FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

BUENA COMUNICACIÓN Gemimah Ribbers-Zúñiga Valdés ALMERE Datum: Dinsdag 30 maart 2010 Betreft: EXPERIENCIAS HOLANDESAS 1989 Kenmerk: 20100330JHBCVDSN Querida Gemimah, Allereerst wil ik je van harte feliciteren met jouw bestuurslidmaatschap en als ik het goed heb begrepen toekomstig voorzittersschap van de Vereniging Docenten Spaans in Nederland. Ik vertrouw op een uitstekende samenwerking. Volgens afspraak ontvang je bijgaand de CD met mijn interview dat in 1989 door Constantino de Miguel voor het programma EXPERIENCIAS HOLANDESAS voor RADIO NEDERLAND WERELDOMROEP is afgenomen ten behoeve van het project INTERNATIONALE MARKETING GERICHT OP SPANJE (IMS-project) was opgezet. Dit interview is vanaf 1989 voor mij bepalend geworden voor mijn koers richting SPANJE en LATIJNS AMERIKA. In dit verband ben ik er buitengewoon gelukkig mee dat jij als Latijns Amerikaanse het bestuur van de VDSN komt versterken en ook doet het mij deugd dat de vereniging nu in zijn volle wasdom begint te geraken. Nu jij tot het bestuur bent toegetreden lijkt het mij goed jou in kennis te stellen van mijn betrokkenheid bij deze vereniging die onder leiding van HELMA DAM tijdens naar voorzittersschap van VERENIGING SPAANS OP SCHOOL in VERENIGING DOCENTEN SPAANS IN NEDERLAND is omgedoopt. Ik ben vanaf de oprichting van de vereniging in 1983 onafgebroken lid geweest en voordien van de sectie Spaans van de Vereniging van Leraren in Levende Talen als beschreven in BIJ HET 25-JARIG BESTAAN VAN DE VSOS/VDSN aan mede-oprichtster LÉONTINE FREEVE. Dit verhaal spreekt voor zich. Samen met LÉONTINE ben ik als eigenaar van het handelsmerk INSTITUTO CERVANTES in de BENELUX vanaf 2001 actief geweest in de opbouw van ons internationale CERVANTES NETWERK middels mijn lidmaatschap van de ASOCIACIÓN EUROPEA DE PROFESORES DE ESPAÑOL. Binnen dit kader heb ik in het Spaans drie lezingen verzorgd, CERVANTES ES MI VIDA in 2005 in VALLADOLID, CERVANTES EMPRESARIAL in 2006 in MÁLAGA (met een inleiding van IRINA GÚSEVA van de MGIMO-universiteit in MOSKOU) en LA UNIVERSIDAD A DISTANCIA, ENLACE ENTRE EL INSTITUTO CERVANTES DE ESPAÑA Y EL INSTITUTO CERVANTES BENELUX in 2008 in MADRID. De video-opnames hiervan tref je aan op bijgaande DVD. Nu je deel gaat uitmaken van het VDSN-bestuur heb ik besloten jou ook mijn reactie te geven op de notulen van de jaarvergadering van vorig jaar en mijn feedback op DE VERGADERING VAN ZATERDAG met enkele foto's. Ik hoop dat zij in de smaak vallen.

OBSERVATIES BIJ DE NOTULEN EN HET JAARVERSLAG

Dit is een uitstekend verslag. Hulde! Notulen jaarvergadering 28 maart 2009 3.2.7. Patrick Gommers heeft in mei in een interview met Radio Nederland Wereldomroep het vak Spaans onder de aandacht gebracht. Diezelfde dag is er een televisieopname gemaakt bij P. Schnetz in de klas. Zo heb ik in het voorjaar van 1989 voor Radio Nederland Wereldomroep een interview afgegeven ten behoeve van het door mij geïnitieerde Nederlands-Spaanse samenwerkingsproject NIEUW ELAN/NUEVO ESPíRITU. 5.1. Patrick Gommers wijst erop dat een bestuurslid eens in de ca. 6 weken de vrijdagmiddag vrijhoudt voor bestuursvergaderingen. Wie belangstelling heeft kan een bestuursvergadering bijwonen. Van deze mogelijkheid wil ik graag een keer gebruik maken. 6.1. J. van der Heijden vraagt of er contact is met de regering. De voorzitter legt uit dat contacten met de regering lopen via het platform VVVO. Ik heb Patrick Gommers uitgelegd dat mijn contacten met de regering verlopen via HARE MAJESTEIT DE KONINGIN, het KABINET DER KONINGIN en de MINISTER-PRESIDENT. J. van der Heijden vraagt zich af of het niet nuttig is als iemand uit het universitaire veld het bestuur versterkt. Dat heb ik niet alleen afgevraagd, maar vind dit pure noodzaak. De naam VERENIGING SPAANS OP SCHOOL is veranderd in VERENIGING DOCENTEN SPAANS IN NEDERLAND teneinde het mogelijk te maken binnen het gehele onderwijsveld op het gebied van onderwijs in de Spaanse taal in Nederland VAN BASISSCHOOL TOT EN MET UNIVERSITEIT via de vereniging beleid te kunnen laten ontwikkelen. Aansluiting op alle niveaus is van wezenlijk belang voor de plaats van Nederland binnen de Spaanstalige wereld. Patrick Gommers legt uit dat het moeilijk is te inventariseren waar Spaans wordt gegeven. De situatie verandert vaak en snel. VDSN is over het algemeen onder docenten bekend; zij, en niet de scholen, zijn de doelgroep van VDSN. Vanaf 1994 heb ik al gepleit voor een totaaloverzicht van alle opleidingsmogelijkheden, aantallen docenten en studenten om een goed beeld te krijgen van de uitstroom en de werkgelegenheidsperspectieven. Daartoe heb ik gepleit voor een permanente vertegenwoordiging op het MINISTERIE VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPPEN. Nu de VDSN dat blijkbaar niet tot haar core business rekent is dat wellicht een taak voor het INSTITUTO CERVANTES BENELUX of de STICHTING CERVANTES BENELUX. Ik heb dan wel mensen nodig die dit initiatief oppakken. A..M. van de Kamp en D. Thijsse vermelden dat zij de lerarenopleiding bij de universiteit volgen. Aanvulling: J. van der Heijden adviseert hen daarom in het bestuur plaats te nemen. 6.4. S. Aalberts zou graag meer naamsbekendheid willen geven aan de vereniging en verklaart zich bereid bij lnstituto Cervantes folders neer te leggen. Ik ondersteun dit initiatief. 6.7. F. Revuelta doet de suggestie te informeren naar de mogelijkheid op de website van Instituto Cervantes een link naar de vereniging toe te voegen. In dit verband merk ik op dat mijn Spaanse collega's in ALCALÁ DE HENARES en de CALLE DE ALCALÁ in MADRID nog gebruik maken van de domeinnaam www.cervantes.nl. Deze domeinnaam dienen zij over te dragen aan het INSTITUTO CERVANTES BENELUX in verband met mijn MERKENRECHT. De domeinnaam www.cervantes.be is reeds in mijn bezit. Voor hun activiteiten in Utrecht kunnen mijn Spaanse collega's gebruik maken van hun eigen Spaanse domeinnaam utrecht.cervantes.es. Zodra de overdracht van die domeinnaam heeft plaatsgevonden zal ik hierin vanzelfsprekend een link maken met de VDSN. JAARVERSLAG Het bestuur is dit jaar zeven maal bij elkaar gekomen om te vergaderen (evenveel als in 2008). De vergaderingen vinden altijd plaats op vrijdagmiddag te Utrecht (NH hoteles). Het beleidsplan van CERVANTES HOLDING voorziet in verandering van de naam NH hoteles in HOTELS CERVANTES. Dit ter bevordering van de werkgelegenheid en rendementsverbetering van de hotelgroep. Externe contacten Instituto Cervantes: tijdens de informatiemiddag voor basisscholen met Spaans op 23-9-2009 hebben we kennis mogen maken met de nieuwe directeur, Patricia lzquierdo Op die dag bevond ik mij op het TERCER CONGRESO INTERNACIONAL DE LA FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE ASOCIACIONES DE PROFESORES DE ESPAÑOL EN CÁDIZ (2009) onder leiding van JOSÉ MARÍA IZQUIERDO. Graag verneem ik wat de relatie is tussen beide IZQUIERDOS. Patricia lzquierdo is dus de opvolgster van Isabel Clara Lorda Vidal als vermeld in PLAN DE EMPRESA CERVANTES HOLDING LIMITED, BOOTTOCHT IN GROUW GECANCELLED, KENNISMAKING MET DOÑA ISABEL - CLARA LORDA VIDAL, COLABORACIÓN Y MÚTUO APOYO, HARRY STARREN EN HEIN VAN HOECKEL MALAGA, HET GEHEIME WAPEN, HARRY STARREN, MULTIFUNCTIONEEL CENTRUM, BEZOEK AAN UTRECHT EN AMSTERDAM, INTERVIEW VAN DE VDSN MET ISABEL - CLARA LORDA VIDAL, EL TOBOSO, ASOCIACIÓN DE PROFESORES DE ESPAÑOL VDSN PAÍSES BAJOS EN HERMAN WIJFFELS, MANUEL MUÑOZ RUIZ, JAN WILLEM TIJSSEN, KEES BAKKER EN DE VRIENDEN VAN VITESSE, EEN BIJZONDER WEEKEND MET DE PIANOMAN TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA, HARTVERWARMEND, LA UNIVERSIDAD A DISTANCIA, ENLACE ENTRE EL INSTITUTO CERVANTES DE ESPAÑA Y EL INSTITUTO CERVANTES BENELUX, MY SECRET MISSION, NEDERLAND-ENGELAND, RESIDENTIE ENGELENBURG, MANTELPAKJE, DE EERSTE PRESIDENT VAN DE EUROPESE UNIE, OUDE EN NIEUWE SPELERS, CERVANTES BENELUX, WERELDKAMPIOENSCHAP VOETBAL 2018 IN DE BENELUX en HAKDAG IN DE TRÊVESZAAL. Graag verneem ik de nieuwe functie van Isabel. Individuele mensen en organisaties: er komen vragen binnen via de mail. Deze worden beantwoord, de mensen worden waar nodig doorverwezen of het verzoek dat wordt gedaan, wordt via de mailinglist doorgestuurd. Teneinde de werkgelegenheid van collega's en hun studenten te bevorderen heb ik in het beleidsplan van CERVANTES HOLDING de uitzendorganisatie CERVANTES EMPLEO gepland. Hiervoor zijn enthousiaste managers noodzakelijk. Die moeten in het relatiecircuit van de inmiddels 340 leden te vinden zijn.

Een opmerkelijk optreden vond tijdens deze jaarvergadering plaats door MARGRIET WELLING. Eén van mijn collega's van het eerste uur. Zij is werkzaam voor het CITO en liet weten dat het aantal examenkandidaten Spaans HAVO en VWO het afgelopen jaar is verdubbeld.

Aan het eind van de rondvraag heeft LÉONTINE FREEVE de vergadering ingelicht over het komende AEPE-congres in A CORUÑA en het bestuur de actas overhandigd van de congressen in SANTANDER

en MADRID.

Hierop heb ik hen mijn CD met EXPERIENCIAS HOLANDESAS 1989 en een DVD met mijn lezing CERVANTESES MI VIDA in VALLADOLID in 2005 en de lezing van DON CÉSAR ANTONIO MOLINA op 30 JULI 2005 overgedragen. Beelden van de vergadering:

Ik heb deze Sevillanadansers uitgenodigd om op vrijdag- of zaterdagavond op bezoek te komen in het HOTEL CERVANTES in Torremolinos om daar te komen dansen met de overige gasten.

Ten behoeve van de koppeling met het WERKGELEGENHEIDSPLAN INSTITUTO CERVANTES BENELUX EN VERENIGD KONINKRIJK heb ik een kopie van deze brief doen toekomen aan mijn collega LIESBETH HALBERTSMA, voormalig STATUTAIR DIRECTEUR van het Management Centrum VNO-NCW de Baak te NOORDWIJK. Hartelijke groet, JOHN L. VAN DER HEYDEN P/a NIJMEGEN.

31 MAART 2011 WERKGELEGENHEIDSPLAN VOOR NEDERLANDSTALIGE HISPANISTEN