Directie Management Centrum VNO-NCW. T.a.v. de heer R. van der Zalm. Koningin Astridboulevard 23. 2202 BJ NOORDWIJK. Datum: 7 april 1999. Betreft: FEEDBACK. Kenmerk: JH/RvdZ990407

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Beste Ruud, Hartelijk dank voor het uitgebreide gesprek van vanmorgen. In dit gesprek heb ik ervoor gekozen zoveel mogelijk naar je te luisteren. Traditiegetrouw vat ik de door jou verstrekte gegevens in deze brief samen en geef daarop ook graag mijn persoonlijke feedback, aangevuld met informatie die ik je vanmorgen niet heb gegeven. Mocht je hierop op- of aanmerkingen hebben, dan verneem ik dat graag van je. Op de eerste plaats vroeg je mij hoe ik in mijn onderhoud kan voorzien. Dat is een goede vraag gezien de door mij in de afgelopen jaren tot op heden gemaakte kosten ten behoeve van de ontwikkeling van mijn bedrijf. Dat ziet er alsvolgt uit: Aangezien ik deze brief eerst op 20 december 2002 aan het internet heb toevertrouwd verwijs ik gemakshalve naar mijn laatste brief van het jaar 2000, waarin ik de totaal gemaakte kosten van 1991 t/m 2000 heb gespecificeerd.

Gedurende de gehele periode heb ik gewerkt op basis van de door Liesbeth in 1991 en 1992 gegeven adviezen. Haar belangrijkste advies in die tijd: "Zorg dat je kunt blijven eten". Na het beëindigen van mijn werkzaamheden voor de Baak heb ik in eerste instantie een WW-uitkering 'genoten'. Nadien heeft de bedrijfsvereniging mij geadviseerd mijn toenmalige relatieprobleem vanuit de WAO op te lossen. Dit probleem is slechts ten dele opgelost. Reden waarom ik nog steeds een WAO-uitkering 'geniet'. De inkomsten hieruit zijn echter volstrekt onvoldoende om mijn plannen te realiseren. In 1992 heb ik mijn huis verkocht in Maarn, in 1997 in Nijmegen en dit jaar in Utrecht. Dit om bovenvermelde ontwikkelingskosten te kunnen voorfinancieren. Ook op basis van Liesbeths advies "bouw alleen op jezelf en niemand anders". Van mijn businessplan heb je geen kennis genomen. Dat lijkt mij niet zo'n probleem, aangezien dat berust bij jouw oud-collega en een groot aantal overige decision-makers. Ik ga ervan uit dat de direct betrokkenen hier op een zorgvuldige wijze mee aan het werk gaan. Dit mede in verband met je vraag waarom ik niet rustig ga leven in Spanje. Mijn verhuizing naar Spanje dient twee doelen:

1. De kosten van levensonderhoud zijn mij te hoog geworden in Nederland;
2. Ik kan daar ter plaatse een liaisonfunctie vervullen met de Spaanse regering en Spaanse werkgeversorganisatie CEOE.

In dit verband adviseerde je mij een 'beginnend traject' te starten en schetste de ontwikkeling van de Baak op het gebied van de internationalisering. Je hebt samenwerkingsverbanden met Zweden, Frankrijk, Engeland, Duitsland, Zuid-Afrika en Oost-Europa. Dit is geheel in overeenstemming met de afspraken die ik in het verleden met Henk Lulofs heb gemaakt: de Baak richt zich niet op de Spaanstalige markt. Die activiteit wordt voorbehouden aan mijn geplande Cervantes Management Centre. Dit bedrijf hoop ik te kunnen koppelen aan de CEOE. De Spaanse Minister-President is hiervan inmiddels op de hoogte gesteld en hij heeft hier kennis van genomen. Ook heb ik in Torremolinos inmiddels contact met de CEOE gelegd. Leden van het VNO-NCW en de CEOE worden in mijn optiek klanten van het CMC. Het bedrijf wordt dus - evenals de Baak - dienstverlenend aan het Nederlandse bedrijfsleven. Mijn Core Business zal dus sterke gelijkenis gaan vertonen met het programma van de Baak. Tijdens mijn ontslagronde - waarbij Liesbeth heeft bedongen bij mijn verdere keuzeproces betrokken te kunnen blijven - heb ik de afspraak met jouw voorgangers gemaakt dat ik van het netwerk van de Baak gebruik kan maken. Je hebt mij laten weten dat ik dat aan Harry Starren dien te herbevestigen. Dat doe ik dus bij deze. Voorts schetste je mij jullie door EZ gesubsidieerde Oost-Europaproject:

- Selectie managers in staatsbedrijven
- Intake
- 2-wekelijks programma:
Eerste week: algemeen economische beginselen, financiering, beurs e.d.
Tweede week: human resources management en marketing
- Beoordeling
- Stage in bedrijf met begeleiding van een mentor
- Weekenden: hotelaccommodatie:
Eerste weekend: cultuur, gedragsregels, ervaringsuitwisseling
Tweede weekend: schrijven businessplan (in het Engels)
Een panel van drie mensen beoordeelt kritisch het plan en de presentatie hiervan. De winnaar krijgt een diploma en kanttekeningen van het panel alsmede een prijs van Hfl. 2000,- ten behoeve van het opzetten van een business club. Hierin vindt ervaringsuitwisseling plaats op het gebied van entrepeneurship. De docenten ontvangen Hfl. 4000,- per week. Het programma kost Hfl. 350.000,- (24 deelnemers) en wordt bekostigd door EZ.

Dit is een uitstekend voorbeeld voor een soortgelijk programma in achterstandsgebieden in Spanje en Latijns-Amerika. Dank hiervoor. Er zullen ongetwijfeld bekostigingsmogelijkheden zijn bij EZ, de EU en eveneens de Spaanse regering. José María Aznar is er te elfder ure op de laatste Eurotop in Berlijn nog in geslaagd om nog een aantal fondsen in de wacht te slepen. Voorts meldde je dat jullie leergang 'De Manager' eveneens in het buitenland wordt uitgevoerd. Tijdens mijn bezoeken aan Engeland heb ik vastgesteld dat het programma van het Henley Management College hiermee belangrijke gelijkenis vertoont. Het programma 'Assistant-to-the-Manager' hebben wij overigens in 1988 in het Spaans bewerkt: Adjunto a la Dirección.

Voorts schetste je de ontwikkeling van jullie organisatie:

1. Top of the Bill: De Baak streeft het niveau van Fontainebleau na. Topniveau qua prijs/kwaliteit-verhouding.
2. Organisatie in groei beheersen.
3. Uitgaan van de ambities van het VNO-NCW

De Baak heeft thans een 'foothold' in de Malietoren en biedt een ruim assortiment aan produkten die voortkomen uit een platformoverleg tussen bedrijfsleven en overheid. Ik heb vastgesteld dat het poldermodel in 'onze tijd' op de Baak is geboren (1000ste certificaatsuitreiking Nieuw Elan in Hilversum). Onderwerpen die in het platformoverleg aan de orde komen zijn:

Hoe gaan we om met:

- Grote stedenbeleid
- Milieu
- Cultuurverschillen

Voorts heeft de Baak als beleidslijn het volgen van de internationalisering:
- combi's aangaan met toegevoegde waarde;
- veel activiteiten ten behoeve van het midden- en kleinbedrijf.

Je liet mij weten dat Liesbeth gestart is met een beginnend consultbedrijf vanuit haar eigen woning in Kaag. Zij heeft daarin naar jouw zeggen twee hoofdactiviteiten:

1. Adviseur
2. Leggen van verbindingen

Hier is zij zeer sterk in. In 1990 heeft zij voor mij al de eerste verbindingen voor mijn bedrijf gelegd in Madrid. Dat heeft zij uitstekend gedaan. Ik betreur het dat ontwikkelingen in de markt ertoe hebben geleid dat het ontwikkelingsproces van mijn geplande bedrijf te lang heeft geduurd. Ik wijt dit met name aan het slechte ondernemersklimaat in het oosten des lands, een gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel van de Franse regering alsmede mijn budgettaire beperkingen. Ook was er in die tijd een ongelukkig opererende regering in Spanje aan het bewind. Bovendien heb ik - op eigen initiatief - in het noorden des lands een probleemgeval proberen op te lossen dat schadelijk zou zijn voor de goede naam en reputatie van de Baak. Voor de verdere ontwikkeling van mijn bedrijf acht ik het van groot belang op gezette tijden weer eens met Liesbeth overleg te kunnen voeren. Ik hecht aan directe communicatie - zoals ik ook eens aan de voormalige staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen heb laten weten - en daarom heb ik behoefte aan haar adresgegevens. Tot op heden heb ik mijn post aan haar naar de Baak gestuurd, maar de dames van de receptie lieten mij al duidelijk weten "zij werkt hier niet meer". Ik vind het echter van zwaarwichtig belang dat zij mijn post op het juiste moment ontvangt. Tot op heden heb ik haar volledig geïnformeerd en wil dat graag voortzetten in verband met het beoogde doel: de start van het Cervantes Management Centre. Het is mijn bedoeling dat mijn huis in Spanje een 'tweede huis' wordt, aangezien ik vind dat mijn werkterrein uiteindelijk hier zal zijn. Dus graag Liesbeths adresgegevens. De dames van de receptie hadden daarover - naar hun zeggen - niet de beschikking. Indien zij de opdracht hebben haar privacy te beschermen, heeft dat mijn goedkeuring. Niettemin heb ik haar adres nodig. Je liet mij weten dat de slagingskans van mijn plannen groter wordt door een stuk zakelijkheid in te brengen en minder nadruk op de Royalty te leggen. Daar kan ik in meegaan. Ik hanteer het begrip royalties graag op zakelijke basis. Met name ten aanzien van bedrijven die onder mijn handelsmerk opereren in de Benelux. Verder gaf je mij de volgende

Adviezen:
* Begin met een relatie die leidt tot een liaisonfunctie om bedrijven aan elkaar te koppelen.
* Zoek een goed bekend bedrijf in Spanje, bijvoorbeeld een onderdeel van Unilever of een bedrijf uit de Nederlandse bankwereld.
* Holland Baakermat.
* Pols internationale bedrijven in Spanje: Wat zijn hun problemen?
* Als bedrijf "smoel" ontwikkelen: hoe ontwikkel ik naamsbekendheid? Schakel daarbij een marketingbureau in.
* Corporate Governance in Spanje? Wellicht is daarover een congres te organiseren.

Voorts ben jij van mening dat er niet veel geld nodig is. Het gaat erom warmte voor bepaalde ideeën over te brengen. Je hebt me geadviseerd een begroting van een half miljoen te maken en daarbij een vergoeding voor mij van Hfl. 50.000,- op te nemen. Ik ben zelf het fundament. Daar ben ik mij van bewust. Ik dien thans het zogenaamde steen-in-de-vijver-effect te realiseren. Je adviseerde mij een partner te zoeken die het plan tot leven brengt. "Maak er een initiatief van van twee partners. De naamsbekendheid is het begin. Start met een partner die de organisatiekant goed oppakt." In het verleden vormden Liesbeth en ik op dat punt een twee-eenheid. En ik denk dat dat nog steeds zo is. Ik heb in haar nog het meeste vertrouwen en trek dat spoor dus door. Voorts adviseerde je mij een actieplan op te stellen van A naar B. Dat ziet er alvolgt uit:

1. Scheiding van commerciële en niet-commerciële activiteiten.
2. Een Raad van Bestuur voor de holding
3. Een bekende Nederlander als voorzitter van de Raad van Bestuur
4. Een Raad van Commissarissen
5. Een vergadering van aandeelhouders
6. Goede Managers
7. Operationalisering van de werkmaatschappijen
8. Een bestuur voor de Stichting Cervantes Benelux
9.
Vergoeding van mijn gemaakte kosten
10. Loon naar werken
11. Adres, telefoon, fax en E-mailadres van Liesbeth.
12. Klanten van VNO-NCW en CEOE
13. Feest in Brummen

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN