4 december 2000. Betreft: SOMETHING STUPID, LIKE... Kenmerk: JH/HdK20001204. Torremolinos, zondag 3 december 2000. Keren Wij thans terug naar VAN DER HEYDEN in de tijd dat Cervantes klaarblijkelijk uit strategische overwegingen door een Moorse vorst was afgezonderd van de rest van de wereld, waar met name zijn geestverwant Erasmus een belangrijke rol had vervuld in het integratieproces van Europa, dan zien wij dat er in die tijd ook niet veel van Gaspar bekend was. Ik citeer. Van het tijdsverloop tusschen 14 Juli en 10 December 1576 zijn ons geene brieven van VAN DER HEYDEN bewaard. Waarschijnlijk is hij gedurende dien tiid rustig in Middelburg zijn dienstwerk blijven waarnemen. Op andere plaatsen was het minder rustig geweest. Gewichtige gebeurtenissen hadden er in het politieke, vooral in de laatste maanden des jaars plaats gegrepen. De 4de November was de datum van de verschrikkelijke Spaansche Furie te Antwerpen, daags te voren reed Don Juan van OOSTENRIJK de straten van Luxemburg binnen, en den 8sten van dezelfde maand werd de pacificatie van Gent gesloten. De Prins bevond zich in het najaar van 1576 te Middelburg, waar hij tot in het volgend voorjaar bleef. Geheel Zeeland was nu ook door de Spanjaarden ontruimd, nadat MONDRAGON in het begin van November de stad Zierikzee, die met zooveel moeite genomen was, aan HOHENLO had moeten overgeven. Ook voor de Paltz was dit najaar gewichtig geweest. Den 26sten October toch was de Keurvorst FREDERIK III te Heidelberg ontslapen, en nu was het voor de Gereformeerden van zijn gebied, die in hem steeds hunnen beschermer gevonden hadden, de groote en angstige vraag: zullen wij onzen godsdienst hier vrijelijk mogen blijven uitoefenen, of zal ons het verblijf in dit land verder ontzegd worden? En die vrees was niet ongegrond. LODEWIJK namelijk, de oudste zoon van den Keurvorst, ijverde even sterk voor de Luthersche Kerk als zijn vader voor de leer van CALVYN geijverd had. Zijn goede vriend Juan van Oostenrijk - nog bekend van 7 oktober 1571 te Lepanto - werd evenwel de eer vergund om een reis naar het hoge noorden te mogen maken. Het was derhalve in die tijd niet mogelijk om een gesprek tussen Cervantes en Heydanus te arrangeren, hetgeen een korter verloop van de oorlog zeker tot gevolg gehad zou hebben. Ik mag aannemen dat de heren in de sauna van Holiday Inn te Windsor op een soortgelijke wijze hebben getracht een ontmoeting tussen HEYDANUS DE JONGERE en de PRINCESS OF WALES te voorkomen alsmede een ontmoeting met kerstmis 1996 in Leeuwarden. Naughty Nicky heeft volgens Double Donna overigens besloten niet meer vanuit Londen naar Spanje terug te keren.

Maandag 4 december 2000
Maar gelukkig hebben we nu het internet en staat alles in de krant. In een mum van tijd. Liefde is.... ...drie magische woordjes: I Love You. Dat bedoel ik nou. Dat zong Walter zaterdagavond ook onder het mom 'Saying something stupid'. Wat betekent het dan wel niet als je het geschréven hebt. Mathilde de Belgische lieveling. De Belgische kroonprinses Mathilde is erin geslaagd de lieveling van het publiek te worden. Ze is populairder dan de vorst. Het wordt dus tijd dat we haar ook eens een briefje schrijven volgens afspraak. Ik denk dat Liesbeth dat Het Beste kan doen. Zij heeft immers nog het langst op de Koningin Astridboulevard gewerkt. Dan zal ik de brief wel tekenen. Ik ben immers bekender aan het Hof van Brussel.

Bovendien werkte ik vroeger ook altijd zo met Liesbeth. Ik schreef steeds de brieven. Liesbeth las ze dan even door en dan kreeg ik ze met een korte opmerking meestal terug alsmede het opschrift 'Goede brief, John'. En dan mocht Bert Hortensius ze altijd tekenen. Daarvoor kwam hij dan één keer in de twee weken vanuit Nijmegen naar Noordwijk, met de trein. Tot Leiden. En verder met de bus. Dat getuigschrift van Henk Lulofs van 1991 is trouwens ook door Liesbeth geschreven.

Henk heeft hem op mijn verzoek getekend, omdat híj toen de hoogste baas was. Dit was de tekst:

Stichting de Baak Management Studiecentrum Van het Verbond van Nederlandse Ondernemingen Koningin Astridhoulevard 23 2202 BJ Noordwijk 7H Telefoon 01719-90100 Telefax 01719-90176

Noordwijk, juli 1991

Getuigschrift betreffende de heer J.L. van der Heijden

L.S.

[)e heer J.L. van der Heijden is werkzaam geweest bij onze activiteit Nieuw Elan in de periode 30 oktober 1989 tot 15 juli 1991. Hij is begonnen als office-manager en hoofd van het secretariaat. In deze functie heeft hij planningssystemen en werkprocedures ontwikkeld en ingevoerd. Nadien is het secretariaat hiërarchisch decentraal ondergebracht bij de medewerkers voor wie zij werkten en verviel de functie van hoofd secretariaat.

De heer Van der Heijden kreeg, mede door het vertrek van de staffunctionarissen PR en automatisering een ander takenpakket: hij werd verantwoordelijk voor de automatisering, zowel de hardware als de software. Taak was het in ontwikkeling zijnde netwerk af te maken. Ook viel onder zijn verantwoordelijkheid de registratie en archivering van personele gegevens en arbeidsvoorwaarden. Tot slot viel de portefeuille 'algemene zaken' onder de heer Van der Heijden. Hieronder viel het regelen van de verhuizing van het bedrijf, de inkoop van kantoorartikelen en het opstellen van notulen, contracten, overeenkomsten en brochures.

De heer Van der Heijden heeft zich steeds laten zien als een personeelslid met een groot verantwoordelijkheidsgevoel, een grote betrokkenheid voor het geheel, een klantgericht optreden naar buiten en met gevoel voor kwaliteit en zorgvuldigheid in de door hem vervulde werkzaamheden.

Door de overgang naar een andere organisatievorm is deze staffunctie komen te vervallen. Ondersteuning op het terrein van o.a. personeelsbeheer en automatisering zal in de toekomst door de moederorganisatie worden verschaft. Wij wensen de heer Van der Heijden veel succes in zijn verdere loopbaan.

Als je zo'n getuigschrift krijgt van je baas, is het dan vreemd om die drie woordjes te gebruiken? Neen. Driewerf neen. Daarbij moet ik uiteraard aan jouw voormalige baas Ad Melkert denken (rechtsboven) (Sorry Ad, Geintje).

Ik heb van hem nog geen bestand met werkzoekende hispanisten ontvangen. Ook van Jules van Zwijnenburg niet. En het is toch alweer een flink tijdje geleden dat ik daarom heb verzocht. Daar wil ik haar wel een handje bij helpen, zodra ik weet waar zij haar huiswerk verricht. Wij zijn inmiddels aardig op elkaar ingespeeld met dit soort systemen. Van de belastingdienst verwacht ik echter geen grote problemen. Mede gelet op de verplichtingen die onze goede vriend Zalm (uiterst rechts) nog heeft jegens de Stichting Cervantes Benelux .

Het is mij op dit moment (11.42) nog niet bekend hoe de prijsuitreiking voor de Overheidsmanager van het Jaar is afgelopen in Huis ter Duin. Vandaag zal ik dus weer een krant moeten kopen op de Plaza Costa del Sol. Van het internet heb ik immers niet zoveel medewerking vanmorgen. Ik kwam hier zaterdagavond overigens nog een leuke gele auto tegen. Uit Gibraltar.

Ik neem aan dat de afschriften voor de Stichting Cervantes Benelux naar de Winthontlaan worden gestuurd. In Utrecht. Wellicht heb ik hierdoor nog steeds geen Telegraaf ontvangen via het web. Bij voorkeur op een mooi jacht in de Middellandse Zee. Met daarboven een leger paparazzi in hun heli's, teneinde vast te leggen wie de gelukkige wordt. Waarbij zij uiteraard wel de rekening krijgen gepresenteerd. Na publikatie. De tarieven zullen in overleg met het bestuur van de holding worden vastgesteld.

'EU-uitbreiding gevaar euro' Het ziet er naar uit dat de 'verantwoordelijken' voor de unie meer en meer het licht zien komen. Duitsland was na de val van de muur op een haar na failliet, nadat ze alle zorgen voor hun oosterburen ook nog eens een keer op hun bordje kregen. En wij maar meebetalen. Leerprocessen nemen zeer veel tijd. EU-uitbreiding gevaar voor euro. Ik ben benieuwd hoever Mathilde op dat punt gevorderd is. Prinses Mathilde steelt de show in België. Daar zal ik maar geen commentaar op geven. Ik neem aan dat zij mijn brief inmiddels heeft ontvangen. Al is hij niet persoonlijk ondertekend. Maar daar ben ik de laatste jaren al aan gewend geraakt.

Scheve schaats Hulzebosch Wel triest voor Erik. Hij heeft mij de laatste keer nog zo vriendelijk geholpen met mijn koffers toen ik met ROYAL naar Nederland was gevlogen met het toestel uit Canada. Hij heeft daar een boerderij. Maar ik vind wel dat hij er rekening mee dient te houden dat 180 kilometer per uur wel een beetje snel is. Wat geldt in de straten van Parijs geldt ook in Elburg. Paus bedient invalide Zo te zien heeft hij inmiddels ook mijn huiskleuren overgenomen. Ik denk zelfs dat hij mij daarbij nog is vóór geweest. Hetgeen niet wil zeggen dat ik van mening ben dat hij daaraan enige rechten kan ontlenen in de Benelux en het Verenigd Koninkrijk. Nochtans heb ik wel de indruk dat hij geen slecht werk doet. Hij is alleen nog niet gewend om met voorbehoedsmiddelen te werken. Daar zal zijn opvolger wel voor Sorgdragen. De heer Karl Woytila is thans woonachtig in één van de voormalige bezittingen van de familie Borghesius.

Die familie komt uit Borghees bij Elten. Niet ver van Heyden in Westfalen. Het is alweer een hele tijd geleden dat ik bij een van zijn zijn voorgangers op bezoek ben geweest. Dat was in 1967. Daar heb ik toen nog een scriptie geschreven over Michelangelo en de Sixtijnse Kapel.

Ik stel het derhalve zeer op prijs dat één van onze Nederlandse ondernemers dat klaarblijkelijk heeft onderkend. Fles wijn van 33.000. Een Nederlandse industrieel heeft gisteren op een veiling in Rome voor maar liefst 33.000 gulden een Italiaanse rode wijn gekocht. Het is leuk bedacht, maar ik kan niet overal tegelijk zijn. Ik denk dat deze ondernemer die fles Het Beste cadeau kan doen aan de organisatoren van de Baak-kring. Daarbij mag er wel bij worden stilgestaan dat de heer Woytila zich grote moeite heeft getroost om zich de Nederlandse Taal eigen te maken. Daarvan heeft hij vooral in Utrecht blijk gegeven op de plaats van de heer Henk Koning, op 11 juli van dit jaar. Met de Franse President is het dienaangaande nog droevig gesteld op dat punt. Nee, dán onze eigen Minister-President. Ik ben trots op de wijze hoe hij de zin 'Ben je komen lopen...?' vertaald heeft in het Frans. Zijn vorderingen terzake volg ik derhalve op de voet. Kok gaat op EU-top tot het uiterste Daar heb ik nog mijn twijfels over. We zijn al vaker door een groter land onder de voet gelopen. Van hieruit mijn beste wensen voor succes aan Onze Minister-President. Ook in Amerika liggen de zaken nu....... Ik mis mijn foto's van de opening van het Valkhofmuseum op 14 september vorig jaar. (Herstel 9 juni 2004):

Op het Kelfkensbos is immers nog een café met de naam Fifty Fifty. Maar daar weet Liesbeth alles van. En Ed d'Hondt natuurlijk. Van Ron Migo heb ik overigens nog geen reactie ontvangen op mijn telefoontje. In Amerika wordt klaarblijkelijk al aan de uitvoering van mijn besluiten gewerkt.

Gore vecht voor stemmen Dat zal binnenkort in het voordeel van de Democraten doorslaan. Naar mijn bescheiden mening. Dan nu terug naar de Polderlandse politiek. VVD praat met PvdA over wao Daarom stel ik hiermede ook mijn businessplan aan de heren - en dames - ter beschikking. Met als belangrijkste advies:

RUIMER DENKEN!

Bij onze voetbalclub levert dat al succes op. Sprookje NEC duurt voort. NEC, de club van Johan Neeskens en technisch directeur Leen Looyen staat na de 1-0 overwinning op FC Twente op een mooie, onverwachte (?) vijfde plaats. Alweer onverwacht? Dat schreven ze ook over de kansen van José María Aznar bij de verkiezingen van dit jaar. Nochtans bevinden de Nijmegenaren zich in een groeiproces dat nog nooit in de geschiedenis is vertoond. En dat gaat door óók. Daar ben ik van overtuigd. Zo heb ik als onderwijzer mijn jongens nog twee keer kampioen van Nijmegen laten worden.

Om de doodeenvoudige reden dat ik ze heb laten wéten dat ze de besten waren. Ze spelen nu bij NEC. Het sprookje van NEC duurt voort door Wim Neeskens. Ook een 'oratio pro domo'. Maar daar heb ik in dit geval geen bezwaar tegen. Als je er maar in gelóóft. Ik heb vandaag besloten mij dit jaar iets terughoudender op te stellen met het schrijven van Sinterklaasgedichten. Ik beperk mij tot dat ene couplet:

In Utrecht kreeg de Sint een kaart
In verband met zijn nieuwe woning
Je raadt het nooit van wie hij kwam.
Jawel,
Herman de Koning

En stel voor dat alle leden van de hier vermelde Baak-kring een couplet aan toevoegen. De ledenlijst van 1998 tref je bijgaand aan.

5 DECEMBER 2000 SINT NICOLAAS 2000