Europ 'Art. De heer K. Eric Kroes TERNAARD. Datum: 10 juni 1998. Betreft: 'Sponsoring'. Kenmerk: JH/KEK980610. Geachte heer Kroes, Ik dank u voor uw brief van gisteren aan de enige wettige vertegenwoordiger in de Benelux van het Instituto Cervantes. Ik bedoel dit formeel in strict-juridische zin. Dit houdt echter niet in dat ik participatie van onze Spaanse vrienden op het Domplein uitsluit van deelname aan mijn beleidsplan. Graag geef ik een eerste antwoord op uw vragen.

1. De doelstellingen van de Stichting Cervantes Benelux zijn conform de statuten conform artikel 2: a. de bevordering van de Spaanse taal en cultuur; en b. de bevordering van Nederlands-Spaanse samenwerkingsprojecten in de meest ruime zin. Zij beoogt geen winst.

Wat heeft zij al gerealiseerd? De stichting heeft zich vanaf de oprichting met name gewijd aan het onderhouden van contact met de Nederlandse Regering en het ontwikkelen van strategisch beleid. Voorts is de belangrijkste gerealiseerde doelstelling het aansturen van de Vereniging Spaans op School geweest met het doel het Spaans als regulier eindexamenvak in te voeren in het Voortgezet Onderwijs. Deze doelstelling is gerealiseerd. Het verschil tussen het pakket en de doelen van het Instituto Cervantes is vermeld in mijn beleidsplan Instituto Cervantes Nederland, België, Luxemburg, Engeland en Wales, dat ik u per separate post zal doen toekomen. De belangrijkst gerealiseerde doelstelling is de vaststelling van het definitieve recht om als enige organisatie in de Benelux te kunnen opereren onder de naam Instituto Cervantes en als Limited Company in Engeland en Wales. Uw verdere vragen worden beantwoord onder punt 5.

2. Op de eerste plaats is er geld nodig voor bestuursactiveiten van het uit te breiden bestuur van de Stichting. Hieromtrent ben ik in overleg met de fractievoorzitters van de drie paarse regeringspartijen. Voor het uitbreiden van de Benelux-stichting naar een Europese is 'derde geld' nodig. Hoeveel dat is kan ik op dit moment niet exact inschatten. Daartoe wil ik graag op korte termijn in een brainstormsessie met u aan de tafel gaan zitten. In eerste instantie denk ik dat het goed is de uitwerking van de doelstelling van de Benelux-stichting nader te concretiseren en uit te (laten) voeren. Binnen de uitbreidingsplannen van de stichting bestaat er een voorgenomen fasering: 1. Bestuursuitbreiding in Nederland; 2. Participatie Vereniging Instituto Cervantes uit Madrid; 3. Participatie Princess Diana Memorial Fund; 4. Uitbreiding met nieuwe leden uit overige participerende landen binnen de Europese Unie.

3. In Engeland heb ik tot voor kort contact onderhouden met de chairman van Harrods Knigtsbridge, de heer Mohamed Al-Fayed. Hangende het onderzoek naar de toedracht van het ongeluk van Prinses Diana in Parijs heb ik dit contact verbroken. Nochtans sta ik nog open voor ondersteuning van Onze plannen door het bekende Londense warenhuis. Echter slechts wanneer de algehele toedracht rond Diana's overlijden is opgehelderd. In Engeland had ik contact met de lijfwacht van de Prinses van Wales. Hij beschikte over mijn beleidsplan en in ETON COLLEGE heb ik de toezegging gekregen in september 1997 een officiële reactie uit KENSINGTON PALACE te ontvangen. In de tussentijd heb ik Diana's 'bewegingen' via de pers gevolgd, conform de afspraak die ik met haar lijfwacht heb gemaakt. Hieruit heb ik opgemaakt dat zij volop aan het werk was met het leggen van contacten in het kader van onze plannen. Enkele namen daarbij zijn de heer Christopher Whalley, een magnaat in onroerend goed voor zover ik heb begrepen; de heer Nigel o'Sullivan, die haar kapitaal beheerde en advocaat Anthony Julius, die haar testament heeft opgemaakt in december 1996, nadat zij de Engelse versie van mijn beleidsplan had ontvangen. Het onderwerp 'sponsoring' is in die fase nog niet aan de orde geweest, wel de participatie in de werkmaatschappijen van de op te richten holding. Sponsoring is eerst thans daadwerkelijk aan de orde. Vele bedrijven zijn van mijn plannen in kennis gesteld. Met name multinationals - waaronder ook Britse ondernemingen - met Spaanstalige contacten. Een lijst van die bedrijven doe ik u met genoegen toekomen. Er zijn dus geen exacte bedragen of toezeggingen bekend. Met sponsoring dienen we thans aan te vangen. Tenslotte kan ik u melden dat het bedrijf Taylor & Francis, Rankine Road, Basingstoke, Hants RG24 8PR, UK een belangrijke brugfunctie heeft vervuld. Wellicht zijn zij tot sponsoring bereid.

4. De Spaanse staat is inderdaad niet scheutig in het verstrekken van subsidies. Sterker nog; ik heb van hen een bijdrage geëist - via hun advocaat - aan de ontwikkeling van mijn organisatie. Hun cursussen op het Domplein zijn immers in strijd met mijn merkenrecht. Nochtans denk ik dat het goed is dat wij het voorbeeld geven. Ik heb inderdaad goede contacten met het Spaanse koninklijk huis vanaf mei 1995. Deze contacten heb ik in eerste instantie ten behoeve van Prinses Diana gelegd teneinde in goed overleg met nog enkele andere vorstenhuizen een loopbaanplan te kunnen ontwikkelen voor de Britse kroonprins William. Op 26 februari jongstleden heb ik een audiëntie aangevraagd bij de Spaanse Koning, de Kroonprins en de Minister President. Hierop heb ik nog geen reactie ontvangen. Het is derhalve een goede zaak dat ik hen bij die gelegenheid een uitgewerkt concreet operationeel plan kan aanbieden, inclusief een stuk financiële ondersteuning. Een goed voorbeeld doet goed volgen. De Spaanse regering heeft mijn beleidsplan eveneens ontvangen middels de Londense advocate van de Spaanse naamgenoot, Mrs Carollanne Lindley in Sergeant's Inn te Fleet Street, op de dag dat ik mijn bevoegdheden in het Verenigd Koninkrijk aan Prinses Diana heb overgedragen (18 april 1997).

5. Ik beschik over een uitgebreide correspondentie met ons ministerie van Buitenlandse zaken. Binnen dit kader had ik op 6 november 1996 een onderhoud met Ambassadeur Jonkheer mr. E. Röell op de Nederlandse Ambassade te BRUSSEL. Bij die gelegenheid heb ik hem mijn beleidsplan aangeboden en heeft hij toegezegd ons bij de Europese Commissie te introduceren. Op 13 november daaropvolgend heb ik tijdens een congres op de Baak te Noordwijk - het managementcentrum VNO/NCW - besloten de organisatie een bedrijfsmatige structuur te geven. Er komt dus een nadrukkelijke splitsing tussen ideële activiteiten van de stichting en de op te starten commerciële activeiten van de in Stratford-upon-Avon te vestigen Holding Company met werkmaatschappijen in de vijf betrokken landen. Mijn laatste brief aan onze Minister van Buitenlandse Zaken luidt alsvolgt: SAMENWERKINGSVOORSTEL. Wellicht geeft dit nog Het Beste aan welke doelstellingen mijn stichting tot op heden heeft gerealiseerd. Het ligt dus nog grotendeels op het politieke vlak. Juridisch is de zaak, wat mij betreft, honderd procent waterdicht. Ik denk er thans op de eerste plaats aan om nu 'iets leuks' te gaan organiseren ten behoeve van de stichting. Ik denk daarbij aan een tweede 'Concert for Life' in het Concertgebouw te Amsterdam als navolging van het eerdere concert op 28 november vorig jaar in de Pieterskerk te Leiden. De Prince of Wales had daarbij toestemming gegeven om daarbij de naam van mijn overleden partner te gebruiken. Daar was hij echter officieel niet toe gerechtigd, hetgeen ik de organisatie te Leiden heb laten weten. Dit vraagt dus om een vervolg. De organisatoren van de 'Lorca dagen' kunnen daar wellicht een leuke bijdrage aan leveren. Ik denk aan een programma voor de pauze met een optreden van mevrouw Sonja van Lier en zangeres Lynne Dawson, die ik op 28 november in Leiden heb leren kennen. Na de pauze denk ik aan een optreden van onze goede bekenden ELTON JOHN en Julio Iglesias. Ik nodig u graag uit om een keer bij mij op bezoek te komen waarbij ik u graag inzage geef in mijn Letters to Diana, Princess of Wales en de daarbij behorende bijlagen van de verschillende vorstenhuizen en regeringsleiders. Ik hoop u hiermede voorlopig even voldoende te hebben geïnformeerd. Het Business Plan zal ik u op zo kort mogelijke termijn doen toekomen. Ik zie met belangstelling uit naar uw reactie. Met vriendelijke groet, INSTITUTO CERVANTES. J.L. VAN DER HEYDEN. General Manager. P.S. Vanmorgen ontving ik een persoonlijke brief van de fractievoorzitter van de VVD. Het proces van uitbreiding van het stichtingsbestuur heeft thans een aanvang genomen.

15 JUNI 1998 BUSINESS PLAN TER ATTENTIE VAN DE HEER K. ERIC KROES IN TERNAARD

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN