FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Datum: Donderdag 31 maart 2010 Betreft: WERKGELEGENHEIDSPLAN VOOR NEDERLANDSTALIGE HISPANISTEN. Kenmerk: 20110331SCBVDSN Beste Gemimah, Het doet mij deugd jou een jaar na mijn brief getiteld EXPERIENCIAS HOLANDESAS 1989 nu als voorzitter van de VERENIGING DOCENTEN SPAANS IN NEDERLAND deze brief te doen toekomen. Ik doe dit thans als voorzitter van de STICHTING CERVANTES BENELUX. Zoals je weet is deze stichting bekend bij de koninklijke huizen van NEDERLAND, BELGIË, LUXEMBURG, SPANJE en hun respectievelijke regeringen. Het bestuur van deze stichting is thans teruggebracht tot twee personen. Ondergetekende als voorzitter en de heer G.C.L.M. Peters als secretaris/penningmeester. Dit maakt een efficiënt opereren zonder enige belangenverstrengeling en inmenging door derden mogelijk. Op dit moment van schrijven zie ik dat op de webpagina van mijn beleidsplan de belangstelling reeds uitgaat naar BEHOEFTES, MANAGEMENTSTRUCTUUR, ORGANISATIEDOELSTELLING, PRIMAIR PROCES, POSITIE VAN BEDRIJVEN, RISICOBEPERKING, SPAANS EN MANAGEMENT IN NEDERLAND, OPLEIDINGSPROJECTEN SPAANS EN MANAGEMENT, SPAANS EN MANAGEMENT IN SPANJE, SEMINARS EN WORKSHOPS, BEDRIJFSADVISERING, NEDERLANDS-SPAANSE SAMENWERKINGSPROGRAMMA'S, KERNPRODUKT, DOELGROEPEN, WERKGEBIED, LIGGING EN BEREIKBAARHEID en BEDRIJFSRUIMTE. Dit is de kern van mijn werkgelegenheidsplan in coördinatie met de Nederlandse werkgeversvereniging VNO/NCW en sinds gisteren eveneens met de vakbond voor hoger personeel DE UNIE in Culemborg.

Inzake het door mij beoogde werkgelegenheidsplan heb ik in eerste instantie mijn brief van 14 OKTOBER 2010 aan Minister Marja van Bijsterveldt van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gezonden en jullie als bestuur afgelopen zaterdag tijdens de rondvraag van de in Hilversum gehouden Algemene Ledenvergadering zes kopieën verstrekt met de reactie van de minister.

Deze brief beschouw ik als EERSTE STAP in een nieuw ontwikkelingsproces dat in mijn beleidsplan staat beschreven onder de titel PRIMAIR PROCES. In het kort komt het hierop neer. Meer dan 25 jaar hebben wij thans gewerkt aan het genereren van werkgelegenheid middels de voormalige VSOS (Vereniging Spaans op School) en de huidige VDSN. Terugblikkend kan ik met veel voldoening vaststellen dat deze vereniging thans uitgegroeid is tot een bloeiende vereniging van docenten. Het aantal leden van de vereniging is in de loop der tijd gegroeid en heeft zich thans gestabiliseerd. Ik hoop ook dat deze leden een goede betaalde betrekking hebben gekregen binnen het Nederlandse onderwijsbestel. Om die markt duidelijk in beeld te krijgen heb ik nog steeds behoefte aan de juiste kwantitatieve gegevens. Dat was ook de kern van mijn brief aan de minister waarin ik heb gepleit voor een vestiging van het Instituto Cervantes Benelux op haar departement met als doel en taken een inventarisatie te maken van alle opleidingen in Nederland waarin het Spaans wordt onderwezen, registratie van docenten en uitstromers teneinde een koppeling te maken met de arbeidsmarkt.

Wij hebben als docenten Spaans met ons allen een grote verantwoordelijkheid om onze leerlingen en cursisten eveneens een arbeidsmarktperspectief te bieden. Om deze reden heb ik als vanouds de contacten - direct of indirect - met de werkgeversorganisaties van Nederland en Spanje onderhouden. Ik kan echter niet alles alleen en ook mijn pensioengerechtigde leeftijd nadert met rasse schreden. Daarom hecht ik eraan dat het bestuur van de Stichting Cervantes Benelux wordt uitgebreid met een bestuurslid uit de gelederen van de VDSN en de sectie Spaans van Levende Talen. Aan de rechtspositie van de docenten Spaans in Nederland hecht ik grote waarde. Vandaar ook mijn contacten met de UNIE. Zodra alle debiteuren hun financiële verplichtingen hebben voldaan jegens de rechtspersonen die ik rechtens vertegenwoordig en de stichting daarmee over een substantieel stichtingskapitaal kan beschikken neem ik mij voor mij uit het bestuur van deze stichting terug te trekken.

Daarom verzoek ik hiermee het bestuur van de VDSN uit jullie gelederen één of meerdere vertegenwoordigers in het bestuur van de Stichting Cervantes Benelux af te vaardigen teneinde van hieruit op een juridisch verantwoorde wijze arbeidsmarktperspectief te creëren op basis van mijn beleidsplan zoals dat thans berust bij de MINISTER-PRESIDENT VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. Ik zie jullie reactie met belangstelling tegemoet. Hartelijke groet, JOHN L. VAN DER HEYDEN CC De Secretaris/Penningmeester van de Stichting Cervantes Benelux.

20 MAART 2012 WERKGELEGENHEIDSPLAN VOOR NEDERLANDSTALIGE HISPANISTEN (2) TER ATTENTIE VAN HET BESTUUR VAN DE VERENIGING DOCENTEN SPAANS IN NEDERLAND