7 februari 2001 Betreft: DYNASTIE VAN HEYDEN Kenmerk: JH/HdK20010207. Nijmegen, dinsdag 6 februari 2001. Ik kwam vanmiddag ook nog een nicht van mij tegen hier in het winkelcentrum. De dochter van mijn overleden oom Arnoldus Hendrikus (Kerkrade 28 mei 1910 - Nijmegen 9 december 1978). Arnold was eveneens de vader van mijn in juni 1994 overleden en op de laatste Duitse Keizer gelijkende Willem Frederik. Hij was een charmeur. Vooral in de regionen van Wassenaar naar verluidt. Daar staat een boerderij. Op het landgoed De Horsten. Tijdens een van mijn laatste bezoeken aan dit landgoed in het kader van de ontwikkeling van de European Cervantes Foundation trof ik er dit wapen aan.

Dit is mijns inziens het familiewapen van de familie Van Heyden. Vanavond werd dit familiewapen eveneens vertoond op het RTL4-journaal. Het was in witte en zwarte edelstenen uitgevoerd en overtopt met een vijfpuntige kroon, zoals van het bedrijf Digi-projecten, dat ik op de NOT gesproken heb. Ik heb dit wapen tijdens mijn genealogiestudie ook aangetroffen in het gemeentelijk wapen van Terborg in de Graafschap, niet ver van de plaats waar tot kort na de Tweede Wereldoorlog het kasteel de Schuylenburg heeft gestaan. Hier was eveneens een Arnoldus van der Heyden drost, zoals je weet. De kleuren van het wapenschild zijn oorspronkelijk wit en blauw. Deze horizontale balken zijn ook terug te vinden in de huiskleuren van de voetbalclub De Graafschap uit Doetinchem, dat oorspronkelijk waarschijnlijk d''Heitigheim heeft geheten of iets in die geest. In 1995 heb ik in die streek - samen met mijn vader - uitgebreid onderzoek gedaan. Ik heb al mijn ervaringen weggeschreven in een document met de naam Het Heydenon. Helaas is dat document verloren gegaan. Maar ik kan er toch nog veel van terughalen. Kijken wij bijvoorbeeld naar het familiewapen Van Heiden, zoals ik dat in mijn bezit heb, dan zien we dat het schild in vier kwartieren is verdeeld.

De kwartieren linksboven en rechtsonder geven mijns inziens het oorspronkelijke wapen weer van de zogenaamde 'Edelherrschaft von Heyden'. Deze familietak stamt af van Ridder Menso de Heydene (geboren 1316). De stamboom tref je bijgaand aan. Ik heb het redelijke vermoeden dat onze familienaam hiervan eveneens afkomstig is. Het wapen van Heyden is hetzelfde als het wapen van Baak alsmede van het wapen van Nassau. Dit heeft mij in 1995 voor een aantal vragen gesteld. De eerste heb ik op 29 april en 15 mei 1995 alsvolgt aan onze toenmalige burgemeester voorgelegd: WAPEN VAN HEYDEN. Hierop kreeg ik een telefonische reactie van één van zijn medewerkers. Aangezien Liesbeth mij had geadviseerd uitsluitend met 'decision makers' te communiceren, heb ik hem direct daarop een tweede brief gestuurd, die alsvolgt luidde MIJN BRIEF VAN 29 APRIL JONGSTLEDEN. Hierop ontving ik bijgevoegde reactie d.d. 18 mei 1995.

Nijmegen, 18 mei 1995 BD14r/jr Geachte heer van der Heijden, Naar aanleiding van uw brief van 15 mei 1995 heb ik contact opgenomen met mijn medewerker de heer Roelofs. Hij deelde mij mee dat u tijdens het telefonisch contact waaraan u refereert de afhandeling als voldoende beschouwde. Ter bevestiging van dat gesprek kan ik u meedelen dat het door u gevoerde wapen, zoals u dat beschrijft en het wapen van Nijmegen geen enkel verband bestaat, anders dan dat ook u een adelaar in het schild voert. Een eeuwenoud en algemeen gehanteerd heraldisch symbool. Ik neem aan dat u voor uw dissertatie over voldoende materiaal en heraldische kennis beschikt om dit te staven Voor nadere informatie verwijs ik u naar ons Gemeentearchief en de Hoge Raad van Adel te Den Haag. Hoogachtend, DE BURGEMEESTER VAN NIJMEGEN. Mr. E.M d'Hondt. Vervolgens heb ik hem de volgende brieven doen toekomen: BRIEF BD14/r/jr, CORRECTIES, HET CAPITOOL. Zijn reactie kenmerk BD11/AS d.d. 14 september 1995 tref je aangehecht aan.

Bestuursdienst Afdeling Bestuursondersteuning Bureau Bestuurlijke en Juridische Zaken. Gemeente Nijmegen. Korte Nieuwstraat 6. 6511 PP Nijmegen. Postadres Postbus 9105. 6500 HG Nijmegen. De heer J.L. van der Heijden Nijmegen. Datum 14 september 1995. Datum uw brief 18 juni 1995. Doorkiesnummer 292452. Onderwerp Drugsbeleid en het Instituto Cervantes Benelux. Geachte heer van der Heijden, Ik wil dank zeggen voor de toezending van uw zeer uitvoerige documentatie over de opzet en de werkwijze van het Instituto Cervantes Benelux. Ik heb uw beleidsplan goed bestudeerd en ik beschouw dit als zeer waardevol. Zoals ik u al eerder schreef hebben uw brieven betrekking op een zeer delicaat onderwerp. Ik ga er van uit dat u begrip zult opbrengen voor het feit dat ik over onderwerpen die op dit terrein betrekking hebben zeer terughoudend moet corresponderen. Ik kan u dan ook geen enkele toezegging doen over het eventuele ondersteunen van uw Instituto Cervantes Benelux. Wat betreft mijn eventuele bemoeienis als voorzitter van het Korpsbeheerdersberaad met het oplossen van concrete strafbare feiten, kan ik u meedelen dat er van enige bemoeienis mijnerzijds geen sprake is. Over het eventuele toevoegen van de gouden keizerskroon uit uw familiewapen als logo aan uw handelsmerk verwijs ik u naar de Hoge Raad van Adel, Postbus 30436, 2500 GK 's-Gravenhage. De Burgemeester van Nijmegen. mr E.M. d'Hondt. De heer J.L. van der Heijden. Hij ontving hierop mijn volgende reactie. UW BRIEF BD11/AS D.D. 14-09-95, Daartoe heb ik nog op dezelfde dag een brief aan de Hoge Raad van Adel doen toekomen. Hierop kreeg ik aangehechte reactie.

HOGE RAAD VAN ADEL No. 95/262 2500 GK 's-GRAYENHAGE; 26 september 1995. POSTBUS 30436. BEZOEKADRES NASSAULAAN 18. TEL. 070-3614281. FAX 070-3631712. GIRO 1768105. Onderwerp: Gebruik wapen graven Van Heiden. In antwoord op Uw brief van 18 september 1995 kan ik U het volgende mededelen. Het hartschild (in goud een dubbele zwarte adelaar, beide koppen overtopt met een gouden keizerskroon) in het wapen der familie Van Heiden is in 1767 door de Keizer van het Duitse Rijk verleend bij de verheffing van deze familie tot graaf. Deze tak is in Nederland uitgestorven maar leeft of leefde als graven von Heiden of Heyden in Rusland voort. Een jongere tak leeft - als jonkheer - in Nederiand nog voort. Ik vind geen aanwijzigingen dat Uw familie tot dit adellijke geslacht zou behoren en het druist tegen alle heraldische regels in om het gehele wapen of een onderdeel ervan over te nemen, en dat geldt in nog hogere mate voor de adelaar die rechtstreeks verband houdt met de verheffing tot Rijksgraaf. Overigens zijn er geen regels - tenzij van merkenrechtelijke aard - die verbieden de Duitse keizerskroon als logo of merk te gebruiken, mits men zich duidelijk distancieert van het feit dat er verband zou zijn met het wapen der graven Van Heiden. DE SECRETARIS VAN DE HOGE RAAD VAN ADEL, Mr. O. Schutte. De Heer J. L. van der Heijden De Wellenkamp 15-30 6545 NM Nijmegen. Op grond van deze verklaring is het mij derhalve toegestaan de Gouden Keizerskroon aan het logo van mijn Instituto Cervantes toe te voegen. Vandaar dat ik er nadien voor heb gekozen Ons Bedrijf in nader overleg met de souvereine vorsten van de Benelux, Spanje en het Verenigd Koninkrijk verder gestalte te geven. Hierbij behoud ik mij als eigenaar van het handelsmerk in de Benelux vanzelfsprekend het recht voor terzake het eerste én het laatste woord te hebben en te behouden. Dit neemt niet weg dat ik elke suggestie van vakbroeders op zijn mérites zal beoordelen en elke vorm van gewenste participatie gaarne zal honoreren. Twee dagen later zond ik de heer d'Hondt de volgende brief: INSTITUTO CERVANTES/EURO-MILJOENEN VOOR ARNHEM-NIJMEGEN.

Woensdag 7 februari 2001
Hierop heb ik geen reactie ontvangen. In die tijd is er wel weer een contact met mijn collega's in Noordwijk op gang gekomen in verband met hun programma Spin in het web, duizendpoot?
Aangezien ik die rol bij mijn voormalige werkgever in Zeist, alsmede bij Nieuw Elan in Hoofddorp en Noordwijk had vervuld, voelde ik mij wel aangesproken. Mede vanwege het feit dat ik in 1989 - voor de Baak - het interview voor Radio Nederland Wereldomroep had afgegeven in het Spaans

en in 1992 mijn handelsmerk had gedeponeerd, waardoor ik een 'de facto' voor ingewijden 'keizerlijke' informatiepositie en naamsbekendheid had verworven. Om die reden heb ik mij in het najaar van 1995 ingeschreven voor enkele bijeenkomsten van het Baakprogramma Strategisch Perspectief 2000. Hiervan maakte de bijeenkomst Spin in het web, duizendpoot? op 10 september daaropvolgend deel uit.

Hiervoor heb ik mij aangemeld en de inschrijvingsbevestiging d.d. 15 december 1995 tref je bijgaand aan. Mijn deelname aan deze bijeenkomst heb ik alsvolgt aan de heer d'Hondt gemeld: HERBOUW HET VALKHOF. Ook hierop heb ik weer een aardige reactie van de heer d'Hondt - waarvan ik mag aannemen dat hij thans deel uitmaakt van de Raad van Bestuur van onze holding - d.d. 18 januari 1996 ontvangen.

BURGEMEESTER VAN NIJMEGEN J.L. van der Heyden. De Wellenkamp 15-30. 6545 NM Nijmegen. Nijmegen, 18 januari 1996. Registratienummer 96.92. Geachte heer Van der Heyden, Dank voor Uw brief van 23 december. Met belangstellling heb ik kennis genomen van uw plannen in Europees perspectief. Op welk moment de in december gepresenteerde plannen met betrekking tot de herbouw van het Valkhof de weg van presentatie naar realisering in welke vorm dan ook hebben afgelegd, is niet te voorspellen. Of en in hoeverre daarin een plaats kan zijn voor het Instituto Cervantes Benelux, ligt in de toekomst besloten. Over de bijeenkomst "Spin in het web, duizendpoot?", waarvoor u mij in uw schrijven uitnodigt, zal ik te zijner tijd graag nadere informatie ontvangen. Tenslotte is het magische jaar 2000 een thema dat ons allen zal gaan bezighouden. Met vriendelijke groeten, De Burgemeester van Nijmegen, mr E.M. d'Hondt. De laatste brief die hij nadien nog van mij heeft ontvangen luidde: ARTIKEL TELEGRAAF. Dit was mijn laatste brief aan hem. Maar wanneer de gelegenheid zich voordoet ga ik hem traditiegetrouw altijd even de hand schudden, zoals inmiddels ook onze kroonprins te doen gebruikelijk is geworden. Zover deze berichtgeving. Nieuws van vandaag.

CERVANTESONLINE Oud World Online-bazen zijn 'back in business'
Zij kunnen nu dus met mijn beleidsplan aan het werk, want Regeren is Vooruitzien. Waarom ga jij niet in Ellecom wonen? In de Florishaeve. Dat lijkt mij ook voor Joost en Jojanneke leuk. Dan huur ik bij jou alleen nog maar een kamer voor mijn spulletjes. Bovendien kunnen we vandaaruit het feest goed vorm geven op de Engelenburg. Bij de 'werkvloer' denk ik aan al mijn free lance-docenten en districtleiders die ooit hard voor mij hebben gewerkt. Ik denk dat het goed is voor hen eens een stukje te schrijven. Ook voor mijn overige collega-docenten Spaans. Bij voorbeeld in het nieuwe orgaan van de Vereniging Spaans op School. Ik zal Helma Dam (één van mijn docenten van het eerste uur) daarom ook een - tot op heden bijgewerkt - exemplaar van Gran Hermano doen toekomen op CD. Liefde is... ...herinneringen ophalen. Daar maak ik hier een begin mee.

MARMARIS TURKIJE 21 APRIL 1973

SALAMANCA, 30 APRIL1996

LEEUWARDEN, 21 JUNI 1996

LONDON, ST. JAMES'S 8 AUGUSTUS 1996

WASSENAAR, 21 AUGUSTUS 1996

NIJMEGEN, SEPTEMBER 1996

OSS, NIJMEGEN, LEIDEN, NOORDWIJK NOVEMBER 1996

SLOT ZEIST, 4 APRIL 1998

BERKEL-ENSCHOT 11 JULI 1998, MET RON & TOBY HALE (AMWAY)

'S-GRAVENHAGE/NIJMEGEN (15/24) JULI 1998

NIJMEGEN/BRUMMEN 24 JULI 1998 / 9 JANUARI 1999

GIBRALTAR 9 MAART 1999

TORREMOLINOS 26 APRIL1999 NERJA 10 JUNI 1999

NOORDWIJK 17 JUNI 1999

WASSENAAR, 26 JUNI 1999

Ik ben thans benieuwd naar de foto's van mijn COLLEGA'S.

8 FEBRUARI 2001 MAXIMALE WINST PROGNOSE