Datum: Woensdag 31 mei 2006 Betreft: COMPUTERSCHIJVEN GEÏNDEXEERD Kenmerk: 20060531JHLH Dear Elizabeth, Dinsdag 30 mei 2006 Brief DE VERBORGEN AGENDA om 18:45 ter verzending in de brievenbus van het postkantoor Nijmegen-Dukenburg gedeponeerd. Daarna per bus naar het theater Carolus ten behoeve van een bezoek met Ramon aan de DE DA VINCI CODE op dinsdag 6 juni a.s. om 20.00. Terug 20.15. Ik heb thans mijn externe computerschijven geïndexeerd met vooralsnog 200 gigabyte en al mijn opgeslagen informatie direct opvraagbaar. Voorbeeld SBO-Notulen d.d. 14 mei 1987:

Deze notulen zijn door mij nooit goedgekeurd. Ik stel ook vast dat hierin geen sprake is van een tolk-vertalersopleiding. Vandaar dat ik thans voortdurend het eerste en het laatste woord houd en uitermate groot belang hecht aan een zorgvuldige verslaglegging en besluitvorming, zoals bij Nieuw Elan ook is gebleken. Ook notulen van de toenmalige Vereniging Spaans op School thans Vereniging Docenten Spaans in Nederland.

Notulen van de bestuursvergadering van de Vereniging Spaans Op School op vrijdag 16 juni 1995 te Beckum. Aanwezig: Wilma Ensink, Manja Wouters, Arend van Raalte, Ineke Ham, John van der Heijden, Petra Manders, Dago de Werd en Irma Westheim. Afwezig met bericht: Max Kerkhof

1. Opening
Wilma heeft m.b.t. de Cito-test op advies van Cees van Esch contact opgenomen met Marc van der Linden - co-auteur Eso Sí - in België. Mark heeft vastgesteld dat Nederland veel verder is dan België en heeft laten weten geïnteresseerd te zijn in MAVO-toetsen. Hij suggereerde hiermee dat het wellicht voor het CITO interessant kan zijn het marktgebied voor de afzet van CITO-toetsen te vergroten met België. Dirk voegde hieraan toe dat dat marktgebied wellicht ook kan worden uitgebreid met Westfalen. Ineke maakt melding van het Duitse ICC-certificaat. Dirk spreekt over het internationale consortium 'Langret' dat 5 niveaus beschrijft met eindtermen. Het ICC-niveau behoort tot de lagere niveaus.

2. Notulen d.d. 12 mei 1995
(pt 2) John heeft zijn verslag van de vergadering van het Platform op 11 mei volgens afspraak naar Irma gezonden. (pt 3) John heeft Max op 15 mei een brief geschreven waarin hij hem een bestuurszetel heeft aangeboden in de momenteel 'slapende' Stichting Cervantes Benelux en hem hierin gemeld dat de heer Dr. Hub Hermans uit Groningen volgens het VSOS-bestuur een geschikte opvolger voor hem zou zijn als vice-voorzitter van de VSOS. Verder punt 6. (pt 4) N.a.v. Johns brief aan premier Kok licht hij toe dat hij die heeft geschreven vanuit de hoedanigheid als oprichter van de Stichting Cervantes Benelux en als eigenaar van het handelsmerk Instituto Cervantes in de Benelux. Hij heeft geen link gelegd met de VSOS. De VSOS echter wel geïnformeerd. Overleg vooraf met het bestuur m.b.t. het Instituto Cervantes is niet mogelijk gebleken, aangezien het een persoonlijke aangelegenheid betrof. Verder naar agendapunt 6. (pt 5) John heeft een afspraak met Piet op woensdag 21 juni te VLISSINGEN. Het interview wordt in het najaarsblad opgenomen. (pt 6) Wilma licht dit punt toe. Na de zomer worden veldraaplegingen gedaan. Zij heeft een brief geschreven aan de Onderwijsraad t.a.v. voorzitter Prof. J. Leune. Dirk pleit ervoor dat er binnen de Commissies Onderwijs-Bedrijfsleven (COB's) over talen wordt gesproken, om gezamenlijk eindtermen voor de komende 3 à 4 jaar vast te leggen.

3. Mededelingen
Irma is gebeld door Karin Haan. Ze hebben gesproken over Karins werk in de Vakontwikkelgroep. Karin heeft voorgesteld om op 19 juni samen met Irma een bezoek te brengen aan het Katholiek Pedagogisch Centrum (KPC) in 's-Hertogenbosch. Karin wil het KPC voorstellen om een studie in te stellen naar de mogelijkheden voor het Spaans als startersvak én volledige variant. Volgens Dirk bestaan hierover gegevens bij SVO en SC-Kohnstamm. Irma is van mening dat er momenteel veel over de startersvariant wordt gesproken, maar niet over eindtermen. Besloten wordt dat Irma meegaat in het kader van een oriënterend gesprek. Dirk meldt dat Gerard Westhoff nog niets schijnt te weten over het Spaans. Hij is voorzitter van de Vak Ontwikkel Groep. Het hoofdbestuur van Levende Talen heeft op 7 september een bijeenkomst over deze situatie. Dirk adviseert hierbij aanwezig te zijn. Wilma neemt contact op met Bob de Jonge om vooraf te overleggen. Op 8 september komen de participanten vanuit de vakontwikkelgroepen bij elkaar. Irma kaart de situatie aan bij het Platform VVVO op 29 juni a.s. Arend wil graag weten hoe de communicatielijnen liggen. Waar vindt de besluitvorming plaats, op welke wijze wordt dit gecommuniceerd en wie zijn de verantwoordelijken? Irma laat weten dat het Platform een rechtspersoon wordt en er contributie zal worden geheven. Zij vraagt of wij bereid zijn contributie te betalen. Besluit: We wachten de voorstellen van het Platform af en zullen daarna reageren. Petra deelt mee dat een werkgroep van docenten Spaans uit het HBO het contact met de VSOS wil aanhalen. Petra heeft op 17 juni een ontmoeting met voorzitter Lidia Altenburg. Volgens Irma heeft de directie van de Ichthus-HEAO een brief van deze groep ontvangen die bij de directie niet goed is gevallen. John stelt voor deze groep uit te nodigen in de VSOS te participeren in verband met de gelijke doelstelling: creëren van werkgelegenheid in het regulier onderwijs. De neuzen kunnen dan in dezelfde richting worden gezet.

4. Post in/uit
Manja: Verzonden: BEDANKBRIEF aan degenen die positief op de enquête hebben gereageerd en hun medewerking hebben toegezegd; Dankbrief aan het CITO met het verzoek om ons dit jaar weer in het programma op te nemen.

Ontvangen: Brief van John d.d. 30 mei m.b.t. Instituto Cervantes. Manja heeft een kopie van deze brief in overleg met John aan alle bestuursleden gezonden.

John: Ontvangen: Uitleg nr. 15 met Extra themanummer 'Onderwijs in 2000, Prof. J. Leune en 'Berichten van de Stuurgroep Profiel Tweede Fase Voortgezet Onderwijs'; Beleidsnotitie 'Vitale lerarenopleidingen' van het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen

Ineke: 1 nieuw lid, 1 afmelding

5. Bestemming computer
Arend
draagt de Sirex-computer over aan John i.v.m. diens toekomstige secretariaatswerkzaamheden. Dago regelt dit verder.

6. Instituto Cervantes
Aansluitend aan de brief van 30 mei 1995 aan Manja geeft John een toelichting op de situatie rond het Instituto Cervantes in de Benelux en zijn persoonlijke betrokkenheid daarbij.
In maart 1992 heeft hij als uitvloeisel van een loopbaanadvies de naam Instituto Cervantes als handelsmerk gedeponeerd voor een nog te ontwikkelen organisatie. In 1992 heeft hij de Stichting Cervantes Benelux opgericht. De stichting heeft een ruimere doelstelling dan de Vereniging Spaans op School, t.w. belangenbehartiging van alle Nederlandstalige hispanisten in de Benelux (18 februari 2007: evenals de ASOCIACIÓN DE HISPANISTAS DE BENELUX) teneinde tot een krachtig beleid te komen door bundeling van krachten. In april 1993 zijn de activiteiten van de Stichting Cervantes Benelux om zwaarwichtige redenen bevroren. John neemt zich voor de Stichting vanaf 1 oktober 1996 operationeel te laten worden. Hij neemt zich ook voor het bestuur van alle ontwikkelingen op de hoogte te houden. Op Manja's vraag of dit kan leiden tot onverenigbaarheid van functies antwoordt John bevestigend. Zijns inziens is er echter geen belemmering om op zijn minst tot en met september 1996 het secretariaat van de VSOS te voeren. De Stichting Cervantes Benelux verricht geen activiteiten en zodra dat wel het geval zal worden stapt John uit het VSOS-bestuur. Zover is het echter nog niet. John zal in de eerstkomende bestuursvergadering melden wanneer de stichting operationeel kan zijn.

7. Voorstellen examenprogramma Spaans
Van het stuk van Manja is met belangstelling kennis genomen. Dirk is van mening dat er inhoudelijk niets op aan te merken is. Het ziet er goed doortimmerd uit. De coördinatiecommissie heeft echter geen argumenten aangegeven waarom zij slechts de startersvariant heeft aangeboden. Wilma wil argumenten waarom de coördinatiecommissie is afgeweken van het oorspronkelijke plan om eindtermen te ontwikkelen voor de volledige én de startersvariant. Geadviseerd wordt aan te sluiten bij de brief aan de Vaste Kamercommissie in termen van "Wij kunnen niet accoord gaan met het feit dat men het lange traject onmogelijk dreigt te maken. Men mag niet voorbij gaan aan de huidige situatie en voorkomen moet worden dat Spaans slechts op MAVO-niveau kan worden aangeboden."
Wilma schrijft een brief i.s.m. Dirk en in samenspraak met Bob de Jonge.

8. Jaarvergadering
Deze wordt gehouden op 3 november vanaf 17.00 uur te Utrecht of Amersfoort.

Agendapunten:
- Resultaten veldraadpleging
- Bestuurswisseling
- Zo mogelijk een attractie, bijvoorbeeld een reis met Study Travel en eventueel een spreker uit deze organisatie.
Dago neemt contact op met Study Travel.
- Externe spreker, bijv. de heer
Visser 't Hoofd (OC&W) of iemand van het CITO over de totstandkoming van de examens: praktische informatie: Wat staat er te veranderen in de eindexamens.

9. Informatieblad
Komt in de eerste week van juli uit.

10. Rondvraag
P.M. Er wordt afgesproken samen na te denken over verder PR-plan en inschakeling van geïnteresseerden uit de enquête. Wilma verzoekt reacties op het laatste examen middelbaar onderwijs aan haar te doen toekomen.
Irma verstrekt een Beleidsreactie op "De Tweede Fase vernieuwt", een tweede advies van de Stuurgroep Profiel Tweede Fase, Samenvatting en conlusies van de beleidsreactie op het advies "Recht doen aan verscheidenheid" alsmede de notitie van Manja met doelstellingen en verrichte inspanningen van de VSOS. Zij verstrekt deze notitie aan het Platform VVVO.

11. Volgende vergadering
Vrijdag 15 september 17.00 uur bij Arend in Hardenberg.

Actiepunten

1. John neemt contact op met Cees van Esch i.v.m. Taalcongres in '96.
2.
Wilma neemt contact op met Bob de Jonge i.v.m. bijeenkomst op 7 september.
3.
Wilma schrijft een brief aan de voorziter van de coördinatiecommissie i.s.m. Dirk en in samenspraak met Bob de Jonge.
4.
Dago neemt contact op met Study Travel voor een advertentie in het blad én/of het uitloven van een reis in de jaarvergadering.

Woensdag 31 mei 2006 10:35 Terug van Dr. Dofferhoff. Alat thans 33 (was 39, daarvoor 61), gamma GT thans 101 (was 107), ijzer thans 29 (was 34), ferritine thans 63 (was72). Dus een lichte verbetering. Volgende aderlating woensdag 6 september14.00. Daarna drie maanden later, december dus plus bloed prikken en volgende afspraak met Dr. Dofferhoff. Ik heb hem van mijn acties in Parijs in kennis gesteld met de woorden : "Laat ze het nu maar uitzoeken". Mijn legitieme eisen blijven echter onverkort gehandhaafd inzake 1. de publikatie van Diana's testament van december 1996. 2. Vergoeding van de schade door het management van Harrods en de Ritz. WITH FOND LOVE AGAIN

1 JUNI 2006 OTTERLO