Instituto Cervantes. Postbus 689. 3500 AR UTRECHT. KINGDOM OF THE NETHERLANDS. De Minister van Buitenlandse Zaken. Zijne Excellentie Mr H.A.F.M.O. van Mierlo. Postbus 20061. 2500 EB 's-GRAVENHAGE. Datum: 24 april 1998. Betreft: SAMENWERKINGSVOORSTEL Kenmerk: ICNBLEW/BuZa980424

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Geachte heer Van Mierlo, Mijn laatste brief aan u dateert alweer van 7 februari 1996. In de tussenliggende periode is er veel gebeurd. Zo kwam ik op een gegeven moment mijn foto tegen op de trappen van Paleis Huis Ten Bosch temidden van uw kabinet, op de plaats van Hare Majesteit, onder het motto Regeren is Vooruitzien.

Het EERSTE PAARSE KABINET van het KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. Voorste rij van links naar rechts Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen JO RITZEN, Minister van Buitenlandse zaken HANS VAN MIERLO, Minister-President WIM KOK, Oprichter Instituto Cervantes JOHN VAN DER HEYDEN, Minister van Binnenlandse Zaken en Vice Premier HANS DIJKSTAL, Minister van Justitie WINNIE SORGDRAGER, Minister van Financiën GERRIT ZALM. Achterste rij van links naar rechts Minister van Volksgezondheid en Sport ELS BORST, Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij JOZIAS VAN AARTSEN, Minister van Verkeer en Waterstaat ANNEMARIE JORRITSMA, Minister van Defensie JORIS VOORHOEVE, Minister van Economische Zaken HANS WIJERS, Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid AD MELKERT en Minister van Ontwikkelingswerk JAN PRONK.

Daarop kijkt u mij vriendelijk aan met een bochtje om de Minister-President heen. Ik weet nu inmiddels naar wie uw paarse kabinet is genoemd. Vandaar dat ik mijn brieven zoveel mogelijk met paarse inkt onderteken. Zo heb ik ook enorm genoten tijdens de begrotingsdebatten van 1996 toen de Minister-President de 'wave' had ingezet. U had daarbij ook veel plezier, zoals ik heb kunnen vaststellen vanuit een luie stoel. Zo heeft u en uw kabinet nogal wat berichten van mij ontvangen in de loop van de jaren. Het aardigste bericht moet zijn geweest dat ik de rechten op mijn handelsmerk definitief had gevestigd in het voorjaar daaraan voorafgaand. Dat betekent dus dat het mijn Spaanse vrienden in juridische zin niet is toegestaan om opleidingsactiviteiten te ontplooien in de Benelux. Aangezien uw collega Wijers inmiddels een graag geziene gast is geworden op het Domplein, wil ik niet al te moeilijk worden na zowel de regering van Spanje als het Verenigd Koninkrijk naar huis te hebben gestuurd. Laatstgenoemde Regering vorig jaar rond deze tijd. Ik had toen immers ook al de Limited Company Instituto Cervantes England and Wales op mijn naam staan en mijn benoeming ontvangen als Company Director namens Her Majesty The Queen. Vandaar dat Koningin Elizabeth ook een groot voorstander van 'paars' is geworden. Ik ontving in december namelijk nog een kerstkaart van Haar en Haar echtgenoot. Het is wel een trieste zaak dat Haar voormalige schoondochter, met wie ik de Business wilde gaan runnen als familiebedrijf Van der Heyden/Spencer - daarmee een oude middeleeuwse traditie continuerende - het leven heeft moeten laten in de tussentijd. Goed dat uw collega's Dijkstal, Sorgdrager en Chevènement zich met deze aangelegenheid bezighouden en ik uiteraard zeer geïnteresseerd ben in de uitkomst van het onderzoek naar het ongeluk van mijn beoogde partner op 31 augustus vorig jaar. Uw ambtstermijn zit er bijna op. Op 5 mei is het opnieuw bevrijdingsdag. Of u als Minister van Buitenlandse Zaken zult worden bevrijd van uw verantwoordelijkheden is uiteraard afhankelijk van de uitslag van de verkiezingen. Daar zal ik u een handje bij helpen door deze keer op D66 te stemmen en wat mij betreft mogen u en mevrouw Sorgdrager nog wel een tijdje blijven zitten. Dat geldt niet voor de heer Wijers. Want hem heb ik zelf nodig als financieel-economisch directeur van mijn bedrijf. Ook kunt u uiteraard nog zeer veel voor mijn organisatie betekenen. Ik zie u immers nog met een paarse Mercedes het Binnenhof binnenrijden tijdens het begin van uw ambtstermijn in 1994, hoewel ik het tot op heden voortdurend op de fiets heb moeten doen, zoals uw collega's tijdens de laatste Eurotop in Amsterdam. Ik was toen al twee jaar eigenaar van mijn handelsmerk, maar kreeg nog niet veel medewerking, aangezien er kennelijk nogal wat misverstanden bestonden over De Familie. Dat heeft CDA-collega Frans-Josef nog gemerkt toen hij het veld moest ruimen voor de heer Hillen, die klaarblijkelijk ook niet in de gaten had wat er zich afspeelde rond het Instituto Cervantes. Inmiddels stel ik mij de volgende constructie voor ogen. De Stichting Cervantes Benelux wordt omgezet in European Cervantes Foundation. Mijn beoogde partner zal daar postuum als zeer sterk betrokkene aan verbonden blijven. Derhalve heb ik het Princess Diana Memorial Fund uitgenodigd in het Bestuur hiervan zitting te nemen in de persoon van Lady Sarah McCorquodale. Voorzitter van het Fonds. Daartoe heb ik met kerst reeds een bezoek afgelegd aan onder meer KENSINGTON PALACE en 10 Downing Street. Voorts nodig ik ook de Vereniging Instituto Cervantes te Madrid uit in het Bestuur van deze stichting met als doelstelling Lady Di's 'Quixotic Quest', zoals zij dat voor ogen had, voort te zetten. Ik had Haar in Engeland reeds gemachtigd alle handelingen namens mijn bedrijf te verrichten.

In juridische zin zijn deze rechten thans op Haar broer Earl Charles overgegaan. Uw ambassadeur Jonkheer Röell in Brussel kan u deze ontwikkelingen ongetwijfeld bevestigen aangezien ik op 6 november 1996 daaromtrent met hem een intensief gesprek heb gevoerd in BRUSSEL. Ik neem mij voor de Limited Company om te zetten in een Holding Company met werkmaatschappijen met als doel Engels- en Nederlandstaligen met kennis van het Spaans aan het werk te helpen. De Holding wordt gevestigd in Stratford-upon-Avon, zoals ik vorig jaar op 28 april heb besproken met de Economic Development Manager aldaar. Lord Spencer lijkt mij de meest aangewezen persoon om het presidentschap van de holding voor zijn rekening te nemen. Daarmee worden commerciële en niet-commerciële activiteiten in de Cervantes-organisatie gesplitst. De activiteit Instituto Cervantes Benelux kan worden opgestart door het door mij in 1986 opgerichte bedrijf Stichting Beroepsgerichte Opleidingen (SBO). Ik heb de huidige directeur en mede-oprichter inmiddels benoemd tot 'Manager Benelux' en hem geadviseerd de naam van zijn bedrijf thans te veranderen in Instituto Cervantes Benelux. Tevens kan het bestuur van zijn stichting worden opgeheven en kunnen de bestuurders in het bestuur van de Stichting Cervantes Benelux zitting nemen teneinde van hieruit de European Cervantes Foundation gestalte te geven. De activiteiten van de Spaanse naamgenoot kunnen dan in de huidige vorm normaal worden voortgezet, waarin vooral de bibliotheek een ondersteunende functie kan vervullen. Er dient wel een overeenkomst opgemaakt te worden waarin wordt afgesproken welke cursussen door beide instanties worden verzorgd. Uiteindelijk is het Spaanse instituut illegaal en zijn zij een 'fee' verschuldigd. Dit is echter onderhandelbaar. Ik wens u van ganser harte een nieuwe ambtstermijn toe en verzoek u aan de uitwerking van dit praktische samenwerkingsvoorstel uw medewerking te verlenen. Nu u weet dat uw partij op mijn steun kan rekenen zal de winst van uw partij ongetwijfeld veel hoger uitvallen dan was voorzien. Daar kunnen José María Aznar en Tony Blair al over meespreken. Laatstgenoemde heeft immers kennis genomen van het feit dat Education mijn Core Business was. Daar heeft hij vorig jaar handig gebuik van gemaakt door te stellen 'I've got only three priorities: Education, Education and Education'. Dit heeft geleid tot een eclatant gezamenlijk succes. Dat staat u thans ook te wachten als u er nog in slaagt de samenwerkingsovereenkomst vóór 5 mei aanstaande rond te krijgen. Daarbij wens ik u veel succes. MET HARTELIJKE GROET, JOHANNES L. VAN DER HEYDEN Esq.

Deze brief maakt deel uit van de gehele serie brieven aan de Nederlandse Regering vanaf de vestiging van het INSTITUTO CERVANTES BENELUX

14 FEBRUARI 2007 GELUKWENS EN ONDERSTEUNING BELEIDSPLAN TER ATTENTIE VAN MINISTER MAXIME VERHAGEN VAN BUITENLANDSE ZAKEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN