Datum: Zondag 6 juli 2008 Betreft: VERSLAG ARNHEM EN DEN HAAG Kenmerk: 20080706JHLH Beste Liesbeth, Deze brief sluit aan bij CLAIM OP HARRODS d.d. 24 juni 2008 kenmerk 20080624JHLH. Het betreft mijn berichtgeving inzake mijn bezoek aan de Ledenvergadering van de Koninklijke Vereniging van Leden der Nederlandse Ridderorden op 2 juli 2008 in Arnhem en het Haags Juristen College op 4 juli 2008. Ten aanzien van de Ledenvergadering van de Koninklijke Vereniging van Leden der Nederlandse Ridderorden citeer ik KONINKLIJKE VERENIGING VAN LEDEN DER NEDERLANDSE RIDDERORDEN BLIJFT VOORTBESTAAN. Daar trof ik een oude bekende: de heer Drs. B. Woelderink, direkteur van het Koninklijk Huisarchief te's-Gravenhage. De heer Woelderink is vermeld in UW BRIEF 95/1438/M-95-4 AAN DE COMMISSARIS VAN POLITIE TE NIJMEGEN, PROMOTIE, FRANS SPAANS INSTITUUT, IN DE ZEVENDE HEMEL, ROYALTIES, HET ELFDE GEBOD, BEZOEK AAN HET KONINKLIJK HUISARCHIEF, KINGSTONE "BEY" REED VICE-PRESIDENT AND CHIEF FINANCIAL OFFICER, LILLIBET, CORRECTIES, FELICIDADES, HER ROYAL MAJESTY THE QUEEN, SOLDAAT VAN ORANJE II, APRIL 2003, MAAND VAN DE WAARHEID, THE YOUNG TCHAIKOVSKY, TWAALF RONDE TAFELS, BLAUW BLOED, VAN DE ZEVENDE NAAR DE ACHTSTE HEMEL, WILLEM-ALEXANDER 39 JAAR en DIPLOMA-UITREIKING EN LEDENVERGADERING KONINKLIJKE VERENIGING VAN LEDEN DER NEDERLANDSE RIDDERORDEN. Tijdens de vergadering kwamen naast de gebruikelijke notulen van de vorige Algemene Ledenvergadering, jaarverslagen en begroting vier nota's aan de orde over de Toekomst van de Vereniging, t.w. a. Nota van het Bestuur De Toekomst van de Vereniging, b. Nota van de Raad van Toezicht Verbreding Doelstelling: Zinvol of niet? c. Verslag vergadering Raad van Toezicht van 18 januari 2008, d. Verslag vergadering Bestuur en Raad van Toezicht van 18 januari 2008. Er werd gestemd over de hiernavolgende conclusies: a. De Vereniging blijft bestaan; b. Er worden geen locale en/of regionale afdelingen gevormd en c. De doelstelling zal worden verbreed. Op een enkele onthouding na werden deze drie punten unaniem door de ledenvergadering goedgekeurd. Met name het laatste punt stemt mij tot grote vreugde. Ik hoop dan ook van ganser harte dat de verbreding van die doelstelling dan tevens ten goede zal komen aan het functioneren van de STICHTING CERVANTES BENELUX, waarbij ik ONZE KROONPRINS nadrukkelijk heb betrokken als vermeld in WILLEM-ALEXANDER 39 JAAR. In dit verband memoreer ik ook nog eens mijn brief VERZOEK OM ONDERSTEUNING van 6 juli 1998 welke indertijd niet kon worden gehonoreerd. Voorzitter Mr. H.E. Koning nam vanwege het bereiken van de 75 -jarige leeftijd onder luid applaus afscheid van het bestuur. De naam van de nieuwe voorzitter is mij op dit moment nog niet bekend.

HAAGS JURISTEN COLLEGE
Op donderdag 4 juli 2008 had ik van 16:00 tot 17:00 een onderhoud op het Haags Juristen College op het landgoed Marlot dat zich tussen De Horsten en Huis ten Bosch bevindt. De heer Toine Manders was verhinderd. Zijn honneurs werd uitstekend waargenomen door de heer Rolf Rothuizen. Aangehecht tref je zijn visitekaartje aan. Na zijn ontvangst heb ik hem een exemplaar verstrekt van het Parool-artikel
De Verloofde van Diana van Henk Schutte d.d. 27-05-2006 en een kopie van aangehechte brief d.d. 10-12-1998 van Harry Starren gericht aan De heer J.L. van der Heyden, Instituto Cervantes Holding LTD, Vice President,

alsmede bijgevoegd bericht inzake de bouw van het Museum voor Moderne Kunst uit het Midden-Oosten in Dubai dat door het architectenteam van UNStudio - waaronder mijn jongste zoon Ramon - wordt ontworpen. Ter illustratie heb ik ook zijn ontwerp bijgevoegd van het zomerpaviljoen voor de Serpentine Gallery in Londen, dat ter vervanging kan dienstdoen voor het beeldje dat Mohamed Al Fayed heeft laten maken. Hierna hebben wij de brieven AFSPRAAKBEVESTIGING 20080624JHHJC, HAAGS JURISTEN COLLEGE 20080620JHLH, VERZELFSTANDIGING 20080623JHLH en CLAIM OP HARRODS 20080624JHLH besproken. De heer Rothuizen is van mening dat zo spoedig mogelijk tot de noodzakelijke beslagleggingen moet worden overgegaan. Ik heb hem laten weten dat ik terzake een brief heb ontvangen van Peter-Vincent Schuld en zijn Stichting Swordstone d.d. 12-06-2008. Voorts heb ik de ontwikkeling van het Instituto Cervantes Benelux geschetst vanaf het depot van mijn handelsmerk in maart 1992 na een advies terzake van onze raadsman Mr. Gijsbrecht van Amstel in 1991 en mijn strijd voor het behoud van dit handelsmerk tot 31 juli 1996, de oprichting van de Stichting Cervantes Benelux in samenwerking met Nauta-Dutilh op 8 oktober 1992, de oprichting van de Limited Company Instituto Cervantes England and Wales op hun kantoor aan de Laan van Meerdervoort op 18 december 1996 en de totstandkoming van Prinses Diana's testament in dezelfde maand door haar echtscheidingsadvocaat Mr Anthony Julius van het advocatenkantoor Mishcon de Reya aan de Southampton Row te Londen. Van cruciaal belang inzake de rechtmatigheid van onze vordering op Al Fayed is de inhoud van dat testament. Ik verzoek jou terzake actie te nemen en ons hiervan in kennis te stellen. Vervolgens heeft de heer Rothuizen de zijns inziens belastingtechnisch meest ideale constructie van ons bedrijf geschetst. Teneinde een goede samenwerking met de Spaanse naamgenoten mogelijk te maken dient de eerder geplande werkmaatschappij CERVANTES STUDIECENTRA te worden gewijzigd in INSTITUTO CERVANTES BENELUX LTD als beschreven in VERZELFSTANDIGING 20080623JHLH. Op het aangehechte A4tje met schema Dividend Structuur tref je de voorgestelde structuur aan inclusief de aantekeningen van de heer Rothuizen. Het schema spreekt mijns inziens vanzelf. Alle in mijn beleidsplan vermelde werkmaatschappijen kunnen worden ondergebracht in een Holding in Nederland. Door de geplande activiteiten in verschillende werkmaatschappijen onder te brengen is risicospreiding mogelijk. Het resultaat van een van de werkmaatschappijen is niet van invloed op dat van de ander. Anderszijds kan een goed draaiende werkmaatschappij een verlieslijdend bedrijfsonderdeel tot steun zijn. Bij jaarwinst kan na aftrek 25,5 % Vpb het dividend worden uitgekeerd aan de Holding in Nederland. I.v.m. wettelijke dividendvrijstelling maakt de Nederlandse Holding het dividend belastingvrij over aan de Engelse Holding met directie op Cyprus, in casu Instituto Cervantes Ltd England and Wales (met vestiging in Folkestone, Kent). De winstuitkeringen uit deze onderneming kunnen belastingvrij worden ondergebracht in een nieuw op te richten Offshore Investment Holding in Dubai. Van hieruit naar een nieuw op te richten Nexus Foundation die jaarlijks schenkingen kan verrichten in casu aan jou en mij alsmede aan andere begunstigden die vermeld dienen te worden in een Letter of Wishes. De desbetreffende stichting komt onder toezicht vanuit een uit een Raad van Toezicht toegewezen Advisor. Het bestuur van de stichting wordt gevormd door het Haags Juristen College. Zij bewaken de jaarlijkse verplichtingen jegens Kamers van Koophandel en Belastingdiensten.

KOSTENPLAATJE
Ik stel voor te starten met twee werkmaatschappijen in Nederland, t.w. Instituto Cervantes Benelux en Cervantesonline. De jaarlijkse kosten treffen we aan op pagina 16 van de brochure BELASTINGONTWIJKING, VERMOGENSBESCHERMING EN ESTATE PLANNING VOOR ONDERNEMERS.

Kosten Oprichting incl. Jaarkosten vanaf 2e jaar Variabele kosten
Kosten 1e jaar (alle bedragen in euro's)

Nexus Foundation, Dubai (Pan. Fnd) 1.350,00 995,00 0,5%
Investment Holding, Dubai (Sey. LLC)* 1.450,00 950,00
Holding, Cyprus (UK Ltd) 2.400,00 1.645,00
Holding, Nederland (UK Ltd) 600,00 295,00
Werkmaatschappij, Nederland (UK Ltd) 600,00 295,00

Totale vaste kosten 6.400,00 4.180,00

Eventuele meerkosten:

* Beheer bankrekening (responsibility fee) 850,00 450,00 0,5%
Certificate of good standing (bij inschr. KvK) 85,00

De variabele kosten van 0,5% worden berekend over de totale inkomsten van de desbetreffende rechtspersoon (meestal alleen dividenden)

Uurtarieven: Management diensten 120,00
boekhouddiensten 60,00
secretariële diensten 40,00

Totale vaste kosten met 2 werkmaatschappijen NL

7.600,00 4.770,00

Totale vaste kosten met 23 werkmaatschappijen NL

20.200,00 10.965,00

Aangezien jij naar mijn inzichten een beter inzicht hebt in de bestaande en te verwachten cash flow laat ik graag aan jou ter beoordeling over wat verantwoord is. Er zullen hierop nogal wat Break even-analyses moeten worden losgelaten. Zo heb ik vastgesteld dat er via Google bij de informatie over mijn boek zogenaamde Paid ads zijn geplaatst. Dat is dus ook een inkomstenbron. Gisteren trof ik op ANTON BUSSELMAN EN HELVETIA VERZEKERINGEN de naam ANTON BUSSELMAN aan van het LUZAC COLLEGE. Hij dient mijns inziens een belangrijke stem te hebben inzake de nieuwe werkmaatschappij INSTITUTO CERVANTES BENELUX LTD Ik heb vastgesteld dat mijn aanmerkelijk belang aandeelhouder van 6 procent in Instituto Cervantes Ltd England and Wales - HJC Participations - thans is vermeld als Company Secretary Sigma Secretaries Ltd. Akara Bldg, 24 de Castro Street, Wickhams Cat 1. Post Town ROAD TOWN, TORTOLA, British Virgin Islands. Hierbij heb ik behoefte aan nadere informatie. Inzake de ontvangst van royalties van Trafford Publishing heeft de heer Rolf Rothuizen mij geadviseerd Instituto Cervantes Ltd in te schrijven bij een Kamer van Koophandel in Nederland en terzake een bankrekening te openen bij een Nederlandse bank. Ik ben benieuwd naar jouw reactie.

CC Haags Juristen College te 's-Gravenhage

Bijlagen:
1. De verloofde van Diana d.d. 27-05-2006
2. Kopie brief nieuwjaarsreceptie d.d. 10-12-1998 van Harry Starren
3. UNStudio ontwerpt museum Dubai
4. Ontwerp zomerpaviljoen Serpentine Gallery van Ramon van der Heijden
5. Structuurschets met notities van de hand van de heer Rolf Rothuizen

21 AUGUSTUS 2008 THE FLYING DUTCHMAN