2 december 2000. Betreft: STORY. Kenmerk: JH/HdK20001202. Torremolinos, vrijdag 1 december 2000. Estimado Amigo, 16.10 Nog een blokje rond geweest. Nadat mijn buurvrouw Ester mij veelbetekenend toeriep "¡Anda!" bij het zien van de Britse auto met het kenteken S160 DPT.

Bij Marjolein Bartelds mijn besluit aangaande het Witte Huis bekend gemaakt. In de Verenigde Staten heb ik (nog) geen jurisdictie, maar ik ben van mening dat de heren er in Florida een potje van hebben gemaakt. De heer Jeb Bush is persoonlijk verantwoordelijk voor het falende stemsysteem in de staat waarover hij het gouverneursschap bekleedt. Hij draagt derhalve de volledige verantwoordelijkheid voor de 'porquería' die zich rond deze presidentsverkiezingen heeft voorgedaan. Ik ben derhalve van mening dat de 25 kiesmannen van Florida bij de formatie van de nieuwe Amerikaanse Regering geen invloed meer kan worden toegekend. De heer Jeb Bush heeft - mede ten gevolge van zijn terugtrekking uit de procedure - als Gouverneur van de Staat Florida - wanprestatie geleverd.

Onder zijn verantwoordelijkheid zijn alle deadlines, welke bij een correcte rechtsgang - met name in het kader van de Amerikaanse Presidentsverkiezingen - mogen worden verwacht, overschreden. De Regering Gore kan derhalve vanaf heden het sein op groen zetten in Washington.

Mr. Bush krijgt dan een nieuwe termijn van vier jaar om het weer eens opnieuw te proberen. Maar wel correct. Na dit genomen besluit ben ik - nog nadenkend over don Quijano Alonso - naar Bob's Café getogen. Er heerste een gezellige kerstsfeer, die mij direct terug deed denken aan mijn bezoek aan Londen, Cambridge, Althorp en Warwick met kerst 1997.

Een dame van middelbare leeftijd - die naar haar zeggen niet uit Cornwall afkomstig is - serveerde mij daar een lekkere apple pie. Howard rekende af: ptas 590 ofwel 5,90 euro (?). Het was mij thuis echter opgevallen dat de hieronder afgebeelde personen een opmerkelijke gelijkenis vertonen.

Hij zou mijn broer wel kunnen zijn, El Príncipe de Asturias, gelet op haarinplant en lichaamshouding. Het verbaast mij echter niet meer, aangezien ik ooit nog eens een fles wijn van het merk Chateâu de la Bruyère ben tegengekomen.

Dit kasteel ligt dus in de Mâcon in Frankrijk. Op twintig kilometer van het Château de Bourbon. Op de terugweg viel mij in een 'gift shop' de foto op van Tony Blair met Jacques Chirac. De foto staat op de voorpagina van The Daily Telegraph van vandaag.

Ik heb zojuist (17.35) geprobeerd die pagina te 'downloaden' Daarbij werd de verbinding ogenblikkelijk verbroken met de mededeling 'Acceso Remoto Apple Desconectado'. 17.45 Opnieuw geprobeerd. Bericht: 'Acceso Remoto Apple El ordenador remoto no responde de la forma prevista. Compruebe la configuración de los paneles de control e inténtelo de nuevo.' Herstart dus. Gedaan (18.01). Ik krijg echter geen verbinding meer. Dat neemt niet weg dat de heren wel iets te bespreken hadden. Met die gedachte liep ik verder en trof op de Avenida Carlota Alessandri het bedrijf BENELUX RENT A CAR.

Ik heb dit bedrijf bij mijn plannen laten betrekken teneinde hier een totaalpakket te kunnen bieden als produkt van de holding. Het bedrijf was gesloten.

Vandaaruit ben ik naar Het kruideniertje gewandeld. De Nederlandse vlag hing er al uit.

Ik heb er twee blikken met Nederlandse hartige toestanden gekocht: knakworst en kippensoep. Er lag ook een Story van deze week met een opmerkelijk artikel: Alex op stap met Story. Het is een exclusief verslag van een bezoek van onze kroonprins aan Groningen met de titel 'Alex' opleiding is volbracht!' Het gaf aanleiding tot een gesprek met de eigenaresse van de winkel. De dame komt uit Haarlem en is hier al vijf jaar gevestigd. "Nu nog wachten op het huwelijk". "Met Victoria van Zweden". "Hmm... en, hoe heet ze ook alweer? Máxima?" "Dat is onze nieuwe beleidsmedewerkster. Het huwelijk met Victoria heb ik al lang geregeld. Ook dat van Kroonprins Felipe en Carolina van Prinses Irene." Daarbij ook denkend aan de bemiddeling op dat punt door GASPAR VAN DER HEYDEN bij het huwelijk tussen PRINS WILLEM VAN ORANJE en CHARLOTTE DE BOURBON op 12 juni 1575 in Brielle. Aanstonds zullen wij vernemen hoe dat huwelijk tot stand is gekomen dankzij VAN DER HEYDEN.

Ik heb de dame daarom laten weten dat ik daar was omdat ik op het punt stond om met Diana in het huwelijk te treden. Dat leidde verder tot een gesprek over de situatie met de Prins van Wales. '"Diana was niet van Koninklijke Bloede". "Daar vergist u zich in, mevrouw. Haar vader was een Graaf. Wij hebben trouwens ook een flink aantal graven in de familie. En zij kwam uit het oudste adellijke geslacht van Engeland." Ik heb haar maar niet meer laten weten dat dat in feite de familie Hayden was. De Engelse dame bij Bob raakte immers al direct geshockeerd toen ik haar vroeg of ze ook uit Cornwall kwam. "Er wordt tegenwoordig ook met gewone burgermeisjes getrouwd. Kijk maar eens naar Prins Maurits." "Neem mij niet kwalijk mevrouw. MARILÈNE is een Van den Broek. En mijn moeder ook." Al gauw voegde zich een echtpaar bij het gesprek. De dame over Al Fayed: "Hij is nog steeds behoorlijk kwaad over die zaak". "En ik ook. En niet zo'n klein beetje. Wie rijdt er nu 180 kilometer per uur door Parijs? Hij heeft iedereen nog proberen wijs te maken dat Diana met zijn zoon zou tróuwen. Dat kán toch niet"' "Waarom niet?" "Omdat ze een aanzoek van mij heeft gehad en ik mij grote zorgen maakte over de opvoeding van haar kinderen. Daarvoor ben ik ook gaan praten op ETON COLLEGE." "Maar ze was toch verliefd geworden?" "Ja dat is de grootste fout die ze heeft gemaakt. Om dat bekend te maken. Dat was het begin van het einde. Dat kan iedereen overkomen. Ik heb haar nog geschreven: You can solve that problem by concentrating on another person." Dat heb ik nog van Liesbeth geleerd. Zij is overigens de eerste collega geweest die de euvele moed heeft gehad om mij bij de voornaam aan te spreken. Voorts merkte de betreffende dame op dat ik wel geaccepteerd had moeten worden door de Koninklijke Familie". "Dat was al gebeurd" heb ik haar laten weten. De brief van 13 oktober 1998 laat daar geen enkele twijfel over bestaan.

20.05 Ik zie nu op het NOS Journaal dat Gore en Bush de zaak in behandeling hebben gebracht bij het Federale Hooggerechtshof in Washington. De advocaten van beide heren zijn dringend ondervraagd door negen rechters volgens Charles Groenhuyzen. Rechter Sandra Day O'Connor - ook een mevrouw - vroeg zich af wat de heren kwamen doen. Zij is van mening dat zij moeten aantonen dat het federale recht in het geding is. Merkwaardigerwijs is de zaak door de advocaten van Bush voor de rechter gebracht. Hij is van mening dat de deadline bij de verkiezingen niet overschreden had mogen worden. Vanavond droeg Bush een paarse das. Hieruit maak ik op dat hij mikt op onze steun. Ik ben echter van mening - en ik denk Albert Gore mét mij - dat de oorzaak van de vertragingen en de daartoe noodzakelijke overschrijding van de deadline bij de huidige regering van Florida berust. De meeste rechters zijn volgens Charles Groenhuyzen nog door de President zelf benoemd en vormen dus het allerhoogste rechtscollege in de Verenigde Staten. Sommigen zitten er nog uit de Republikeinse tijd van Nixon. Dat vormt op zich dus ook alweer een probleem. Er blijken volgens de heer Groenhuyzen in Florida nog 42 rechtszaken te lopen ten gevolge van het hele gedoe. Ik blijf derhalve van mening dat de heer Jeb Bush als Gouverneur van Florida wanprestatie heeft geleverd. Met een goed Engels woord default genoemd. Op soortgelijke wijze als de heer John Major wanprestatie heeft geleverd bij de behandeling van het testament van The Princess of Wales. Nu het artikel over Willem-Alexander. Eerst een inleiding door de Hoofdredacteur. Geen hoofdredactrice, maar wél een mevrouw. Lang leve de koning! en dan volgt er het bekende vlutverhaaltje. Verder bevat het verhaal weinig of geen essentiële informatie aangaande zijn toekomstig staatsmanschap. Alleen het dagprogramma lijkt mij relevant omdat Harm Wessels nog steeds in DELFZIJL werkzaam is bij de Gemeente. Ook het afsluitende verhaal is aardig. Geslaagd voor koninklijk examen! Goedzo. Dan kunnen we samen weer één lijn trekken. Het is immers alweer een tijdje geleden dat ik Adine Tjeenk Willink heb gesproken op de Baak. Om precies te zijn op 24 november 1998. Ze heeft toen nog een glas helder water voor mij gehaald bij de bar. Zij was toen clusterhoofd Leadership & Personal Development. Ik beschouw haar als een zeer goede collega. Daarom keer ik thans tot Heydanus (de oudere) terug. We schrijven het Jaar des Heren 1574 te Middelburg. Hij woonde er in de Noordstraat, in het huis van JAN DEN FISCAEL. Den 16den Juli had de eerste openbare belijdenis des geloofs plaats en twee dagen daarna werd het Avondmaal gevierd, waaraan meer dan 300 personen deelnamen; men ziet dus dat de gemeente reeds vrij talrijk was. Op het einde van 1574 was het aantal gemeenteleden geklommen tot 660, vooral door de terugkomst van vele vluchtelingen uit Engeland. Omstreeks denzelfden tijd (Juli 1574) werd op voorstel van VAN DER HEYDEN door den kerkeraad bepaald, dat ieder der predikanten achtereenvolgens een geheel boek des Bijbels zou uitleggen; D'HOORNE kreeg de Handelingen der Apostelen, terwijl VAN DER HEYDEN zelf het evangelie van JOHANNES nam. Des Zondags ten 7 uren werd door D'HOORNE gepredikt, en ten 9 uren door VAN DER HEYDEN, terwijl des namiddags met de kinderen werd gecatechiseerd. Den 14den Augustus kwam de vrouw van VAN DER HEYDEN met hun zoontje uit Frankenthal te Middelburg aan. Zij waren over Antwerpen gereisd, doch de koffers waren den 22sten Augustus, toen VAN DER HEYDEN dit aan CORNELII schreef, nog onderweg. Vóór haar vertrek had zij alles geregeld en ook de zaken van CORNELII bezorgd, terwijl zij zijne boeken naar Wezel had gezonden, vanwaar zij gemakkelijk de plaats hunner bestemming konden bereiken. Uit dezen brief zien wij tevens, dat het tractement van de dienaren in de steden 50 £ bedroeg (ongeveer f 300), benevens eene vrije woning. Dit komt ook overeen met hetgeen daaromtrent in dat jaar door den Prins bepaald werd, die ten stelligste als zijne overtuiging had uitgesproken, dat de inkomsten der predikanten niet lager behoorden te zijn dan die der militairen. Aan het einde van zijn brief, klaagt VAN DER HEYDEN dat de gemeente te Middelburg zoo langzaam in aantal toeneemt, en dat velen van degenen, die eerst onlangs uit Engeland waren gekomen, daarheen terugkeeren. Dit kwam voornamelijk door den overlast, dien de soldaten den burgers aandeden. Gewoonlijk schrijft VAN DER HEYDEN niet veel over de zaken van den oorlog; in dezen brief vermeldt hij echter, dat door sommigen de Spaansche vloot geacht werd te naderen en dat de schepen der onzen bijna allen gereed waren, terwijl door den omroeper was bekend gemaakt, dat allen, die als "vrijbuyteren" wilden dienst nemen, naar VLISSINGEN moesten komen. Dit was de vloot die, door BOYSOT aangevoerd, den 18den September tot ontzet van Leiden aan kwam zeilen en, nadat het land onder water was gezet, zulke voortreffelijke diensten aan de belegerde stad bewees. In het begin van September werd er in Middelburg een vast- en bededag gehouden, vooral met het oog op Leiden, dat "in summa oppressione" was, gelijk VAN DER HEYDEN schrijft. In Delft waren zij daarin voorgegaan. Toen de blijde tijding van het ontzet van Leiden te Middelburg kwam, in den avond van den 4den October, werd op bevel van den gouverneur BOYSOT door VAN DER HEYDEN in de Westmonster eene dankzegging gedaan, waartoe het volk door het gelui der klokken van alle zijden te zamen geroopen werd.

Is het vreemd dat JOHN L. VAN DER HEYDEN 423 jaar later - om precies te zijn op zondag 20 april 1997 - in de kerk met bijna dezelfde naam, Westminster Abbey te Londen, de plaats van de Koningin van Engeland kreeg toegewezen. Ik citeer: Sunday, 20-04-1997. This was a particular day. My main objective today was attending a service at Westminster Abbey. The Underground was rather confusing and I had to take a train until Oxford Circus. There I saw a message 'No Se' and a green interrogation signal. At 13.15 I arrived at the Houses of Parliament. There was a continuous helicopter survey. At 2 p.m. I visited the exhibition "Tower Parliament Past and Present". At 3 p.m. I went to the Choral Evensong at Westminster Abbey. I was honoured to receive the first place in the first row behind the Minister. I found the service very impressive. The Hymn "Glorious things of thee are spoken" of Franz Joseph Haydn (1732-1809) appealed a lot to me, of course. I also admired The Sermon of The Reverend Dr Anthony Harvey. Afterwards I went to Scotland Yard and entered the Inn of Sherlock Holmes. There I met two ladies who dealt with the organization of the 'Price Charlemagne' in Achen (Germany). After having presented myself one of the German husbands affirmed "Van der Heyden. Dass ist ein Sehr Hoch Adliches Geschlecht." I hope you know what this means. After the service in Westminster Abbey I had a conversation with the lady who is responsible for the exhibition "Tower Parliament, Past and Present". I told her who is my favourite. She responded: "She has done Her duty. She produced two heirs to the Throne. Now She needs something new, to build a new family." I replied: "I will do my best." Ik beschikte - los van mijn handelsmerk en de Britse Limited - immers over de mogelijkheden om haar op een wettige wijze van haar problemen te verlossen. Met name in verband met hetgeen Van Lennep schrijft over het jaar 1575. Keeren wij nu tot de Middelburgsche gemeente terug. Het jaar 1574 was ten einde geloopen, zonder veel belangrijks meer op te leveren; in het begin van November was er nog een vastendag gehouden, doch met welk bizonder doel, heb ik niet kunnen nagaan. In Januari van het volgend jaar kwam de Prins in Middelburg met TAFFIN, die den "Coetus Zelandiae," aldaar in die maand gehouden, bijwoonde en de vergadering o. a. aanmaande, zich in het houden van avondmalen, bedestonden enz, naar den wensch der overheid te schikken. In het begin van de maand Februari vertrokken zij weder naar Delft. Van dezen zelfden tijd dagteekent een brief van VAN DER HEYDEN, waarin hij schrijft dat hij al zijne boeken verloren heeft. Waarschijnlijk waren dezen verongelukt op de reis tusschen Frankenthal en Middelburg. Nu verzoekt hij zijn vriend ARNOLDUS - de oudste broer van mijn vader had eveneens deze voornaam - om voor hem eenige werken van CALVIJN en BEZA uit de nalatenschap van Ds. COPINUS, terug te koopen. Tegen het einde van Mei 1575 vertrok VAN DER HEYDEN naar Dordrecht, waar zich toen het hof bevond en dus ook TAFFIN, met wien hij "over de bezwaren der kerk moest handelen" gelijk TE WATER ons meldt. Den 11den Juni werd te Brielle eene declaratie uitgevaardigd, door vijf predikanten, waaronder ook TAFFIN en VAN DER HEYDEN, onderteekend, waarbij het huwelijk van Prins WILLEM met CHARLOTTE DE BOURBON voor volkomen wettig werd verklaard. (3. Deze declaratie is te vinden bij GROEN VAN PRINSTERER, Archives de la Maison d'Orange, v. page 223. De overige drie onderteekenaren waren: J. MICHAEL, THOMAS TILIUS en JAN MIGGRODIUS, predikanten te Dordrecht, Delft en Veere.) Dit betekent dus dat de Heer VAN DER HEYDEN over de jurisdictie beschikte om het huwelijk van de PRINS VAN ORANJE met CHARLOTTE DE BOURBON wettig te verklaren. Waarschijnlijk dus stonden hier mede die "bezwaren" in verband. Het huwelijk werd den 12den Juni, eveneens in den Briel gesloten, waarheen de bruid door MARNIX was geleid (MOTLEY, the Rise of the Dutch Republic, III, P.21.VAN VLOTEN. Nederlands Opstand tegen Spanje, H, bl. 215). Eerst in het begin van Juli is VAN DER HEYDEN naar Middelburg teruggekeerd, gelijk wij uit een brief van hem aan CORNELII, den 8sten dier maand geschreven, vernemen. Deze laatste had gedurende VAN DER HEYDEN'S afwezigheid Middelburg bezocht, en de beide vrienden hadden elkander dus misgeloopen, hetgeen de schrijver zeer betreurt. Veel belangrijks komt er verder in dezen brief niet voor, behalve de mededeeling, dat de gemeente den 6den Juli weder een vasten gehouden heeft, daar men algemeen eenen hevigen vijandelijken aanval op Zeeland verwachtte. Daarvan is echter in werkelijkheid niets gekomen. Ik ben er daarom van overtuigd dat deze brieven aan jou allesbepalend zullen zijn voor de geschiedenis van de 21ste eeuw. De constitutionele crisis in de Verenigde Staten nadert thans haar hoogtepunt. Oorzaak: de Republikeinse Staatsvorm. Nederland is volgens de geschiedenisboeken ook als Republiek begonnen. Uiteindelijk zijn wij overgegaan op de Monarchie. Dat kan ook in Amerika.

Zaterdag 2 december 2000
Regeren is Vooruitzien. Einde Amerikaans wonder zegen voor geplaagde euro van Wim Duisenberg,
Einde Amerikaanse wonder zegen voor geplaagde euro. Willem-Alexander reikt Prins Claus Prijzen 2000 uit. Ik wil het wel een keer van hem overnemen als het nodig is. Anders krijgt hij het veel te druk. Het Prins Claus Fonds voor Cultuur en Ontwikkeling is in 1996 opgericht ter gelegenheid van de zeventigste verjaardag van Prins Claus. Dat was toen een Schot in de Roos.

Advocaten Bush en Gore onder vuur bij hoogste magistraten. Ik wacht de ontwikkelingen met belangstelling af. Ik houd het presidentschap van Cervantes USA voor de heer Albert Gore als BOZO open. Voor de goede orde, BOZO is een vondst van mijn voormalige Nieuw Elan-coach, de heer Teun Leuftinck uit Hummelo. Het betekent: Bijzondere Optie Zonder Overeenkomst en kan altijd worden ingezet als onderhandelingen niet onmiddellijk het beoogde resultaat opleveren. Zo heb ik mijn handelsmerk inmiddels al acht jaar ingezet in de Europese Politiek. Zo vond ik nog een artikel van 26 oktober 1995. Op die dag ben ik op verzoek van Ida Willadsen en Jos van Kerkhof vroeger dan oorspronkelijk gepland van Málaga naar Nederland teruggekeerd, nadat ik daar mijn businessplan in het Spaans had vertaald en achtergelaten.

Ik stel vast dat het inmiddels klaarblijkelijk ook zijn uitwerking begint uit te oefenen op de totstandkoming van ons luchtvaartbedrijf Samenwerking KLM en Sabena. Tiscali kijkt al uit naar volgende overname. Het lijkt mij nu beter - mede gelet op de positieve ontwikkeling van de euro - binnen het kader van de ontwikkeling van het Instituto Cervantes dat de aandeelhouders hun aandelen op zak houden. Verkopen aan Tiscali betekent eveneens Verliezen. Laat dat maar weten aan de heer Van Schilfgaarde, middels een kopie van deze brief. Het betekent niet dat ik hiermee het risico van de aandeelhouders overneem van World Online, maar ik zie nog steeds betere strategische alliantiepartners, zoals Terra en Lycos. "We doen het nu al beter dan elk ander internetbedrijf in Europa", stelt Sorru niet zonder trots vast. Hij heeft alleen de naam tegen. Maar als hij het goed doet ben ik in de toekomst best bereid om zijn bedrijf in Cervantesonline op te nemen. Maar op dit moment word ik niet graag in de wielen gereden. Dat geldt ook voor ¡CERVANTES! Ik kreeg ook bericht van de Sociale Verzekeringsbank d.d. 28 november 2000. Na te hebben vastgesteld dat Le Président de la République Française heden te voet een bezoek heeft gebracht aan de MINISTER-PRESIDENT VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN te 's-GRAVENHAGE heb ik thans besloten terzake een besluit te nemen op DONDERDAG 14 DECEMBER 2000 TE AMSTELVEEN

GEGROET

JEAN LAMBERT DE LA BRUYÈRE DE BOURBON

3 DECEMBER 2000 GROETEN UIT TORREMOLINOS