TELEFAX Bestemd voor: De Minister van Justitie Hare Excellentie Mr. W. Sorgdrager. Afzender: ICBUK. Datum: 9 februari 1997. Tijdstip: 14.15 uur. Betreft: FELICITATIE Aantal pagina's: 5. Geachte mevrouw Sorgdrager, Graag wil ik u van harte geluk wensen met twee zaken. Op de eerste plaats voor de wijze waarop U op 6 februari jongstleden met Uw Franse ambtgenoot Toulon op één lijn bent gekomen. Het doet mij denken aan de overeenkomst die op 19 oktober 1990 is gesloten tussen mij en mijn collega in dezelfde plaats. Thans directeur van de Baak, waar ik in het kader van het programma Strategisch Pespectief 2000 op gezette tijden weer eens te gast ben. Op de tweede plaats wens ik U van harte geluk met de overwinning van het Openbaar Ministerie te Amsterdam in de zogenaamde Octopuszaak. Dit is uiteraard ook van grote invloed op de ontwikkeling van het Instituto Cervantes. Dienaangaande heb ik de eer u het volgende te melden: In het kader van het gekozen maatschappelijk discussiethema 'bruggen bouwen' ontving ik met kerst een symbolische kerstkaart van Drs H. Blankert, voorzitter van het VNO/NCW, gericht aan het Instituto Cervantes Benelux dat ik hier rechtens vertegenwoordig. Tevens ontving ik een persoonlijk getekende kerstkaart van Minister President Kok en Minister President Aznar van Spanje.

Vorige week ontving ik het Certificate of Incorporation of Instituto Cervantes Limited England and Wales. Ik heb besloten de komende twee maanden het Instituto Cervantes Benelux van de grond te trekken en per 1 april aanstaande naar Engeland te gaan om daar het Instituto Cervantes vorm te geven. De ontwikkelingen zullen eindigen op 27 september tijdens een Congres Spaans dat hier in Nederland wordt gehouden. Mijn persoonlijke keuzeproces hoop ik op 28 september te kunnen afronden. Vorige week ontving ik bijgaande benoeming tot director of Instituto Cervantes Limited. Ik heb derhalve besloten mij te vestigen in Stratford-upon-Avon, de geboorteplaats van William Shakespeare, teneinde aldaar de hoofdvestiging van het bedrijf te kunnen opzetten. Voordien dient er nog iets te zijn geregeld. Ik breng u derhalve hiermee in kennis van de tekst van de brief die ik gisteren heb verzonden aan de Hoofdofficier van Justitie te Amsterdam en in een fax van hedenmorgen aan het hoofd van de Centrale Recherche Informatiedienst: 'Met belangstelling las ik vandaag het artikel "Drugsbaronnen wanen zich onaantastbaar" waarin u uw mening te kennen geeft aangaande de strijd tegen de georganiseerde misdaad. Op de eerste plaats wil ik u van harte geluk wensen met de eerste slag die gisteren is gewonnen. Ook wil ik u hiermede van een persoonlijk probleem in kennis stellen dat nog niet is opgelost, hoewel ik de oplossing op een presenteerblaadje aan de autoriteiten heb aangedragen. De problematiek luidt alsvolgt. In de periode 1988/1989 nam ik in het kader van een scholingsproject deel aan een samenwerkingsprogramma tussen de Nederlandse en Spaanse werkgeversorganisatie. Ik heb in die tijd in het Spaans een interview afgegeven voor Radio Nederland Wereldomroep dat is uitgezonden in geheel Midden- en Zuid-Amerika en Spanje. Het interview is zelfs meerdere malen - met mijn toestemming - door Spaanse radiozenders uitgezonden. Door de heer CONSTANTINO DE MIGUEL is er gezegd 'Tenemos aquí en al estudio el señor John van der Heyden'. Mijn naam is dus in principe bekend bij een populatie van 400 miljoen Spaanssprekenden. In 1992 heb ik de Stichting Cervantes Benelux opgericht en het handelsmerk Instituto Cervantes bij het Benelux merkenbureau gedeponeerd. Teneinde in mijn verdere keuzeproces zorgvuldige keuzes te kunnen maken in mijn zoektocht naar betrouwbare samenwerkingspartners had ik eveneens een analyse gemaakt van mijn omgevingsnetwerk. In maart 1993 werd mij medegedeeld dat april 'de maand van de waarheid' zou worden. Er zijn in die maand gekke dingen gebeurd. Ik was toen in onderhandeling met een instituut onder de naam HOI-opleidingen te Alkmaar. In die maand is ook een naamgenoot van mij geliquideerd in diezelfde stad en klaarblijkelijk onder verantwoordelijkheid van de thans van meineed verdachte Haarlemse CID-rechercheur Langendoen. Ik heb mijn netwerkanalyse derhalve eind april, begin mei 1993 bij de Nijmeegse politie ingediend. In de hieropvolgende periode zijn er tal van criminele organisaties opgerold en is er voor een record aan drugs 'geveegd'. Ik werd in die tijd dan ook voortdurend door tal van onfrisse figuren met GSM-toestellen geobserveerd. Daarbij heb ik de Nijmeegse politie regelmatig per fax om contra-observatie verzocht. Gaandeweg klaarde de lucht weer op, hoewel recentelijk nog de dagafschriften van 1996 van de Stichting Cervantes Benelux uit mijn huis zijn ontvreemd. Deze dagafschriften bevatten een betaling aan cursusgeld waarmee ik kan aantonen dat ik mijn rechten op het handelsmerk Instituto Cervantes in de Benelux definitief heb gevestigd. Inmiddels heb ik kunnen vaststellen dat er met behulp van mijn netwerkinformatie - hetgeen ik uit tal van perspublikaties heb begrepen - voor 733 miljoen gulden aan 'straatwaarde' was geveegd. In het kader van de tip-, toon- en voorkoopgeldenregeling heb ik derhalve in het voorjaar van 1995 een declaratie van Hfl. 73,3 miljoen gedeponeerd bij de kasbeheerder van de CRI. Aangezien ik de betaling nog niet heb ontvangen heb ik vanaf dat moment de wettelijke rente in rekening gebracht, waardoor het bedrag inmiddels per 31-12-1996 is opgelopen tot Hfl. 80.184.176,-. De rekening berust bij de Minister van Financiën. Gisteren ontving ik een betalingsherinnering groot Hfl. 1.581,- van de ontvanger der directe belastingen te Nijmegen, die kennelijk anoniem wenst te blijven. Dit is mij zeer in het verkeerde keelgat geschoten en heb de belastingdienst toestemming verleend dit bedrag in mindering te brengen van mijn vordering, die ik hierdoor heb teruggebracht tot Hfl. 80.168.995,- hetgeen niet wegneemt dat het gevorderde bedrag toch weer zal oplopen gezien de wettelijke rente welke de Staat der Nederlanden hierover is verschuldigd bij het niet nakomen van haar betalingsverplichtingen. Ik kan niet langer wachten op de ontvangst van het verschuldigde bedrag. In het kader van mijn Business Plan Instituto Cervantes Benelux heb ik dit bedrag op de kortst mogelijke termijn nodig om nieuw Nederlands-Spaans arbeidsmarktbeleid te kunnen laten ontwikkelen. Inmiddels heb ik ook een Instituto Cervantes Limited Engeland en Wales opgericht en heb besloten het hoofdkantoor van de gehele organisatie te vestigen in Stratford-upon-Avon. Daartoe dien ik per 1 april reeds naar het Verenigd Koninkrijk te verhuizen. Deze week ontving ik namelijk van Chief Excutive John Holden van Companies House in Cardiff de felicitaties voor mijn benoeming tot director of Instituto Cervantes Limited.

Dit betekent dat ik mij thans de functie kan toekennen van General Manager Instituto Cervantes Nederland, België, Luxemburg, Engeland en Wales. Alle ontwikkelde actieplannen in het kader van mijn beleidsplan dienen nu tot uitvoering te worden gebracht en mijn declaratie te worden betaald. Een rekening daartoe wordt thans bij de National Westminster Bank te Folkestone geopend. Het nummer is 66834465. Voor de volledigheid treft u hierbij een overzicht aan van de faxberichten welke ik dit weekend heb verzonden. Voor de goede orde meld ik u dat ik berichtgeving welke een inbreuk maken op de persoonlijke levenssfeer van leden en oud-leden van het Britse Koninklijk Huis - zoals gisteren op de voorpagina van 'The Mirror' - niet meer zal tolereren zodra ik mij in het Verenigd Koninkrijk heb gevestigd. Mijn Certificate of Incorporation ontving ik op 25 januari jongstleden in een enveloppe met de rode opdruk 'On Her Majesty's Service'. Ik heb de heer Mastenbroek schriftelijk per fax toestemming verleend de Minister van Financiën te machtigen het gevorderde bedrag thans over te maken, voor het geval dat nog niet is gebeurd. Te dien zake verzoek ik U hiermede om Uw medewerking, zodat ik vanaf heden ook al mijn aan U gedane toezeggingen kan nakomen. Voor Uw welwillende medewerking zeg ik U bij voorbaat hartelijk dank. Met gevoelens van de meeste hoogachting, INSTITUTO CERVANTES Nederland, België, Luxemburg, Engeland en Wales. J.L. Van der Heyden. General Manager.

Bijlagen: Certificate of Incorporation of a Private Limited Company, Company No. 3300636, d.d. 10/01/1997; Brief PSU/CO d.d. 18/01/97 van Chief Executive John Holden of Companies House, Cardiff. Overzicht verzonden faxberichten: Stichting de Baak NOORDWIJK Directie 06-02-97 20.00 071 - 3690276; De Minister President W. Kok 07-02-97 09.00. 070 - 3564683; Content Beheer Directie 07-02-97 09.15 070 - 3470486; Top Start Nijmegen; J. Zwijnenburg 07-02-97 09.30 024 - 3602770; KPMG Management Consulting L. Heeringa 07-02-97 09.45 040 - 2502374; Cap Volmac Advanced Technology Services B.J.H. VELDHOEN 07-02-97 10.00 030 - 2527045; Cap Volmac Advanced Technology Services B.J.H. VELDHOEN 07-02-97 10.20 030 - 2527045; Makelaardij Soeteman Hr. Soeteman 07-02-97 10.30 024 - 3600103; Haags Juristen College T.Th.A.J. Manders 07-02-97 11.00 070 - 3634730; Stadhouderlijk Hof Leeuwarden J. de Vries 07-02-97 11.15 058 - 2163890; Thermen Lucaya Directie 07-02-97 11.25 0412 - 644651; Amsterdam Airport Schiphol Th.C. van Heijningen 07-02-97 11.45 020 - 6014640; Belastingdienst Particulieren Nijmegen Ontvanger 07-02-97 15.00 024 - 3810399; Belastingdienst Particulieren Nijmegen Ontvanger 07-02-97; 23.59 024 - 3810399; Belastingdienst Particulieren Nijmegen Ontvanger 08-02-97 12.15 024 - 3810399; Redactie de Telegraaf R. Hoogland 08-02-97 12.45 020 - 5852113; Henley Management College Nederland Directie 08-02-97 19.00 0343 - 513459; Centrale Recherche Informatiedienst N. Mastenbroek 09-02-97 11.15 079 - 3458754; Centrale Recherche Informatiedienst N. Mastenbroek 09-02-97 12.55 079 - 3458754.

10 FEBRUARI 1997 BERICHTGEVING TER ATTENTIE VAN MINISTER SORGDRAGER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN