Instituto Cervantes De Wellenkamp 1530 NL 6545 NM NIJMEGEN AANGETEKEND De Minister President Drs W. Kok Postbus 20061 2500 EB 's-GRAVENHAGE.

Datum: 24 februari 1997. Betreft: SYNERGIE Kenmerk: ICB/REGNL970224.

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Zeer geachte heer Kok, Op de allereerste plaats betuig ik mijn diepste leedwezen aan de Minister van Buitenlandse Zaken voor het grote onheil dat in zijn directe relatiekring dit weekend is aangericht. Ik wens hem en hen die hem dierbaar zijn veel sterkte in de komende periode en hoop dat we in de toekomst meer heil mogen gaan verwachten van de positieve krachten in onze samenleving. In dit verband bericht ik U aansluitend aan mijn faxberichten BEZOEK BRITSE AMBTGENOOT TER ATTENTIE VAN DE MINISTER-PRESIDENT VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, THE NATION DECIDES, BENOEMING - TER ATTENTIE VAN DE MINISTER-PRESIDENT VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, DECLARATIE TER ATTENTIE VAN DE MINISTER-PRESIDENT VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, VERZOEK OM MEDEWERKING AAN DE MINISTER-PRESIDENT VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, OPENING SPAANSE VESTIGING VAN ONS BEDRIJF en CORRECTIE TER ATTENTIE VAN DE MINISTER-PRESIDENT VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN alsvolgt. Onlangs ontving ik informatie van het appartementencomplex Walcote House, Blackdown, Royal Leamington Spa bij Warwick in het Verenigd Koninkrijk. Ik wil mij daar op de kortst mogelijke termijn gaan vestigen. De prijzen van de appartementen liggen op dit moment nog boven mijn budget. Ik doe het nog met een WAO-uitkering zoals U wellicht weet. De steun van Uw Regering is derhalve onontbeerlijk. Afgelopen vrijdag zond ik bijgaande brief EL PUENTE HOLANDÉS aan Uw Spaanse ambtgenoot. Voor de goede orde geef ik U hierbij mijn vertaling:

'Betreft: De Nederlandse Brug. Geachte Vriend, Met verwijzing naar mijn brieven CONGRATULACIONES, PROGRAMA GOBERNAMENTAL en EXPERIENCIAS HOLANDESAS verzoek ik U in deze brief om Uw financiële steun voor de totstandkoming van de Fundación Europea Cervantes oftewel European Cervantes Foundation. U dankend voor Uw vriendelijke kerstkaart heb ik de Eer U bijgaand het Certificate of Incorporation van Instituto Cervantes England and Wales te doen toekomen.

Enige tijd geleden ben ik benoemd tot directeur van dit nieuwe bedrijf, dat dezelfde doelstelling heeft als het Instituto Cervantes Benelux: De Brug Bouwen. In dit geval De Brug Bouwen tussen Spanje en Groot-Brittannië. Derhalve heb ik besloten het hoofdkantoor van de organisatie te vestigen in Stratford-upon-Avon, de geboorteplaats van de beroemde Engelse schrijver William Shakespeare, om op deze wijze een symbolische vereniging te realiseren tussen de grootste schrijvers van Spanje en Engeland en een bijdrage te leveren aan de integratie van de Europese Unie. Met kerst ontving ik eveneens gelukwensen van onze Minister President Kok en Zijn echtgenote en van de voorzitter van de Nederlandse werkgeversorganisatie die ik heb leren kennen op een congres op de Baak in NOORDWIJK op 13 november van het vorige jaar. Het Beleidsplan Instituto Cervantes Benelux is daar geboren in 1991. Bovendien heb ik de Eer U de verklaring aan te bieden van de rector van Instituut Blankestijn in Utrecht waarin mijn werkzaamheden tot uitdrukking worden gebracht als docent in naam van Instituto Cervantes Benelux in het voorjaar van 1996. De vertaling van deze verklaring is alsvolgt (zie bijlage). Het document is eveneens het bewijs van mijn permanent recht om te werken onder de naam Instituto Cervantes in Nederland, België en Luxemburg. Vorige week zaterdag bezocht ik de jaarvergadering van de Vereniging Spaans op School. Over deze vereniging kan ik u het volgende verhaal vertellen. In 1994 stond de vereniging op het punt te worden opgeheven. Er waren geen kandidaten voor het bestuur. Ik was de enige kandidaat en werd gekozen en nog enkele mensen sloten zich aan, zodat we het werk konden afmaken hetgeen heeft geresulteerd in de Erkenning van de Nederlandse Regering van de Spaanse taal als officiële taal in het Nederlandse onderwijssysteem vanaf 1998. Na het betoog van de educatief attaché, de weledele heer Dr. Joaquín Summers, ontving hij mij met een vriendschappelijk gebaar en bood mij zijn plaats aan achter de tafel. Daarna heb ik mij voorgesteld als General Manager van Instituto Cervantes Nederland, België, Luxemburg, Engeland en Wales. Ik ben immers de enige met dit recht. Aan het eind werd de sessie beëindigd met een betoog van de heer Ruud 't Sas, die een cultureel agentschap heeft onder de naam El Puente Holandés (De Nederlandse Brug). Deze week heb ik hem de statuten doen toekomen van de Stichting Cervantes Benelux en hem aangeboden deel te gaan uitmaken van het bestuur en de stichting om te bouwen tot een European Cervantes Foundation met vertegenwoordigers uit Nederland, België, Luxemburg, Spanje en Groot-Brittannië. Gezien het grote historische belang ben ik van mening dat deze stichting gevormd dient te worden door leden van de Koninklijke Families van deze landen. Dat is de reden waarom ik de Príncipe de Asturias heb uitgenodigd zitting te nemen in het bestuur van de Stichting Cervantes Benelux. Helaas kon Zijn Koninklijke Hoogheid mijn aanbod niet aanvaarden in overeenstemming met de algemene criteria van het Huis aangaande benoemingen met een blijvend karakter. Nu ik mijn Nieuwe Bedrijf moet gaan opzetten heb ik besloten mijn ontwikkelingstaken aan anderen over te dragen. Tot op heden heb ik reeds ongeveer honderdduizend gulden in de ontwikkeling van de stichting geïnvesteerd. Daarom verzoek ik u een donatie aan de stichting te verstrekken van zo'n driehonderdduizend gulden, zodat ik mijn gemaakte onkosten kan declareren en de ontwikkeling van de stichting kan worden voortgezet. Het gironummer van de stichting is 4729266. Bovendien wil ik u nog een ander verhaal vertellen. In de week van 26 april van vorig jaar heb ik een reis gemaakt naar Salamanca.

Ik vertrok per bus vanuit de stad Breda. Eenmaal in Salamanca aangekomen trof ik in de Gaceta de Salamanca een tekening met een weergave van Las Lanzas de Breda (De overgave van Breda, in het Prado JH) van Velázquez, waarin uw voorganger zijn sleutels overdraagt aan U.

U zult ongetwijfeld beseffen wat dat betekent. Het waren mijn sleutels. Ik heb U mijn persoonlijke steun gegeven als Instituto Cervantes Benelux. Nu bent U aan de beurt. Ik heb Uw steun nodig ten aanzien van een declaratie bij onze Minister van Financiën van 80.168.995,- Nederlandse guldens. Hij heeft nog niet betaald. Dan zullen we eens zien of Spanje deel gaat uitmaken van de Europese Monetaire Unie! Ik reken op Uw ondersteuning! Er moet nog een probleem worden opgelost tussen ons beiden. Gisteren heb ik een faxbericht verzonden naar onze Minister President met de volgende boodschap: In het artikel'Sociëteit voor Spanjaarden in de Telegraaf van vandaag lees ik dat mijn goede vriend José María Aznar - ik heb hem ooit eens in het zadel geholpen - gisteren op het Domplein in Utrecht de Nederlandse versie van het Instituto Cervantes heeft geopend. Ik lees in dit artikel 'Wie zich in deze Spaanse omgeving als een vis in het water voelde, was onze minister van Economische Zaken dr. Hans Wijers die zijn speech in vlot Spaans hield. Kritisch sprak hij evenwel: "U moet het doen met het Spaans dat ik oppikte tijdens de vele reizen in Spanje en Latijns-Amerika. Als ik later in een rustiger fase van mijn leven kom, maak ik graag gebruik van uw cursussen om het Spaans écht te leren." Tevens verklaart directeur prof. Gullón volgens gemeld artikel "Er hoeft hier geen geld bij, wij bedruipen ons met cursusgelden". Ik wil U dienaangaande op het volgende attenderen:

1. Professor Gullón handelt hierdoor in strijd met mijn merkenrecht.
2. De eerste gesprekken aangaande de ontwikkeling van het Instituto Cervantes Benelux zijn in 1992 gevoerd op het Ministerie van Economische Zaken (EVD).

U begrijpt dat ik mij door de Nederlandse Regering ernstig in de steek voel gelaten. Ik kom hier binnenkort uitgebreid op terug in een brief en vertrouw op uw medewerking aan een definitieve oplossing van mijn probleem. Een brief aan Uw Spaanse ambtgenoot heb ik in voorbereiding en ik rapporteer aan Londen.' Ook in deze situatie reken ik op uw medewerking. Het rekeningnummer van Instituto Cervantes Limited wordt 66834465 van de National Westminster Bank te Folkestone. Tenslotte ontvangt u hierbij de tekst van mijn interview van 21 juni 1995 met de voormalige voorzitter van de Vereniging Spaans op School. Ik vertaal voor u de laatste regels:

'Na afloop ben ik nog even naar de Boulevard gelopen en heb even verwijld bij mensen als De Ruyter en Piet Hein. Majesteitelijk opent zich het zeegat met een eindeloze horizon. Eens kwam hier de Spaanse Zilvervloot voorbij. Komt hij weer eens binnenvaren? Het lijkt me wel reëel nu we met ons allen moeten bijspringen om de portemonnee van onze Spaanse vrienden weer enigszins aan te vullen zoals dat in Cannes geregeld is. Dát kost de Nederlandse burger vanaf nu handen vol geld, maar dat wordt wellicht een volgend hoofdstuk.'

De heer González wilde niet met mij spreken. Zijn vertegenwoordigers heb ik het niet toegestaan. Het spijt me niet de gelegenheid te hebben gehad u gisteren de hand te kunen schudden, beste vriend, maar ik hoop u zo spoedig mogelijk in Engeland te kunnen ontvangen. Ontvang een hartelijke groet en een 'abrazo'."

Gisteren bezocht ik het Symposium Spaans in Onderwijs, Onderzoek en Bedrijfsleven en heb deze situatie met verschillende - Nederlandse en Spaanse - deelnemers besproken. Mij werd daarbij de vraag gesteld 'Waarom gaat u daarvoor niet naar de rechter?', waarop ik heb geantwoord dat vrienden niet naar een rechter stappen om onderling een probleem op te lossen. Dit probleem ligt overigens op het niveau van staatshoofden. Daar zijn rechters aan ondergeschikt. Ik ben derhalve ook zeer gelukkig met het gebaar van Hare Majesteit de Koningin op 11 mei vorig jaar door Zijne Majesteit Koning Juan Carlos de Four Freedoms Award aan te bieden op Zeeuwse bodem - dat voordien formeel nog met Spanje in oorlog was - en Hem de gelegenheid te bieden tot uitdrukking te brengen wat Cervantes voor Hem betekent. Ik stel de Spaanse Regering derhalve bij deze - vanuit een win-win strategie een regeling voor waarbij het Utrechtse Instituto Cervantes in onderling overleg cursussen verzorgt vanuit hun eigen specifieke deskundigheid - en mijn bedrijf een deel van de omzet doet toekomen. Ik denk daarbij aan vijf procent. Vandaag heb ik een gesprek op het transferpunt van de Katholieke Universiteit Nijmegen teneinde de vakgroepen Spaans, Bedrijfskunde en Bedrijfscommunicatie in te schakelen bij de uitvoering van een aantal onderdelen van mijn beleidsplan, waaronder het uitvoeren van een marktonderzoek naar de toekomstige behoeften aan functies binnen het Nederlands-Spaanstalige marktsegment. Ik verzoek hiermede de Nederlandse Regering deze activiteit in zijn geheel te financieren. Van de Hoofdofficier van Justitie van het Arrondissementsparket Amsterdam ontving ik bijgaande brief met kenmerk HW/ab/97/062 waarop ik als reactie heb geschreven:

''Bovenvermelde brief heb ik in dank ontvangen. U meldt hierin: 'Naar aanleiding van uw brief d.d. 8 februari 1997 bericht ik u dat ik u in de door u opgevoerde kwestie, waarover u kennelijk al contact hebt met het Korps Landelijke Politiediensten, niet van dienst kan zijn." Uiteraard kunt U dat wél. Ik kan mij echter voorstellen dat U er behoefte aan heeft deze zaak thans te laten rusten. Ik ben nog uitsluitend geïnteresseerd in mijn declaratie en zal dit melden aan de Minister President." Hiermee is mijn vordering op de staat geformaliseerd. Ik verzoek U derhalve de Minister van Financiën thans opdracht te geven mijn declaratie - groot Hfl. 80.168.995,- en volledig onderbouwd en verantwoord aan U, de Minister van Justitie en de Minister van Financiën - omgaand te laten overmaken op rekeningnummer 66834465 van de National Westminster Bank te Folkestone. Dit kan echt niet meer langer wachten. We kunnen een Koninklijke Familie toch niet laten wachten, Mijnheer Kok. Ik heb Prinses Diana persoonlijk toegezegd Haar te komen helpen met de opvoeding van Haar kinderen. Op de eerste plaats door in gezamenlijk overleg met overige vorstenhuizen een educatief programma voor de Britse Kroonprins samen te stellen. Ik heb hieromtrent al contacten gelegd met de Particulier Secretaris van Kroonprins Don Felipe de Borbón y Grecia, de heer Jaime Alfonsín, en afspraken gemaakt op Paleis Het Loo. De Princess of Wales verwacht dat ik mijn werkzaamheden op 1 april aanstaande in het Verenigd Koninkrijk kan aanvangen. Dat heb ik Haar toegezegd. In het vertrouwen op Uw volledige medewerking te kunnen rekenen, verblijf ik met de meeste hoogachting, INSTITUTO CERVANTES Nederland, België, Luxemburg, Engeland en Wales J.L. VAN DER HEYDEN General Manager. Bijlagen: El PUENTE HOLANDÉS DESTINADO AL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DEL REINO DE ESPAÑA d.d. 20 februari 1997 aan de Minister President van Spanje, Verklaring van de rector van Instituut Blankestijn d.d. 10 februari 1997, "Gesprek met Ir. P. Hupkens te Vlissingen op 21 juni 1995", brief HW/ab/97/062 van het Arrondissementsparket Amsterdam d.d. 21 februari 1997.

25 FEBRUARI 1997 SAMENWERKINGSGEDACHTE TER ATTENTIE VAN MINISTER-PRESIDENT WIM KOK VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN