Centros de Estudio, Empleo, Management Group, Business Consultancy, Viajes, Traducciones, Interpretaciones, Relaciones Públicas, Comunicaciones, Cervantes Ediciones, Español en España y América Latina, Estados Unidos, Cervantes Enterprises, Royal Cervantes Airlines, Tecnologías, Cervantesonline, Producciones, Cervantes Seguros, Hoteles, Fútbol, Estadio Princesa Diana, Televisión, Inmobiliaria.

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Het Bestuur van de VERENIGING DOCENTEN SPAANS IN NEDERLAND (VDSN) T.a.v. M.J. Steenbeek-Sánchez ZEIST Datum: 7 juni 2002 Betreft: 28 SEPTEMBER 2002 Kenmerk: JH/VDSN20020607 Torremolinos, vrijdag 7 juni 2002 Beste María-José en overige Collega's, Naar aanleiding van mijn horoscoop van vandaag heb ik mijn electronische berichtgeving van dit jaar aan jullie er nog eens op nagelezen en hieronder nogmaals geïnventariseerd. Aan het eind van deze inventarisatie treffen jullie belangrijk nieuws aan in het kader van de verdere ontwikkelingen.

"2 januari 2002 15.09 Verzonden Subject Congres 16 maart Waarde Collegae, Aansluitend aan mijn bericht van 12 december vorig jaar kan ik u melden dat ik op 4 februari aanstaande wederom naar Spanje terugkeer tot 15 maart. Dat betekent dat ik op 16 maart op het congres aanwezig kan zijn. Ik stel het daarom buitengewoon op prijs via het emailadres ***** verder te worden geïnformeerd, aangezien ik nog slechts sporadisch in Utrecht kom. Aangaande de te plaatsen advertentie in het volgende nummer van Foco zal ik u tijdig informeren. Het betreft de aankondiging van het boek waarvan aangehecht de voor- en achterzijde. Met hartelijke groet en de allerbeste wensen voor 2002. JOHN L. VAN DER HEYDEN.

Zaterdag 16 maart Betreft: Vijfde Congres Spaans Beste María-José en overige collega's, Hiermee wil ik je mijn hartelijke dank overbrengen voor de perfecte organisatie van het congres van afgelopen zaterdag. Ik heb hierin op al mijn eerdere vragen een perfect antwoord gekregen. Traditiegetrouw stuur ik jullie hierbij mijn werkverslag en deze keer eveneens een PowerPoint Presentatie met mijn verdere doelstellingen voor de nabije toekomst. Een van de onderdelen van het plan betreft de gebruikmaking van de internetsites Cervantes.nu; Cervantesweb.nl; Cervantesweb.be; Cervantesonline.nl; Cervantesonline.be; Cervantesonline.info en Cervantesonline.biz. Een van de websites kan worden gebruikt om de activiteiten van de Vereniging Docenten Spaans in Nederland onder de aandacht te brengen. Ik heb hierover met Patrick Gommers gesproken. Zo kan de tekst van jouw brief van 16 maart hierin worden opgenomen. Laat maar weten welke website jullie het meeste aanspreekt. Ik vraag je nog wel om mij één groot plezier te doen door de naam 'Holanda' in alle publikaties te veranderen in 'Países Bajos' en 'holandés' in 'neerlandés'. Je zult hierdoor nog een veel bredere doelgroep bereiken dan de bewoners van de provincies Noord- en Zuid-Holland. Met hartelijke groet, JOHN.

Vrijdag 22 maart 2002 13.25 uur Subject: Keuzevrijheid TF Beste Patrick, Aansluitend op ons onderhoud van afgelopen zaterdag in onze vestiging op het Domplein ontving het Instituto Cervantes Benelux gisteren Foco 1 in de postbus met jouw artikel "Dreiging van 'Heelmeesters'". Ik heb deze naam nu reeds tussen aanhalingstekens geplaatst. Hieronder zul je lezen hoe dat komt. Zaterdagochtend heb ik jou gevraagd of er inmiddels op het Nederlandse Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen een permanente voorziening is getroffen voor het Spaans. Dat blijkt dus nog steeds niet het geval te zijn. Ingeval de staatssecretaris op dit idee van die zogenaamde 'heelmeesters' zou ingaan is er mijns inziens sprake van Onbehoorlijk Bestuur. Er zijn immers al onomkeerbare besluiten genomen inzake de invoering van het Spaans. Dit dient echter wel door een goede advocaat te worden gecheckt. In dit verband breng ik je in kennis van de brief/emailwisseling die ik onlangs heb gevoerd met het advocatenkantoor Knijff & Partners in Weesp omtrent de eigendomsrechten op de naam 'Instituto Cervantes' in Nederland, België en Luxemburg.

"Van de Heer Paul A.W. Thiel van KNIJFF & PARTNERS ontving ik brieven d.d. 30 november 2001 en 9 januari 2002 mb.t. Vernieuwing Benelux registratie nummer 508277 INSTITUTO CERVANTES Termijn: 25 maart 2002. Ik heb hier op dinsdag 2 februari telefonisch via 0294 490925 over gesproken met zijn medewerkster Linda Broeren. In het verlengde hiervan zond ik om 20.18 het volgende emailbericht Geachte mevrouw Broeren, Ik verzoek u dit bericht ook aan de heer Paul A.W. Thiel over te brengen, met mijn complimenten. Dit naar aanleiding van ons telefoongesprek van hedenmiddag en de brieven d.d. 30 november 2001 en 9 januari 2002 aangaande bovenvermeld depot nummer 508277. Dit betreft dus het tienjarig bestaan van ons bedrijf. In juni/juli 1996 heb ik het merk definitief in gebruik genomen. Zoals u weet hebben wij op 28 februari 1995 een herhalingsdepot verricht onder nummer 843323. De vervaldatum van dit depot is 28 februari 2005. Ik vraag mij dus af of een vernieuwing van registratie 508277 noodzakelijk is om mijn rechten te behouden. Zoals u weet heeft de Vereniging Instituto Cervantes in Madrid nadien vestigingen geopend met dezelfde naam. Om die reden heb ik - onder meer - Hare Majesteit de Koningin en de overige troonopvolgers in de Benelux in mijn testament opgenomen. Op 25 oktober 2001 heeft het Spaanse koningspaar een bezoek gebracht aan ons bedrijf in Utrecht. Zie aangehechte foto's.

Het is mij niet bekend in hoeverre Hare Majesteit dienaangaande al zaken met Haar Spaanse Collega's heeft kunnen doen. Jongstleden zaterdag 2 februari was daartoe een uitstekende gelegenheid om de procedure dienaangaande af te ronden. De door mij gevoerde procedure staat beschreven in mijn boek LETTERS TO DIANA, PRINCESS OF WALES, dat onlangs op de Engelstalige markt is verschenen. Onderstaand treft u het persbericht dienaangaande aan. Ook de heer Thiels Londense collega Carrollanne Lindley staat hierin vermeld in verband met mijn bezoek aan haar kantoor in Fleet Street op 18 april 1997. Dat zal de heer Thiel leuk vinden. De eerste reactie op het persbericht kwam namelijk uit Californië ("Paul. You'll never know who came walking into my office lately: MISTER VANDERHEYDEN!"). Gaarne verneem ik van u hoe te handelen. Bij voorbaat dank, J.L. VAN DER HEYDEN TORREMOLINOS. Het persbericht van Trafford Publishing in Canada luidt: LETTERS TO DIANA, PRINCESS OF WALES tells of one man's quest for peace of mind. LETTERS TO DIANA, PRINCESS OF WALES by John L. Van der Heyden ISBN 1-55212-939-X FOR IMMEDIATE RELEASE Etc.

Ik ontving van Knijff & Partners op 7 februari om 9.52 uur het volgende bericht Subject: Vernieuwing Benelux registratie nr. 508277 INSTITUTO CERVANTES in klasse 41 Uw ref: -- Onze ref: T/Instituto, Geachte heer van der Heyden, Onze dank voor uw email hieronder inzake uw bovengenoemde Benelux registratie, alsmede het aangehechte persbericht. Doordat u uw merk INSTITUTO CERVANTES reeds sinds 1996 in de Benelux gebruikt voor de diensten waarvoor u het merk heeft ingeschreven, nl. onderwijs, opleidingen en cursussen, zijn u beide registraties voor het merk niet vatbaar voor vervallenverklaring. Daar beide registraties exact dezelfde diensten dekken, staat er in beginsel niets aan in de weg om er eentje te laten vervallen. Indien u ervoor kiest om uw onderhavige registratie niet te vernieuwen, heeft dit tot gevolg dat de datum vanaf wanneer u rechten op het merk INSTITUTO CERVANTES kunt claimen niet meer 25 maart 1992 zal zijn, maar 28 februari 1995 (de datum van uw tweede Benelux registratie voor het merk). Dit zou een reden kunnen zijn om uw onderhavige Benelux registratie wel te vernieuwen en, te zijner tijd, uw registratie van 1995 (nr. 570018) te laten vervallen. In vertrouwen u naar tevredenheid te hebben geïnformeerd, zie ik met belangstelling uw verdere bericht in deze, voor de deadline van 25 maart a.s., tegemoet. Met vriendelijke groet, Elka Stegeman voor Paul Thiel PS: ook de heer Thiel brengt zijn hartelijke groeten over. Knijff & Partners Leeuwenveldseweg 12 1382 LX WEESP. Ik heb hier alsvolgt op gereageerd.

Geachte mevrouw Stegeman, Hartelijk dank voor deze reactie. Ik kom zojuist terug van een adembenemende 'bloesemtocht' door Andalusië. Mijn collega Drs. E.H. Halbertsma heeft ooit eens gesteld: "Op het overschrijden van deadlines staat de doodstraf". Vandaar dat ik ogenblikkelijk reageer. Het jaar 1992, waarin ik mijn eerste registratie heb gedaan, is uitermate belangrijk. Het was het jaar van de Wereldtentoonstelling in Sevilla. Vandaag kreeg ik het verzoek om wederom een bezoek aan deze stad te brengen op 24 en 25 april aanstaande en een hernieuwd bezoek aan 'La Cartuja'. Het lijkt mij goed, in het kader van een zorgvuldige geschiedschrijving, daartoe het depot van 1992 te handhaven. De rekening kunt u verzenden naar Postbus 689 3500 AR Utrecht. Met dank voor uw medewerking en de hartelijke groeten aan de heer Paul A.W. Thiel.

11 februari 09.33 email van Elka Stegeman. Cc Paul Thiel Geachte heer van der Heyden, Mijn dank voor uw prompte reactie! Ik zal vandaag nog de nodige stappen nemen om uw bovengenoemde registratie te vernieuwen. Het spreekt voor zich dat ik u op de hoogte zal houden van de verdere ontwikkelingen in deze. Met vriendelijke groet, Elka Stegeman Van Knijff & Partners ontving ik de volgende brief.

KNIJFF & PARTNERS Gemachtigden & Adviseurs Merken, Modellen, Handelsnamen European Trademark Attorneys Trademarks, Designs, Tradenames M.H. Knijff; R.A.W. Thiel; Mr J. Vermeulen; M.E. Farhan-van der Lee; T.B. Ockeloen-Kruit; Mr Drs G.E.A.L. Rubens; Mr D.C. Teeuwissen; Mr P.W.H. Gevers; Mr B.F.D. Goossens; Mr M.A.H. Spoor; Mr L.K. Stegeman; M.E. Ras-van den Berg, consultant

Weesp, 11 februari 2002

De heer Johannes L. van der Heyden
Bella Vista
Calle Roquedal 17, Bloque 704
E-29620 TORREMOLINOS
Spanje

Uw ref. :
Onze ref.: T/25490

Doorkiesnr: (0294) 490 925

Betreft: verzoek tot vernieuwing van uw Benelux registratie nr. 508227 INSTITUTO CERVANTES in klasse 41

Geachte heer van der Heyden,

Zoals beloofd in mijn email van hedenmorgen, bevestig ik middels deze brief dat het verzoek tot vernieuwing van uw bovengenoemde registratie vandaag is ingediend bij het Benelux Merkenbureau. Zodra ik het bewijs van vernieuwing ontvangen heb, zal ik u deze doen toekomen. Uw onderhavige registratie staat momenteel nog op uw oude adres, nl. Zwanenveld 9121 te Nijmegen. Indien u uw huidige adres in het register wilt laten aantekenen bedragen de kosten voor een verzoek tot adreswijziging £ 112,-. In de bijlage treft u alvast een volmacht aan met uw nieuwe adresgegevens en indien u uw adreswijziging wenst te laten aantekenen verzoek ik u vriendelijk voor ondertekening, onder vermelding van volledige namen en functie, zorg te dragen en het document te retourneren. Uw andere Benelux registratie voor het merk INSTITUTO CERVANTES staat overigens op een ander oud adres van u, te weten De Wellenkamp 15-30 te Nijmegen. Ervanuit gaande dat deze laatste registratie wellicht kan vervallen acht ik het vooralsnog niet noodzakelijk uw adreswijziging bij deze registratie ook aan te tekenen. Mocht u hierover anders denken, aarzelt u dan vooral niet mij dit te laten weten. Voor de verrichte diensten zou ik u graag mijn declaratie zenden, echter in uw email vandaag verzocht u mij de rekening te zenden naar Postbus 689 te Utrecht. Zoudt u zo vriendelijk willen zijn mij het straatadres hiervan te geven, alsmede mij te bevestigen of de rekening op uw adres in Utrecht dient te worden uitgeschreven of op uw adres in Spanje? Dit laatste met het oog op het al dan niet berekenen van BTW. Ik dank u bij voorbaat voor de gevraagde informatie. Met vriendelijke groet, Elka Stegeman.

Merkenbureau Knijff & Partners BV.
Postbus/P.O. Box 5054, 1380 6B Weesp, The Netherlands
Kantoor/Office address: Leeuwenveldseweg 12, 1382 LX Weesp (nearAmsterdom)

Ik heb hier om 10.35 telefonisch op gereageerd en gesproken met Elka Stegeman. Bevestiging per fax: Date: 20/02/02 Time: 11:50 Mijn rechten op de naam zijn dus ijzersterk en wij kunnen een verbeterde positie van het Spaans derhalve door de rechter bij onze regering laten afdwingen. In dit verband is het een goede zaak dat we met onze Spaanse naamgenoten samenwerken. We hebben immers een gemeenschappelijk belang. Formeel gezien is het Spaanse Instituto ons nog een bijdrage verschuldigd voor het gebruik van de naam in de Benelux, maar daar moet wel een regeling voor te treffen zijn. Na de verkiezingen krijgen we uiteraard een nieuwe minister en staatssecretaris van onderwijs. De ambtenaren op het Ministerie blijven echter in de regel op hun plaats. Het lijkt mij derhalve verstandig dat je de heer Hermans van dit bericht in kennis stelt. Hij kent mij nog goed van de 'Government Game Competitie'. Zie aangehechte foto.

Morgen vertrek ik met Leontine Freeve en haar echtgenoot namens de ASOCIACIÓN EUROPEA DE PROFESORES DE ESPAÑOL naar Moskou onder het motto "Regeren is Vooruitzien!" Ik heb overigens ook nog behoefte aan bestuursleden voor de Stichting Cervantes Benelux. Wel goede! Tot op heden heb ik immers nog geen geschikte kandidaten kunnen vinden. Hartelijke groet en veel succes. JOHN L. VAN DER HEYDEN P.S. In juni van dit jaar ben ik 25 jaar eerstegraads docent Spaans. De rekening van EUR 505.- heb ik alweer ontvangen van Knijff & Partners. Ik heb alleen nog maar ingeleverd om afgestudeerden Spaans aan het werk te helpen. Inmiddels heb ik al drie keer mijn eigen huis 'opgegeten'. Ahora les toca a los 'kwakzalvers' republicanos de Alemania y Francia. Richt je tot een goede advocaat. Ikzelf heb uitstekende ervaringen met de heer Mr. Gijsbrecht van Amstel, Kosterijland 9, 3981 AJ BUNNIK. Een aanrader!

Nijmegen, donderdag 11 april 15.48 verzonden aan vdsn Subject: Colloquium Spaans te Moskou. Waarde Collegae, Gisteren trof ik in mijn postbus in Utrecht de uitnodiging voor de Studiedag en de Jaarvergadering in Alphen aan den Rijn op afgelopen zaterdag 6 april. Het spijt mij bijzonder dat ik daar niet goed aan heb gedacht. Ik ben immers nog steeds druk bezig met de verwerking van de informatie die wij tijdens het internationale colloquim Spaans van de AEPE en de MGIMO Universiteit in Moskou hebben bijgewoond (Leontine Freeve, Jacqueline Müller en ondergetekende). Aangehecht doe ik jullie - ter kennisname - mijn persoonlijke ervaringen toekomen. Ik ben zeer benieuwd naar de notulen van de vergadering en de opkomst. Op de eerste plaats ben ik benieuwd of er door Loek Hermans - op jullie initiatief - al een permanente voorziening voor het Spaans is gecreëerd op het Ministerie van O,C&W in Zoetermeer, of dat wij zélf een Nieuwe Regering moeten vormen vanaf 15 mei. Het is nu vijf voor twaalf. Gebeurt er niets, dan verliezen wij de slag met de Russen. Zij hebben daar verdraaid goed ingezien dat er slechts twee belangrijke talen zijn die het land er op het gebied van de internationale handelscontacten en diplomatieke betrekkingen op vooruit kunnen helpen: Engels en Spaans. Dat geldt eveneens voor Nederland, hoewel ik het belang van het Frans en Duits niet onbelangrijk vind in verband met de bilaterale contacten met onze buurlanden. Dit ter geruststelling aan Gerard Westhof. Wellicht is het interessant om in de komende 'Foco' de ontwikkeling van het Spaans in andere niet-Spaanssprekende landen weer te geven teneinde duidelijk te maken hoezeer onze taal in opmars is en het belang ervan in de Benelux nog verder te gaan onderschrijven. Daarom geef ik hierbij ook de 'ponencia' weer van Victoria Yakovleva van de MGIMO Universiteit voor Internationale Betrekkingen te Moskou. Lengua española en el sistema de enseñanza en Rusia (educación superior). Ook heb ik kennis gemaakt met de heer Carlos Rubio uit Toledo. Hij heeft een internationale federatie van docentenverenigingen Spaans opgericht. Informatie hierover op www.fiape.es. Hij is inmiddels lid geworden van de AEPE en tijdens het eerstkomende AEPE-congres in Lorca in de laatste week van juli zal er een nadere standpuntbepaling t.a.v. deze federatie worden ingenomen. Ik ben ook benieuwd naar jullie website en in principe bereid mijn domeinnamen Cervantes.nu, Cervantesweb.nl, Cervantesweb.be, Cervantesonline.nl, Cervantesonline.be, Cervantesonline.info, Cervantesonline.biz voor de promotie van het Spaans en dus ook voor de VDSN beschikbaar te stellen. Nader overleg is hierover noodzakelijk. Hartelijke groet uit Nijmegen (tot 23 april) JOHN L. VAN DER HEYDEN TORREMOLINOS.

Vrijdag 31 mei 2002 16.47 Verzonden Geachte heer Offerhaus, Van Harry Mens ontving ik vandaag zijn vooraankondiging van uw optreden - samen met uw collega A. Busselman - in het programma Business Class van aanstaande zondag, waarvan de opnames morgen in 't Elfde Gebod in Noordwijk plaatsvinden. Dit is voor mij aanleiding om u een paar persoonlijke overwegingen te doen toekomen.

Op 13 juni aanstaande is het exact 25 jaar geleden dat ik na zeven jaar hard studeren, naast mijn baan als onderwijzer en de verantwoordelijkheden voor mijn gezin mijn eerstegraads lesbevoegdheid heb ontvangen op de Universiteit van Nijmegen. Er was echter geen werk voor een afgestudeerd hispanist in Nederland. Vandaar dat ik in 1978 met een particulier onderwijsinstituut ben begonnen. De Nederlandse regering had immers geen geld beschikbaar voor een salaris. In het onderwijs was er geen plaats. Nadien ben ik acht jaar directeur geweest van een particulier taleninstituut. Voor meer dan twintigduizend volwassen cursisten ben ik verantwoordelijk geweest en 400 docenten. Na jarenlang bezuinigen had ik in 1987 geen energie meer over. Met pijn in mijn hart heb ik dat bedrijf toen moeten verlaten. Ik heb toen ook nog bij InterCollege gesolliciteerd als directeur. De gehele particuliere onderwijsmarkt heb ik als geen ander leren kennen als bestuurslid en mede-initiatiefnemer van de VBMO (Vereniging van instellingen voor Buitenschools Mondeling Onderwijs). Terwijl ik er zelf nooit één cent aan heb overgehouden hebben tal van instellingen voor buitenschools mondeling onderwijs van mijn inspanningen kunnen profiteren, waaronder het toenmalige Luzac College, dat thans volgens uw informatie tot United College is omgedoopt en waarvan uw collega Anton Busselman thans de directie voert. Ik ben nog steeds zeer enthousiast over uw opleidingsformule. Ik herken hierin ook veel management-issues waar ik tussen 1988 en 1991 mee heb gewerkt bij Nieuw Elan en de Baak te Noordwijk. Die Noordwijkse periode beschouw ik nog steeds als de mooiste tijd uit mijn loopbaan. Tijdens ons laatste bezoek aan de Open Universiteit in Heerlen, in de zomer van 1987, heeft mijn toenmalige collega Dr. Jacques Koolschijn, voormalig directeur van het Instituut voor Sociale Wetenschappen (ISW) mij geadviseerd een gespecialiseerd instituut Spaans op te richten. Ik heb toen gedacht aan een management instituut zoals de Baak in Noordwijk, maar dan aan de Spaanse zuidkust.

Tegenslagen
Om trouw te blijven aan mijn ideaal heb ik tal van tegenslagen moeten overwinnen. In 1992 heb ik mijn gezin ontbonden voor 'het goede doel' en mijn huis verkocht in Maarn. Ook heb ik afscheid moeten nemen van mijn beste collega in Noordwijk. Nochtans ben ik nadien continu voor haar door het vuur gegaan als zij in problemen dreigde te komen. Nadat zij een oud-cursist van Nieuw Elan had laten weten
"John zal als een fenix herrijzen" is voor mij het sein weer op groen komen te staan. In maart 1992 heb ik - na een daartoe strekkend advies van onze raadsman Mr. G. van Amstel - een handelsmerk gedeponeerd. Dit werd het handelsmerk Instituto Cervantes voor opleidingen, trainingen en cursussen. Ook heb ik de Stichting Cervantes Benelux opgericht, die thans gevestigd is in de Winthontlaan te Utrecht. Goede bestuurders heb ik tot op heden nog niet kunnen vinden. Conform het advies van mijn Collega Liesbeth Halbertsma om ervoor te zorgen dat ik 'kan blijven eten', heb ik al vanaf 1991 een WAO-uitkering mogen 'genieten'. Van 'Hot naar Haar' ben ik gereisd. Van Parijs naar Madrid, Van Londen naar Balmoral, van Utrecht naar Brussel en door uitputtingsverschijnselen zelfs nog lange tijd in een Nijmeegs ziekenhuis opgenomen, om van daaruit de ontwikkeling van de organisatie te kunnen blijven stimuleren. Anderhalf jaar lang ben ik bestuurslid geweest van de Vereniging Spaans op School om collega's aan het werk te helpen. Die vereniging is thans omgedoopt in Vereniging Docenten Spaans in Nederland. Na mijn handelsmerk definitief op mijn naam te hebben gekregen heb ik dat aan de direct betrokkenen gemeld. Op de eerste plaats aan onze Minister-President.

Staat van de Unie
Op 19 september 1996 heb ik hem - op officieel briefpapier van het 'paarse' Instituto Cervantes Benelux - mijn eerste Staat van de Unie doen toekomen. Op deze wijze heb ik een persoonlijk wereldwijd netwerk opgebouwd dat nog groter is als in de tijd van
Keizer Karel V en alles juridisch volledig legitiem en dichtgetimmerd. Ik heb nog geen geld verdiend aan deze zaak. Integendeel. Eind december 1996 heb ik een begin gemaakt met de opbouw van het Instituto Cervantes in het Verenigd Koninkrijk. Begin 1997 ontving ik mijn benoeming tot directeur van Instituto Cervantes Limited England & Wales. De ontwikkelingen terzake kunt u lezen in mijn boek Letters to Diana, Princess of Wales, dat u via internetsite www.trafford.com/robots/01-0341.html kunt kopen. U kunt hieruit ook opmaken wie mijn partner was in het Verenigd Koninkrijk. De grootste tegenslag in mijn leven heb ik - en velen mét mij - dus ook moeten verwerken na Haar dodelijk ongeval op 31 augustus vijf jaar terug. Hoewel ik persoonlijk begaan ben met de heer Mohamed Al Fayed - directeur eigenaar van Harrods in Londen en het Ritz Hotel in Parijs - omdat hij daarbij ook zijn zoon is kwijtgeraakt, ben ik van mening dat hij - in juridische zin - de volledige verantwoordelijkheid draagt voor dat ongeval, zoals ik dat ook onmiddellijk daarna aan de Britse Ambassadeur in 's-Gravenhage heb gemeld in een faxbericht. Ik acht een schadevergoeding aan de limited ter grootte van het volledige vermogen van de Prinses van Wales op het moment van overlijden dan ook volledig op zijn plaats.

Inmiddels ben ik doorgegaan met het uitontwikkelen van het Cervantes Concept. Zo lijkt het mij een goede zaak dat de limited, na de aanstelling van een goed bestuur, een goede raad van commissarissen en het aantrekken van een groot aantal capital investors om te bouwen in een Instituto Cervantes Holding met werkmaatschappijen conform de in mijn boek beschreven ontwikkelingsstrategie. De voormalige Stichting Toezicht Effectenverkeer is hier inmiddels van op de hoogte en kan op preventieve wijze met de ontwikkeling meedenken, teneinde te voorkomen dat er nog eens problemen ontstaan zoals met de heer Boonstra is overkomen. Mevrouw drs. S. Fuengshunut en de heer H. Plokker van de Stichting Toezicht Effectenverkeer - aanwezig tijdens een voorlichtingsbijeenkomst van de Baak in DRIEBERGEN op 20 juni 2001 - zijn dus bij deze van harte uitgenodigd om met de ontwikkeling van het bedrijf mee te denken en problemen in de toekomst te voorkomen. Dus geen redeneringen meer achteraf. Preventief werken dus en geen valkuilen meer!

De strategie van de holding voorziet ook in participatie door de Spaanse hotelketen NH Hoteles, die dan wereldwijd in Hotels Cervantes kan worden omgezet in goede harmonie met het Hotel Cervantes te Torremolinos. Zij hebben inmiddels ook de Krasnapolsky-groep overgenomen. Hierop vooruitlopend heb ik een credit card van American Express bij deze hotelketen aangevraagd. Hierop kreeg ik vandaag de volgende reactie.

CONFIDENCIAL

JOHANNES L VAN DER (De meeste Spanjaarden denken dat 'HEYDEN' mijn 'segundo apellido' is. In 1567 werden Wij al met 'herejes' aangeduid) TORREMOLIN ESP Madrid, 24 de Mayo de 2002 N/Ref: 02143 60 00472 033 Estimado/a Sr./a.: Le agradecemos el interés que ha demostrado al hacer llegar a American Express su solicitud de Tarjeta, que hemos analizado teniendo en cuenta la información facilitada en la misma. Una vez evaluada dicha información, sentimos comunicarle que, en principio su solicitud no se ajusta a las condiciones que se requieren para poder emitir dicha Tarjeta. No obstante, si d. tuviera información adicional que nos pueda ayudar a reconsiderar esta decisión (otra referencia bancaria, ingresos adicionales no reflejados en la solicitud, etc.), le ruego la envíe a la atención del Dpto. de Cuentas Nuevas (a nuestro fax o dirección), citando la referencia arriba indicada. Atentamente Soledad Moreno Departamento de Cuentas Nuevas D01.

"Zodra er VERTROUWELIJK boven een brief staat ligt de inhoud ervan al op straat" was een gevleugelde uitdrukking van mijn collega Koolschijn. Na verdere evaluatie van de ontwikkelingen zal ik hier verder op reageren. Nu kan dat immers niet, bij gebrek aan feedback. Als lid van de ASOCIACIÓN EUROPEA DE PROFESORES DE ESPAÑOL heb ik in maart nog een bezoek gebracht aan het Kremlin. Zo afgaand op de ontwikkelingen die zich nadien hebben voorgedaan binnen de thematiek "EL ESPAÑOL COMO ENLACE INTERCULTURAL: TRAYECTORIA Y PERSPECTIVAS" denk ik dat het bezoek van het Instituto Cervantes NBLEW aan de Russische hoofdstad in politiek opzicht een groot succes is gebleken nu de heren Poetin, Ivanov, Kok, Aznar, Blair en Prodi vrij aardig op één lijn zijn gekomen, hetgeen ook de bedoeling was van 'Paars 1'. 'Paars 2' heeft er echter niet zoveel van gebakken en heeft zich in feite op oneigenlijke wijze de huiskleur van mijn bedrijf toegeëigend, zoals de heer Zalm vandaag ook heeft toegegeven. Hij is ook nog geld verschuldigd aan de Stichting Cervantes Benelux. De boekwaarde van mijn handelsmerk loopt inmiddels in de miljarden euro's. Nochtans is mijn portemonne thans leeg en is het zaak dat ons bedrijf nu gaat draaien. Er zit inmiddels tien jaar ontwikkelingswerk in en ik heb geen idee hoe ik dat moet kwantificeren. Liesbeth Halbertsma is daar - naar mijn idee - het beste in met haar accountantsachtergrond. Vandaar dat ik haar van dit bericht ook in kennis stel. Dank ook aan haar vermoedelijke echtgenoot Jules Maaten, in het Europees Parlement. Ik hoop snel kennis met hem te kunnen maken. De kabinetsformatie volg ik uiteraard eveneens met veel belangstelling. Aan het WAO-probleem dient hard te worden gewerkt, maar ik denk dat Herman Wijffels pas tot een structurele oplossing kan komen door geld uit te trekken voor hispanisten die gewoonweg aan het werk willen. Dat genereert immers nieuwe economische activiteit en dus ook weer INKOMSTEN voor de schatkist. Geachte heren Offerhaus en Busselman. Dit was een lang verhaal. Maar ik geef u graag ter overweging op welke wijze wij tot een vorm van structurele samenwerking kunnen komen, die ook mij geld oplevert in plaats van alleen maar uitgaven 'voor het goede doel'. Ik wens u morgen veel succes met de opnames en breng hiermee mijn groeten over aan Harry Mens. Hij heeft veel respect van mij gewonnen. Ik herken zijn probleem. Daar heeft hij zich fantastisch overheen gezet. Hoogachtend, J.L. VAN DER HEYDEN - TORREMOLINOS."

De Spaanse overheid/Asociación Instituto Cervantes Madrid maakt al vanaf 1 april 1997 gebruik van mijn merkenrecht. Op zich worden de activiteiten van onze Spaanse collega's door mij buitengewoon gewaardeerd. Formeel gezien zijn zij mij echter een vergoeding verschuldigd voor het gebruik van de naam. Deze vergoeding bedraagt

HFL 250.000,- PER DAG OFWEL EUR 113.445,05 PER DAG

Per 1 januari 2000 bedroeg het door het Spaanse Instituto te betalen bedrag reeds EUR 114.012.279,29. Zoals ook in 1997 het geval was wordt 28 september 2002 wederom een belangrijk beslissingsmoment. De door de Spanjaarden verschuldigde vergoeding zal dan op dat moment bedragen: 1641 * EUR 113.445,05 = EUR 186.163.333,65. Ik ben in principe bereid mijn recht op dat moment voor die prijs aan de Spanjaarden over te doen. Uiteindelijk is mijn algehele strategie erop gericht alle hispanisten in de Benelux - én hun leerlingen - een goedbetaalde baan te bezorgen. Daar hebben wij dat geld voor nodig. Ik verzoek jullie hiermede hier goed over mee te denken en mij bijvoorbeeld - op korte termijn - een goed doortimmerd plan te doen toekomen dat op mijn beleidsplan aansluit en waarbij ook mijn - door mij tot op heden betaalde internetsites kunnen worden gebruikt (Communicatieplan). Ik denk dat het communicatiebureau Keizer & Botter uit Enschede/'s Gravenhage daarbij goede diensten kan verlenen. Informatie hieromtrent bij Dirk Tuin. De Spaanse Minister-President heb ik terzake de volgende brief doen toekomen: Arreglo Amistoso Minister-President W. Kok heb ik verzocht het voorzittersschap van de Stichting Cervantes Benelux van mij over te nemen zodra hij zijn werkzaamheden voor het Koninkrijk der Nederlanden heeft beëindigd. Op bijgevoegde CD een - naar mijn idee - leuke PowerPoint Presentatie van het colloquium in Moskou en mijn presentatie Ahead Only d.d. 7 maart 2002. Het beschrijft de ontwikkeling van het Instituto Cervantes vanaf 17 juli 1968 alsmede de geplande bedrijfsstructuur vanaf 28 september 2002. Graag verneem ik van jullie op welke wijze de VDSN hieraan haar medewerking kan verlenen. Wanneer de gehele organisatie op dat moment niet volledig operationeel is ben ik genoodzaakt het handelsmerk te verkopen aan een Zwitsers bankbedrijf met het risico dat de Spanjaarden hun deuren dan moeten sluiten in Utrecht en Brussel. Ik hoop echter voor hen dat jullie het niet zover laten komen. Ik blijf immers voorstander van synergie en bruggen bouwen onder het motto één en één is drie. Graag jullie reactie aan J.L. VAN DER HEYDEN TORREMOLINOS SPANJE Voor de goede orde: Ik heb ook afschrift van dit schrijven doen toekomen aan Léontine Freeve de Vrijer in Haaksbergen. Wij treffen elkaar weer in de laatste week van juli in Lorca tijdens het jaarlijkse congres van de AEPE. JOHN L. VAN DER HEYDEN NIJMEGEN

25 MAART 2004 JAARVERGADERING VDSN 2004 TER ATTENTIE VAN MEVROUW DRS MARJO EURLINGS

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN