Mevrouw M. van Duin UWV Afdeling Bijzondere Zaken Postbus 57002 1040 CC AMSTERDAM Datum: Maandag 20 september 2004 Betreft: BEMIDDELINGSTRAJECT Ons kenmerk: 20040920JHUWV Uw kenmerk: 340.0091147 Sofi-nummer 068187038 Geachte mevrouw Van Duin, Op dinsdag 28 september aanstaande is het zeven jaar geleden dat ik op Paleis Het Loo te Apeldoorn in het huwelijk zou zijn getreden met Lady Diana Frances Spencer, Prinses van Wales, als zij niet exact vier weken voordien tijdens een poging tot ontvoering in Parijs om het leven was gekomen. Mijn aanzoek aan Haar dateerde van 28 december 1996 en afgaande op het gesprek dat ik terzake op 23 april met haar lijfwacht sergeant David Sharp op ETON COLLEGE heb gevoerd in het Verenigd Koninkrijk heb ik opgemaakt dat zij het met dat voorstel eens was. Het diende alleen nog te worden bekrachtigd in een "Official Letter from Kensington Palace in the first week of September (1997)". Ik dank u in dit verband voor uw telefoontje dat ik vanmiddag via het nummer van mijn 85-jarige moeder in Nijmegen heb ontvangen naar aanleiding van het korte telefonisch onderhoud dat ik terzake op donderdag 2 september met uw collega mevrouw M. Wooters-Vreden heb gevoerd inzake haar brief van 28 juni 2004 met uw kenmerk 0681.87.038 en mijn kenmerk 43/3400911470. Toestemming om met behoud van uitkering in Spanje te gaan wonen heb ik naar aanleiding van mijn VERZOEK d.d. 7 april 1998 op 27 april 1997 in brief AW OOR 340.091147 verleend gekregen van uw collega P. Nanlohy van Cadans in Utrecht. De ontvangst van die brief heb ik op 28 april bevestigd in mijn schrijven met kenmerk ICNBLEW/Cadans980428. Ik verkeerde in die tijd nog in een volledige staat van schock ten gevolge van de gebeurtenissen op 31 augustus 1997 in Parijs. Na mijn verhuizing van Utrecht naar Torremolinos per 1 februari 1999 heb ik mij beziggehouden met het verwerken van deze traumatische ervaring. Nadat ik de kopieën van alle brieven die Diana vanaf 28 augustus 1996 van mij heeft ontvangen in één document heb samengevoegd heb ik rond kerstmis 1997 reeds een bundel (Manuscript van mijn boek Letters to Diana, Princess of Wales) overgedragen aan:

1. BUCKINGHAM PALACE te Londen t.a.v. HRM Queen Elizabeth II.
2. The Office of Diana at Kensington Palace.
3. Prime Minister Tony Blair at 10 Downing Street
4. Lord Balfour van Christie's King's Street
5. Mr. John Boulter van Kings College te Cambridge t.b.v. de Royal Library
6. The Spencer Family at Althorp House
7. Reverend David Brindley van St. Mary's Church in Warwick

Vanaf mijn vestiging in Torremolinos heb ik mij voor de taak gesteld op soortgelijke wijze aan de (her)opbouw van mijn bedrijf te werken als de Amerikanen thans met de Twin Towers voor ogen hebben. Maar op de eerste plaats was ik uiteraard verantwoordelijk voor de herbouw van mijzelf en heb dus nog geen betaalde arbeid voor mijzelf kunnen genereren. U heeft mij gevraagd mijn plan op papier te zetten. Ik denk echter dat dat te ver voert. Ik ben in 1991 al met de ontwikkeling van mijn beleidsplan begonnen. Elke dag iets aan toegevoegd en gecommuniceerd. Het is een compleet werkgelegenheidsplan voor Nederlandstalige hispanisten in samenwerking met het Nederlandse, Britse en Spaanse bedrijfsleven en de regeringen van de Benelux, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. Indien u hierover meer wilt weten kunt u dit plan bestuderen vanaf mijn website INSTITUTO CERVANTES BENELUX ¿DE KIP OF HET EI? Inzake de ontwikkeling van deze ideeën heb ik regelmatig gerapporteerd aan mijn collega Drs. E.H. Halbertsma, voormalig statutair directeur van de Stichting de Baak, het managementopleidingscentrum van onze werkgeversorganisatie VNO/NCW. Na het overlijden van Diana heb ik haar terzake een zeer zware verantwoordelijkheid toegekend door middel van een volmacht en haar verzocht aan mijn beleidsplan uitvoering te geven. Hiertoe dienden twee motieven van mijn zijde:

1. De uitstekende ervaringen die ik met haar heb tijdens onze samenwerking in de periode november 1989 tot en met juni 1991 in Hoofddorp en Noordwijk.
2. De contacten die zij vanuit haar voormalige functie met topfunctionarissen bij overheid en bedrijfsleven heeft opgebouwd. Vanzelfsprekend in goed overleg en in samenwerking met onze collega's van de Baak in Noordwijk en Driebergen.

Inzake mijn gezondheidssituatie kan ik u melden dat zich vanaf mijn vestiging in Spanje een complicatie heeft voorgedaan in de vorm van een leveraandoening met de naam 'klassieke porfiria'. Ik sta daarvoor onder behandeling in het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis te Nijmegen (Dr. Dofferhoff). Op 15 september jongstleden heb ik daartoe een aderlating ondergaan. De volgende aderlating vindt plaats op 1 december van dit jaar. Ook mijn ogen zijn slechter geworden. Ik zal in de loop van het jaar dus ook een staaroperatie moeten ondergaan.

U kunt uit het bovenstaande opmaken dat ik er alles aan doe om in de nabije toekomst onafhankelijk te kunnen worden van een WAO-uitkering en heb begrepen uit aangehecht schrijven van de heer John Kapteijn van de UNIE d.d. 8 april 2003 met kenmerk JK/ev/03.1582 dat er mogelijkheden bestaan om op de bestaande regeling terug te vallen ingeval het beoogde doel niet wordt gerealiseerd.

Ik citeer: Met betrekking tot uw rechten krachtens de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) is het echter zo dat als u gaat werken en daarmee inkomen verwerft, wordt het arbeidsongeschiktheidspercentage verlaagd en daarmee ook de uitkering. Als nog niet vaststaat dat u het werk blijvend kan verrichten, wordt een regeling getroffen waarbij u - als met werken moet worden gestopt - weer recht heeft op het oude uitkeringsbedrag. Deze regeling kan maximaal drie jaar worden toegepast. Voor nadere details raad ik u aan contact op te nemen met de uitkeringsinstantie.

Bij deze dus. Ik draag nog een bestuursverantwoordelijkheid voor de Stichting Cervantes Benelux. Deze draag ik graag over conform de gedachtengang die in mijn beleidsplan is beschreven teneinde volgens toezegging aan de Prinses van Wales om te zetten in European Cervantes Foundation, voor zover dat nog niet is gebeurd. Ik ben ook eigenaar van het handelsmerk Instituto Cervantes in de Benelux voor opleidingen, trainingen en cursussen en de limited company Instituto Cervantes for England and Wales, die omgezet dient te worden in een holding met werkmaatschappijen. Voorts beschik ik over de internet-domeinnamen cervantes.nu, cervantesweb.nl, cervantesweb.be, cervantesonline.nl, cervantesonline.be, cervantesonline.info, cervantesonline.biz, cervantesonline.tv, cervantesonline.co.uk, cervantesonline.com, cervantesonline.net, cervantesonline.name, cervantesonline.org, cervantes-online.nl, cervantes.be en cervantessite.nl. cervantes.eu en cervantesonline.eu zijn aangevraagd. Hiermee kunnen de belanghebbenden aan het werk. Ik heb in deze hoedanigheid inmiddels een wereldwijde naamsbekendheid en relatienetwerk opgebouwd in THE TOP OF THE WORLD. Ik ben ook in afwachting van het daadwerkelijke testament van Prinses Diana, dat in december 1996 door Haar echtscheidingsadvocaat Anthony Julius is opgemaakt, aangezien ik ervan overtuigd ben dat zij hierin heeft laten opmaken dat haar bezittingen - die zij door haar butler Paul Burrell heeft laten beheren - ten goede dienen te komen aan onze Limited Company Instituto Cervantes England and Wales.

Op 27 en 28 juli jongstleden heb ik in Segovia een gesprek gevoerd met de heer Steven Spielberg uit San Francisco. Ik hecht eraan dat hij mijn boek verfilmt met de titel THE ANGEL ON THE BRIDGE (Een herberg in Henley on Thames, waar ons verhaal een aanvang heeft genomen op 6 augustus 1996). Hiertoe dient dan een contract te worden opgemaakt. Bovendien hecht ik eraan dat mijn collega Drs E.H. Halbertsma, die thans een management-adviesbureau leidt vanuit Buitenkaag, zich verder met de opbouw van mijn geplande bedrijf bezighoudt. Organisatie-ontwikkeling is haar specifieke deskundigheid waarover zij bij de reorganisatie van de Baak op uitmuntende wijze heeft aangetoond te beschikken.

Ik heb betrokken partijen verzocht op 28 september aanstaande in de Anglicaanse Kapel van Paleis Het Loo in Apeldoorn een herdenkingsdienst te houden voor Prinses Diana met het thema

Als alles volgens planning was verlopen dan.......

Ik neem mij voor pas na 28 september een besluit te nemen over mijn terugkeer naar Spanje. Wellicht kunnen wij voor die tijd nog eens van gedachten wisselen. Uw reactie zie ik met belangstelling tegemoet. Met vriendelijke groet en hoogachting. J.L. VAN DER HEYDEN

P.S. Bijgevoegd treft u vier montagefoto's aan die een beeld geven van de relatie die ik vanaf het depot van mijn handelsmerk in maart 1992 en de oprichting van de Stichting Cervantes Benelux op 8 oktober 1992 met de Prinses van Wales heb opgebouwd totdat zij tijdens een ontvoeringspoging om het leven is gekomen. Zoals de hele wereld heeft kunnen zien. Bijlage: brief JK/ev/03.1582 van de UNIE d.d. 8 april 2003 CC LH

12 OKTOBER 2004 UW BRIEVEN D.D. 28/06 EN 19/08 2004 TER ATTENTIE VAN UWV AFDELING BIJZONDERE ZAKEN

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN