afdeling dagbehandeling waarvoor - naar later is gebleken - een E112-formulier noodzakelijk was. Na een uitermate lange administratieve procedure ben ik er eindelijk in geslaagd dit formulier te bemachtigen. Administratieve processen verlopen in Spanje nog niet zo snel als in Nederland. Teneinde een onnodige correspondentie inzake tal van betalingsherinneringen te voorkomen heb ik de administratie van het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis voortdurend van al mijn terzake doende stappen per email in kennis gesteld. Aangehecht treft u de volledige berichtgeving aan ten behoeve van uw dossier. Afgelopen vrijdag ontving ik desalniettemin wederom een betalingsoverzicht waarop ik alsvolgt heb gereageerd: Geachte mevrouw Coenen, Zojuist ontving ik uw herinnering d.d. 21-01-2003 (Dat is Snel!) met de vermelding "De betalingen zijn bijgewerkt tot: 13-01-2003". Aangezien mijn laatste bericht dateert van 17 januari en het pakket aangetekend naar u onderweg is, heb ik uw advies om uw overzicht als niet verzonden te beschouwen overgenomen en het schrijven onmiddellijk vernietigd. Meer nieuws inzake dit soort procedurekwesties op GRAN HERMANO. Voor de goede orde: "Gran Hermano" betekent "Big Brother". He is watching you!. HOOGACHTEND, J.L. VAN DER HEYDEN TORREMOLINOS. Klaarblijkelijk heeft men zich in Nijmegen gestoord aan de verwijzing naar mijn website en de opmerking "Big Brother is watching you". Kort daarop ontving ik namelijk het volgende bericht: Subject: Mail-contact Date: Fri, 24 Jan 2003 13:56:29 +0100 From: Gert-Jan van Vorst Organization: CWZ Nijmegen CC: "'abuse@tiscali.nl'" Geachte heer Van der Heyden, Via een aantal van mijn medewerkers heb ik mogen vernemen dat een aantal openstaande declaraties aan uw adres telkenmale worden vergezeld door een uitgebreide verhandeling over uw persoonlijke belevenissen. Ik verzoek u dringend doch vriendelijk deze achterwege te laten, daar niemand in het CWZ bij deze toevoegingen gebaat is, noch deze op prijs stelt. Aangezien uw gedrag indruist tegen de gedragscode van Tiscali gaat een cc-tje van dit mailbericht naar abuse@tiscali.nl. Indien u aan mijn vriendelijke verzoek geen gehoor wenst te geven, zal ik uw provider van uw gedrag op de hoogte moeten stellen (inclusief doorsturen van aan ons gestuurde mailtjes). Deze zal, ervan uitgaande dat de gebruiksregels van Tiscali.NL niet (veel) zullen afwijken van die van Tiscali.ES (zie anti-spam clausule), u eveneens vriendelijk verzoeken uw berichten te beperken tot de noodzakelijke inhoud. Doet u dit niet dan kan uw toegang via het Tiscali-netwerk worden ontzegd. Ervan uitgaande dat u zich in het vervolg zult beperken tot strikt noodzakelijk berichtenverkeer, reken ik op uw medewerking. Met vriendelijke groet, drs. G.J.M. van Vorst manager Registratie, Administratie & Financien CWZ Nijmegen. Ik heb met leedwezen moeten vaststellen dat het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis wederom de verantwoordelijkheid voor hun eigen probleem bij de patient heeft gelegd. Nochtans heb ik alsvolgt welwillend op het verzoek van de heer Van Vorst gereageerd. Subject: Re: Mail-contact Date: Fri, 24 Jan 2003 16:18:00 To: Gert-Jan van Vorst Geachte heer Van Vorst, Dank u voor dit bericht. Hier heb ik inderdaad niet bij stilgestaan. Vanzelfsprekend zal ik aan dit verzoek voldoen. Ik hoop echter wel dat de administratieve problematiek thans is opgelost. Met vriendelijke groet, J.L. VAN DER HEYDEN Desalniettemin heb ik vanaf gisteren (zaterdagmiddag 25 januari) geen verbinding meer met het Tiscali-netwerk waardoor ik mijn doelgroepen niet meer kan bereiken en ik geen invloed kan uitoefenen op mijn eigen berichtgeving inzake de ontwikkeling en voortgang van het Beleidsplan Instituto Cervantes Benelux en Verenigd Koninkrijk. Dit leidt tot ernstige materiële schade. Vanaf 29 januari aanstaande ben ik naast de formele eigenaar van het handelsmerk Instituto Cervantes in de Benelux - waarvoor nogmaals mijn dank - tevens formeel eigenaar van de domeinnamen www.cervantesweb.nl en www.cervantesonline.nl Vanaf dat moment moet er dus geld verdiend kunnen worden, zodat ik mijn begininvestering kan terugverdienen. Ik heb mij voorgenomen via mijn website cervantesonline een uitgebreid pakket aan produkten en diensten op de markt te brengen zoals ik dat al tijdens het veertigjarig bestaan van de Baak met mijn collega's heb afgesproken en verder uitontwikkeld. Ook dient het Cervantes Management Centre in Hotel Cervantes te Torremolinos in goede samenwerking met de Baak van start te gaan. Niet ver van dit hotel is deze week in de Calle Casablanca naast Bar Number One een bar geopend met de naam Timeless. De bar voldoet aan de criteria die wij kunnen stellen als ontmoetingscentrum van Nederlandse, Britse en Spaanse managers zoals in mijn beleidsplan is voorzien. Ook ten behoeve van deze activiteit moet ik kunnen communiceren. Ik ben derhalve van mening dat de uit deze ongevraagde actie van het Canisius-Wilhelmina-Ziekenhuis voortkomende schade op het CWZ en Tiscali vanaf heden dient te worden verhaald. Dit alvast ter kennisgeving. MET VRIENDELIJKE GROET, J.L. VAN DER HEYDEN TORREMOLINOS CC CWZ TIMELESS

11 AUGUSTUS 2009 VERZOEK OM RAPPORTAGE AAN MR GIJSBRECHT VAN AMSTEL

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN