Datum: Dinsdag 11 augustus 2009 Betreft: VERZOEK OM RAPPORTAGE Kenmerk: 20090811JHGvA Geachte Heer Van Amstel, Na het tragisch overlijden van Lady Diana Frances Spencer, Princess of Wales heb ik uw cliënte/mijn collega, mevrouw Drs Elizabeth Henriëtte Halbertsma, geboren 13 september 1956 in TORONTO (Canada) als dochter van Prof.Ir. Klaas Tjalling Antoon Halbertsma en Eefke Meijburg op 2 september 1997 een faxbericht doen toekomen met de tekst

"2 september 1997 Faxbericht
Beste Liesbeth, Wel heb ik bijgaand faxbericht naar de Britse Ambassade gestuurd en ook nog even gebeld. Mijn verzoek wordt daar zeer serieus genomen. Het doet mij denken aan de brouwerij van Henley, maar ook mijn contactpersonen bij NatWest in Engeland. Dat zijn de heren Alan Beer van NatWest Folkestone. Het toegekende account number is 66834465. In Londen is dit Small Business Adviser Mr T. Cottrell of Kensington Royal Garden Branche, 55 Kensington High Street, London W8 52 G. Ik machtig jou hiermee om namens mij te handelen. Mijn Last Post heb ik gisteren verzonden naar Kensington Palace, posthuum en ter attentie van Earl Charles Spencer, die ik spoedig hoop te ontmoeten. Straks ga ik naar het fitness centre aan de Oude Gracht. Met vriendelijke groet.
INSTITUTO CERVANTES Nederland, België, Luxemburg, Engeland en Wales. JOHN VAN DER HEYDEN Bijlage: Faxbericht aan de Britse Ambassade d.d. 2-09-1997, 11.30 uur."

Deze machtiging heb ik op 6 oktober 1997 in een met een juridisch verifiëerbare handtekening voorziene brief geformaliseerd met de woorden "MACHTIGING Hiermede macht ik, Johannes L. Van der Heyden, geboren 9 november 1947 te Nijmegen, Mevrouw Drs E.H. Halbertsma, directeur Management Centrum VNO-NCW te Noordwijk, alle handelingen te verrichten namens de Stichting Cervantes Benelux, het Instituto Cervantes Benelux en de Limited Company Instituto Cervantes England and Wales welke door de wet zijn toegestaan, zowel in Nederland, België en Luxemburg als in het Verenigd Koninkrijk.

AUTHORIZATION
Herewith I, Johannes L. Van der Heyden, born 9 November 1947 in Nijmegen, Netherlands, authorize Mrs Drs E.H. Halbertsma, Director Management Centre VNO-NCW in Noordwijk to take all legal actions on behalf of the Foundation Cervantes Benelux, Instituto Cervantes Benelux and Limited Company Instituto Cervantes England and Wales in the Netherlands, Belgium, Luxemburg as well as in the United Kingdom. Utrecht, 6-10-1997."

Deze machtiging heb ik conform aangehecht schrijven BEËINDIGING VOLMACHT op dinsdag 7 juli 2009 per 31 JULI 2009 beëindigd met een uitloop tot maandag 3 AUGUSTUS 2009 12:00 uur, als vermeld in aangehecht afschrift van Brief "VERFILMING "ENGEL OP DE BRUG" d.d. dinsdag 7 juli 2009, kenmerk 20090707JHJB waarvan ik uw cliënte tegelijkertijd afschrift heb doen toekomen.

Deze DEADLINE is THANS verlopen. Daarom verzoek ik U in het verlengde van mijn brief VAN DER HEYDEN/HALBERTSMA d.d. 16 maart 2000, kenmerk JH/GvA20000316, mij zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk per 31 AUGUSTUS 2009, een volledige rapportage te doen toekomen van de acties die uw cliënte in de periode 1 SEPTEMBER 1997 tot en met 31 JULI 2009 met gebruikmaking van bovenvermelde machtiging heeft ondernomen. Ik verzoek U dit verslag te sturen naar mijn postadres in NIJMEGEN. Bij voorbaat hartelijk dank. HOOGACHTEND J.L. VAN DER HEYDEN

Bijlagen:
- Brief BEËINDIGING VOLMACHT d.d. dinsdag 7 juli 2009, kenmerk
20090707JHLH
- Brief VERFILMING "ENGEL OP DE BRUG" d.d. dinsdag 7 juli 2009, kenmerk
20090707JHJB
- Brief VERZOEK OM MEDEWERKING d.d. dinsdag 11 augustus 2009, kenmerk
20090811JHLH

1 SEPTEMBER 2009 REMINDER TER ATTENTIE VAN MR GIJSBRECHT VAN AMSTEL