Zondag 10 februari 2002 15.16 Bericht aan h.starren Cc robertbischot Subject: Cervantes Cruise Beste Harry, Hierbij mijn berichtgeving aangaande de voortgang inzake de geplande Cervantes Cruise in Latijns Amerika aan het einde van dit jaar. Afgelopen zaterdag 8 februari heb ik aan de bloesemtocht deelgenomen onder leiding van de heer Robert Bischot. Aangezien de heer Bischot een druk bezet man is met veel persoonlijke aandacht voor zijn passagiers, hebben wij slechts twee momenten gehad om samen een voorbespreking te voeren. Tussen Torremolinos en Málaga hebben wij gesproken over de CERVANTESKRING. Ik heb hem daarbij laten weten dat deze de facto nog niet bestaat en veel afhangt van de medewerking van de Baak en de organisatie van de Baak-kring. Ik wil absoluut niet om jou heen. De opbouw van de 'Cervantes Organisatie' is thans volop in ontwikkeling conform het beleidsplan dat ik heb geschreven en waarvoor ik tot drie keer toe mijn huis heb moeten verkopen om aan mijn verplichtingen te kunnen voldoen. Voor Liesbeth is hierbij een belangrijke rol weggegelegd. Ik mag aannemen dat zij thans met de heer Van Amstel tot zaken kan komen nu ik voor grotere helderheid heb zorg gedragen. Ik stel voor een deel van de Baak-kring af te splitsen in de CERVANTESKRING en wel die functionarissen die directe belangen in Spanje en Latijns-Amerika hebben. Tijdens de lunch in de 'Posada del Tempranillo' bij Alameda heb ik hierover met de heer Bischot verder van gedachten kunnen wisselen. Doel van de geplande cruise is een 'kruisbestuiving' tot stand te brengen tussen Nederlandse en Latijns-Amerikaanse bedrijfs- en regeringsfunctionarissen. Daarbij heb ik de heer Bischot voorgesteld een programma met workshops te ontwikkelen op een wijze die jou en Liesbeth vertrouwd zijn. De economische ontwikkelingen in Argentinië nodigen op dit moment niet bepaaldelijk uit tot zware investeringen in dat land vanuit het Nederlandse bedrijfsleven. Ik ben echter van mening dat wij naar manieren dienen uit te zien om dat land van mijn beoogde Argentijnse beleidsmedewerkster uit de problemen te helpen. Ik mag aannemen dat daaromtrent op het landgoed De Horsten in Wassenaar de onderhandelingen worden opgestart zodra zij met haar nieuwe echtgenoot van huwelijksreis is teruggekeerd. Volgens de heer Bischot is het midden-amerikaanse land Costa Rica op dit moment geschikt voor interessante investeringen voor het Nederlandse bedrijfsleven aldaar. Hij stelt dan ook op de eerste plaats voor om een zesdaagse cruise vandaaruit te organiseren. De tocht gaat dan via het Panamakanaal naar een Zuid-Amerikaanse haven. Wellicht is Cartagena een idee. Dat is bekend terrein. Ook is gesproken over Guayaquil in Ecuador. Vandaaruit terug naar de Caraïbische Zee en via verschillende 'Antillen' naar Fort Lauderdale in Florida. Die laatste plaats is interessant omdat er vandaaruit al belangstelling is getoond voor mijn boek. In ieder geval zal de heer Bischot voor de beschrijving zorgen van een als hierboven beschreven cruise. Er zijn dan uiteraard ook Argentijnse functionarissen welkom als zij de prijs kunnen betalen. De heer Bischot zal daarom ook met een begroting komen. Het is voor ons zaak om vast te stellen hoeveel belangstelling wij hiervoor kunnen mobiliseren. Ik heb de heer Bischot ook in kennis gesteld van de afspraak die ik op 18 augustus 1995 met Henk Lulofs op Sint Walrick bij Nijmegen heb gemaakt om de markt in tweeën te verdelen: de Baak het noordelijk halfrond en ik Spanje en Latijns-Amerika. Wij blijven desalniettemin een Siamese tweeling en tot elkaar veroordeeld. Verder nog enkele ontwikkelingen:

1. Handelsmerk Instituto Cervantes
Op 25 maart aanstaande bestaat het Instituto Cervantes Benelux formeel tien jaar. Met mijn zaakwaarnemer van het bureau Knijff & Partners heb ik de afgelopen week hieromtrent alsvolgt gecommuniceerd:
5 februari 2002: Vernieuwing Benelux registratie nummer 508277 INSTITUTO CERVANTES Termijn: 25 maart 2002. Ik heb hier vanmiddag telefonisch via ***** over gesproken met zijn medewerkster Linda Broeren. In het verlengde hiervan zond ik om 20.18 het volgende emailbericht aan l.broeren Geachte mevrouw Broeren, Ik verzoek u dit bericht ook aan de heer Paul A.W. Thiel over te brengen, met mijn complimenten. Dit naar aanleiding van ons telefoongesprek van hedenmiddag en de brieven d.d. 30 november 2001 en 9 januari 2002 aangaande bovenvermeld depot nummer 508277. Dit betreft dus het tienjarig bestaan van ons bedrijf. In juni/juli 1996 heb ik het merk definitief in gebruik genomen. Zoals u weet hebben wij op 28 februari 1995 een herhalingsdepot verricht onder nummer 843323. De vervaldatum van dit depot is 28 februari 2005. Ik vraag mij dus af of een vernieuwing van registratie 508277 noodzakelijk is om mijn rechten te behouden. Zoals u weet heeft de Vereniging Instituto Cervantes in Madrid nadien vestigingen geopend met dezelfde naam. Om die reden heb ik - onder meer - Hare Majesteit de Koningin en de overige troonopvolgers in de Benelux in mijn testament opgenomen. Op 25 oktober 2001 heeft het Spaanse koningspaar een bezoek gebracht aan ons bedrijf in Utrecht. Zie aangehechte foto. Het is mij niet bekend in hoeverre Hare Majesteit dienaangaande al zaken met Haar Spaanse Collega's heeft kunnen doen. Jongstleden zaterdag 2 februari was daartoe een uitstekende gelegenheid om de procedure dienaangaande af te ronden. De door mij gevoerde procedure staat beschreven in mijn boek LETTERS TO DIANA, PRINCESS OF WALES, dat onlangs op de Engelstalige markt is verschenen. Onderstaand treft u het persbericht dienaangaande aan. Ook de heer Thiels Londense collega Carrollane Lindley staat hierin vermeld in verband met mijn bezoek aan haar kantoor in Fleet Street op 18 april 1997. Dat zal de heer Thiel leuk vinden. De eerste reactie op het persbericht kwam namelijk uit Californië ("Paul. You'll never know who came walking into my office lately: MISTER VANDERHEYDEN!"). Gaarne verneem ik van u hoe te handelen. Bij voorbaat dank, J.L. VAN DER HEYDEN TORREMOLINOS. Het persbericht van Trafford Publishing in Canada luidt: LETTERS TO DIANA, PRINCESS OF WALES tells of one man's quest for peace of mind. LETTERS TO DIANA, PRINCESS OF WALES by John L. Van der Heyden ISBN 1-55212-939-X FOR IMMEDIATE RELEASE Etc. Zaterdag 9 februari 2002 E.Stegeman Cc L.Broeren P.Thiel Subject: Vernieuwing Benelux registratie nr. 508277 INSTITUTO CERVANTES in klasse 41 Uw ref: -- Onze ref: T/Instituto, Geachte heer van der Heyden, Onze dank voor uw email hieronder inzake uw bovengenoemde Benelux registratie, alsmede het aangehechte persbericht. Doordat u uw merk INSTITUTO CERVANTES reeds sinds 1996 in de Benelux gebruikt voor de diensten waarvoor u het merk heeft ingeschreven, nl. onderwijs, opleidingen en cursussen, zijn u beide registraties voor het merk niet vatbaar voor vervallenverklaring. Daar beide registraties exact dezelfde diensten dekken, staat er in beginsel niets aan in de weg om er eentje te laten vervallen. Indien u ervoor kiest om uw onderhavige registratie niet te vernieuwen, heeft dit tot gevolg dat de datum vanaf wanneer u rechten op het merk INSTITUTO CERVANTES kunt claimen niet meer 25 maart 1992 zal zijn, maar 28 februari 1995 (de datum van uw tweede Benelux registratie voor het merk). Dit zou een reden kunnen zijn om uw onderhavige Benelux registratie wel te vernieuwen en, te zijner tijd, uw registratie van 1995 (nr. 570018) te laten vervallen. In vertrouwen u naar tevredenheid te hebben geïnformeerd, zie ik met belangstelling uw verdere bericht in deze, voor de deadline van 25 maart a.s., tegemoet. Met vriendelijke groet, Elka Stegeman voor Paul Thiel PS: ook de heer Thiel brengt zijn hartelijke groeten over. Knijff & Partners WEESP Ik heb hier om 22.56 alsvolgt op gereageerd. Geachte mevrouw Stegeman, Hartelijk dank voor deze reactie. Ik komt zojuist terug van een adembenemende 'bloesemtocht' door Andalusië. Mijn collega Drs. E.H. Halbertsma heeft ooit eens gesteld: "Op het overschrijden van deadlines staat de doodstraf". Vandaar dat ik ogenblikkelijk reageer. Het jaar 1992, waarin ik mijn eerste registratie heb gedaan, is uitermate belangrijk. Het was het jaar van de Wereldtentoonstelling in Sevilla. Vandaag kreeg ik het verzoek om wederom een bezoek aan deze stad te brengen op 24 en 25 april aanstaande en een hernieuwd bezoek aan 'La Cartuja'. Het lijkt mij goed, in het kader van een zorgvuldige geschiedschrijving, daartoe het depot van 1992 te handhaven. De rekening kunt u verzenden naar Postbus 689 3500 AR Utrecht. Met dank voor uw medewerking en de hartelijke groeten aan de heer Paul A.W. Thiel.

2. Instituto Cervantes Limited
Mijn belangen voor dit bedrijf worden behartigd door het Haags Juristen College op Cyprus. Op basis van mijn toegezonden PowerPoint Presentatie Bedrijfsstructuur 'Cervantes' wordt op dit moment gewerkt aan de totstandkoning van de holding met werkmaatschappijen conform mijn beleidsplan. De aanbevelingen van de Commissie-Peters inzake Corporate Governance zullen daarbij uiteraard als basis dienen.

3. Mijn programma
Op vrijdag 15 maart kom ik weer naar Nederland. De volgende dag op 16 maart neem ik deel aan een congres Spaans op ons Instituto Cervantes in Utrecht, met onder meer mijn collega Dr. Cees van Esch. Van 23 maart tot 1 april ben ik met de ASOCIACIÓN EUROPEA DE PROFESORES DE ESPAÑOL (AEPE) te gast op een colloquium van de MGIMO Universiteit in Moskou. Op 23 april ga ik weer naar Spanje terug waarna direct daarop de reis naar Sevilla plaatsvindt op 24 en 25 april. Opnieuw onder leiding van de heer Bischot. Ik hoop van die gelegenheid gebruik te kunnen maken om met hem definitieve afspraken te kunnen maken inzake de cruise. In die tussentijd hoop ik van jou een passend voorstel te hebben ontvangen conform onze afspraak inzake de geagendeerde uitnodiging. In die tijd kan ik ook in DRIEBERGEN langskomen met de twee eerste exemplaren van mijn boek t.b.v. Liesbeth en jou als bevoegd gezag van de Baak. In de laatste week van juli heb ik wederom een congres van de AEPE in Lorca bij Murcia (Alicante) en in oktober heb ik met de heer Hans Ouwehand afgesproken samen een bezoek aan Midden-Amerika te brengen in verband met een nieuw project van het Princess Diana Fund/European Cervantes Foundation conform de afspraken die ik met Diana heb gemaakt (zie mijn boek).

4. Afspraak
Ik verzoek je deze ontwikkelingen in een passend kader te plaatsen teneinde hieromtrent tusen 1 en 22 april definitieve afspraken te kunnen maken. Jouw agenda zie ik dan ook graag vóór 15 maart in Postbus 689, 3500 AR Utrecht, tegemoet. Bespreking in week 15. Bij voorkeur in DRIEBERGEN. Daarbij hecht ik eraan dat
Liesbeth Halbertsma zorgdraagt voor de notulen, die wij nadien - gewoontegetrouw - gezamenlijk kunnen vaststellen. Ik hoop dat zij het organisatieplaatje dan ook rond heeft. Ik heb begrepen dat zij geen contact meer met mij wenst, ondanks het feit dat zij over een volledige volmacht beschikt. Op zich is dat niet zo'n probleem. Ik heb alweer een nieuwe favoriet. Ik weet niet hoe zij heet, maar zij past wel in mijn Profiel.

Hartelijke groet, JOHN. Attached: PowerPoint Presentatie Bedrijfsstructuur 'Cervantes'. 18.31 Ontvangen van Smartbookstore Cc thesmartbookstore We are pleased that you contacted us regarding your book and will be happy to market it through our store. The Smart Bookstore markets through aggressive e-mail releases of books within the store. We try to distribute one million mailers per month in a targeted fashion to perspective customers. In addition we believe in the pay per click concept of marketing our store. In pay per click each time a person enters the internet searching for a key word such as Princess or Diana, a fee is charged to the us, The Smart Bookstore, for those key words. The Smart Bookstore believes strongly in the concept of "spend money to make money". Your book will be under the pay per click format and in our opinion will make both you and The Smart Bookstore money. Our Agreement will be e-mailed to you shortly. Once we receive it back from you, we will need a copy of your book in downloadable form, which is typically on Microsoft Word. If you wrote the book in another language, please send us this information so we can be sure it can be converted. Looking forward to a successful promotion of your book. It is very reasonably priced! With Warmest Regards, Jana L. Hamilton Publisher. Dit ziet er interessant uit. Ik vraag mij af of het nodig is om opnieuw het boek te downloaden. In feite geef ik er de voorkeur aan dat zij in overleg met Trafford tot de marketing van het boek overgaan. Of eerder nog: met Roy Diment. Ik wacht de email af en zal dan verder reageren. Het volgende bericht is eveneens (8.34) van hen binnengekomen Dear John: This is in answer to your request for marketing your book. Our staff is in the process of reviewing it and we will advise within 2 days. Thank You, The Smart Bookstore customer service ----- Original Message ----- To: <info@thesmartbookstore.com> Sent: Saturday, February 09, 2002 12:35 AM Subject: Contact Us submission Name: John L. Van der Heyden Comments: My book LETTERS TO DIANA, PRINCESS OF WALES has been published already by Trafford Publishing in Canada. Perhaps you can market the book as well. Please let me know what you can do for me. Yours sincerely, JOHN L. VAN DER HEYDEN - SPAIN Tracking #: 9FF16998A9253A4CBA237B11B1B110E9354F5D22.

11 FEBRUARI 2002 MARKETING AGREEMENT MET JANA HAMILTON VAN THE SMART BOOKSTORE IN SARASOTA FLORIDA