28 december 2000. Betreft: PAARSE PETTEN. Kenmerk: JH/HdK20001228. Nijmegen, maandag 18 december 2000. Estimado Amigo,

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Vandaag treedt ons aller Frank de Grave weer eens op de voorgrond. Met paarse pet deze keer, hoewel de kleur in de krant niet is weergegeven. Dat zou te veel opvallen, naar mijn idee. Het kan ook zijn dat hij rood is. Het is alweer een hele tijd geleden dat ik Frank heb gesproken, maar ik mag wel aannemen dat hij dat gesprek niet is vergeten tijdens de presentatie van Marcel van Dam, die inmiddels naar Hulshorst is verhuisd. Inmiddels heeft Hans Dijkstal volgens de Telegraaf van vandaag mijn visie omtrent de Europese Unie al overgenomen. Er rest hem ook geen andere keus. Hij is immers ook de eerste die mijn beleidsplan onder ogen heeft gekregen in 1995. Dat geldt uiteraard ook voor de rest van The Family. Er is echter altijd iemand nodig die dat proces op gang brengt. Vandaag is dat de heer Dijkstal. Dijkstal vreest voor te grote groei van EU. Dat ziet er goed uit. Ik hoop dan ook dat Leo van Wijk vanaf vandaag eveneens met ons Business Plan aan het werk gaat. Het begin lijkt eraan te komen. KLM zoekt naar nieuwe vormen voor een groep. Ik beschouw dit als een positieve ontwikkeling. Deze uitgangspunten kunnen in onze hoofdlijnen van beleid worden geïntegreerd. Het is mij gisteravond gelukt om Gran Hermano op CD te zetten. Ik heb de schijf vandaag per aangetekende post aan de heer Van Amstel doen toekomen met bijgaand schrijven: STRATEGISCH PERSPECTIEF 2000 TER ATTENTIE VAN ADVOCAAT EN PROCUREUR MR GIJSBRECHT VAN AMSTEL TE BUNNIK.

Ik denk dat we weer eens aan een paar dozen nieuwe stropdassen moeten gaan denken. Wellicht kan Vroom & Dreesman daar nu ook een bijdrage aan leveren. Ik doe graag een beroep op de expertise van mijn collega's. Hierbij denk ik op de eerste plaats aan Ruud van der Zalm. Ik zal voor jou en Peter daarom ook nog een exemplaar produceren. Mét het programma ClarisWorks. Houdt de licentievoorwaarden daarbij wel in acht. Wij kunnen ons geen enkele misstap veroorloven. 17.48 Peter heb ik ook een exemplaar gestuurd. Ook Gran Hermano 20001218.03' is gelukt. Ik heb nog wel problemen met de printer. Daartoe heb ik vanmiddag contact opgenomen met de Apple Helpdesk in ZEIST. Ik heb gesproken met de heer Van Riemsdijk. Tal van suggesties heb ik opgevolgd. Echter zonder resultaat. 18.27 Goed nieuws wederom. Zojuist vernam ik dat Ella Kalsbeek staatssecretaris van Justitie wordt. Zij heeft mijn volledige support. Met name vanwege het feit dat zij mijn DECLARATIE kan onderbouwen in het kabinet. In de voorbeschouwing van Van Koninklijke Huize zag ik Diana overigens in het IES-groen van Boer & Croon. Vandaar dat ik mij vandaag ook weer wijd aan de geschiedenis van Heydanus. Hij bleek een strenge, onverzettelijke man te zijn. Hij schijnt zelfs tijdens de feestelijkheden rond het huwelijk van Prins Willem van Oranje en Charlotte de Bourbon het dansen te hebben verboden. Hierover schijnt hij nog in discussie te zijn gegaan met Marnix van Sint Aldegonde. Zo lees ik in Van Lennep: Bij de feestelijkheden, die bij gelegenheid van het huwelijk des Prinsen met CHARLOTTE DE BOURBON in Juni 1575 te Dordrecht plaats hadden, wordt bizonder vermeld, dat dit "zonder danssen" geschiedde. GROEN VAN PRINSTERER, Archives V, page 226. Willem en Charlotte hebben volgens mijn gegevens trouwens ook nog voor een aardig nageslacht gezorgd. Zij kregen samen nog zes dochters, waaruit een belangrijk deel van het geslacht Nassau-Bourbon is voortgekomen. Van Lennep spreekt in dit verband over het staatsmanschap van VAN DER HEYDEN.

Wij weten dat de leeraars van die dagen op dat punt gewoonlijk zeer streng waren, en dat vooral het dansen ten strengste door hen werd veroordeeld, zoodat zij, waar zij konden, het zochten tegen te gaan. PHILIPS VAN MARNIX deelde hierin de overtuiging van VAN DER HEYDEN niet; in zijnen boven aangehaalden brief aan dien leeraar bespreekt hij, na de zaak der Doopsgezinden te hebben afgehandeld, uitvoerig die van "het dansen" en verzekert dat hij zelf nooit de "choreas ac ludos modestos" heeft kunnen veroordeelen, zoodat hij dan ook, zoo dikwijls de gelegenheid zich daartoe aanbood, door woord en voorbeeld daarvan ie blijken heeft gegeven. Naar wij uit den brief kunnen opmaken, had VAN DER HEYDEN hem hierover geschreven en MARNIX beantwoordt eenigen zijner tegenwerpingen. Het laat zich hooren dat velen zeer geërgerd waren over deze zienswijze van den grooten Staatsman, doch deze verontwaardigt zich over die "impunitas eorum, qui quod Dominus non vetarit, pro sna auctoritate interdicant" en meent dat hunne "pracpostera gravitas sanctitasque, non longe a Pharisaicis moribus dissidens," veel grooter ergernis geven zal dan alle dansen der wereld. "Tu tamen," aldus eindigt hij, "quaeso statuas, tuam rappraia longe omnium gratissimam, tum per se, quod a tuo candore ac pietate proficiscatur, tum etiam quod occasionem praebuerit apertius tecum disserendi de hoc negotio. Interim non desinam me quoad potero ita gerere, ut inter utrumque moderate ambulans, nemini offendiculum praebeam." Voor de kennis en van MARNIX en van VAN DER HEYDEN levert deze brief ons dus niet onbelangrijke bijdragen; waar hij aan de eene zijde een merkwaardig getuigenis aflegt van de onbekrompen begrippen van den eerste, wijst hij ons tevens op de vrijmoedigheid en nauwgezetheid in beginselen van den laatste, terwijl hij ons weder gelegenheid geeft een blik te werpen in de hartelijke vriendschap, die deze beide groote mannen verbond. Op dit punt neemt Van Lennep de geschiedenis van de grote staatsman weer op. "Yeah,Yeah." Wij hebben GASPAR VAN DER HEYDEN te Antwerpen achtergelaten, waarheen hij, gelijk wij zagen, op het einde van Juni 1578 door de Synode Generaal was afgevaardigd. Reeds in April van datzelfde jaar was, na een verzoek van de Antwerpsche gemeente aan de classis van Walcheren om een of twee dienaren gedurende eenigen tijd ter leen te mogen ontvangen, VAN DER HEYDEN aangewezen om dien liefdedienst te vervullen, doch daar hij zoo spoedig naar de Synode zou moeten vertrekken, had men een ander in zijne plaats gezonden.' Wij kunnen ons voorstellen, dat de Antwerpsche gemeente hem thans, nu hij in haar midden was, niet zoo spoedig wilde laten gaan, en hij zelf zal ook met vreugde hebben medegewerkt aan den opbonw dier gemeente, die hij onder zoo verschillende omstandigheden, meer dan elf jaren te voren, had moeten verlaten. Hoe was het haar gedurende dien tijd gegaan? Niettegenstaande de strenge maatregelen van ALVA, bleef de gemeente onder 't kruis te Antwerpen, gedurende de jaren van zijn schrikbewind, toch in leven, ofschoon zij natuurlijk een kommervol bestaan leidde, en hare leden niet dan met de grootste omzichtigheid konden te zamen komen. Van 26 April 1573 is ons een brief bewaard, welken "de ouderlingen ende diakenen der kercke Christi onder 't Cruijs" aan den kerkeraad te Emden zonden, en waarin zij om andere predikanten verzochten, daar de hunnen te zeer bekend waren geworden. Om dezelfde reden veranderden zij ook het zegel, dat zij tot nu toe gebezigd hadden, in een dat uit eene lelie in het midden der doornen bestond, met het opschrift: "Gelijk eene lelie onder de doornen, Cant. 2." 1. Langzamerhand was de gemeente, vooral door het vertrek der meer gegoede leden, zóó verarmd, dat zij in Juli 1576 nogmaals een brief aan Emden moest richten, waarbij zij om ondersteuning vroeg. Deze gemeente collecteerde daarop voor haar de som van 165 gulden. 2. Reeds spoedig na de Pacificatie van Gent kwam er verademing, maar vooral in 1578 trad de gemeente van Antwerpen moedig in het openbaar te voorschijn. Op Zondag 16 Maart werden er vijftien predikatiën gedaan, en in veertien daarvan het Avondmaal bediend, terwijl den 23sten derzelfde maand de tafel des Heeren op drie verschillende plaatsen binnen het kasteel werd aangericht.' Ten gevolge van den Religievrede, waren den Calvinisten vier plaatsen toegestaan waar zij hunne godsdienstoefeningen mochten houden, namelijk de Jezuïtenkerk, gewoonlijk het Huis van Aken genoemd, het Suikerhuis, de Firmery en de kapel op het kasteel, die ALVA voor zijn soldaten had doen bouwen, om welke reden de Geformeerden haar den naam van Moabiten-kerk gaven. 2 Doch, daar deze plaatsen ongedekt waren, en de gemeente dus bloot stond aan regen en sneeuw, vroegen de Calvinisten nog drie kerken, die der Minderbroeders, Predikheeren en de St. Andries. Dit verzoek werd den 4den October door den Magistraat ingewilligd, onder voorwaarde dat die kerken door middel van een muur in twee deelen zouden worden gescheiden, en dat het koor den kloosterlingen zou blijven voorbehouden. Den 5den dier maand reeds predikte THOMAS VAN TIL in de Predikheeren-kerk. 3. Nadat VAN DER HEYDEN ongeveer eene maand in Antwerpen had vertoefd, beschreef de kerkeraad van Middelburg hem op 23 Juli, om weer naar zijne eigene gemeente terug te keeren, aan welk verzoek hij den 30sten van die maand voldeed. Doch slechts kort bleef hij aldaar, want dewijl de nood zoo groot was in Antwerpen, verzocht hij verlof om weder naar die stad te vertrekken, hetgeen hem werd toegestaan, terwijl de Middelburgsche gemeente er tevens in bewilligde dat hij in Antwerpen blijven zoude, totdat het Heilig Avondmaal gevierd en ouderlingen en diakenen verkozen waren. Spoedig echter geschiedde wat wel te voorzien was geweest; den 18den October 1578 benoemde de Antwerpsche gemeente VAN DER HEYDEN tot vasten leeraar. In die stad werd, bij het steeds wassend aantal Gereformeerde gemeenteleden, het gebrek aan een voldoend getal leeraars steeds duidelijker gevoeld. Op het einde van Augustus waren er nog niet meer dan twee vaste predikanten werkzaam, en naar alle zijden wendde men zich om hulp. Het kan ons dan ook niet verwonderen dat VAN DER HEYDEN ernstig door de Antwerpsche gemeente werd aangezocht om zich voor goed aan haar te verbinden, en evenmin, dat hij zelf zich gedrongen gevoelde aan dat verlangen gehoor te geven. Hij toch gevoelde zich steeds het meest tot deze zijne eerste gemeente aangetrokken, waar hij onder zoo verschillende omstandigheden het Woord had verkondigd, zoo vele gevaren had doorstaan en nu vrij uit van CHRISTUS kon getuigen. Hij beriep zich dan ook op de voorwaarde, die hij bij zijne komst te Middelburg had gesteld, "dat hij naar Antwerpen wilde terugkeeren, zoo de Heer opening aldaar gaf," en ook de PRINS VAN ORANJE richtte een schrijven aan den Middelburgschen kerkeraad, om aan het verzoek van Antwerpen klem bij te zetten. Het kostte moeite de Middelburgsche gemeente te bewegen hem af te staan en nog in Maart van het volgend jaar was de zaak niet tot eene beslissing gekomen. Verscheidene malen reisde VAN DER HEYDEN tusschen Middelburg en Antwerpen heen en weder, en verdeelde aldus zijne werkzaamheid in zekeren zin tusschen die beide gemeenten, doch deze toestand kon niet voortduren, want, gelijk hij zelf den 11den Maart 1579 schreef, nadat hij weder drie volle maanden in Antwerpen had doorgebracht: "ick bemerc, wat schade ick hier doe met dit ouer ende weder ouer reijsen," terwijl hij als zijne overtuiging uitspreekt, dat hij toch zal moeten eindigen met te gaan, ofechoon hij tevens vreest, dat de kerk te Middelburg "alsdan seer qualijck versien blijft." "Mij aengaende," aldus eindigt hij, "ick geue mij gansch den Heer ouer ende wil hem dienen, waert hem belieft.'' Van Lennep geeft in zijn boek te kennen dat er een zeer bijzondere relatie bestond tussen VAN DER HEYDEN en de PRINS VAN ORANJE. Zo schrijft hij dienaangaande: Toen THOMAS VAN TIL door Delft aan Antwerpen was uitgeleend en deze gemeente hem gaarne wilde behouden, schreef de PRINS eveneens twee brieven naar Delft, een aan den kerkeraad en een aan den burgemeester, beiden daartoe strekkende, om het verzoek van Antwerpen te ondersteunen. Deze brieven zijn opgenomen in de Werken der Marnix:-Vereeniging III, III. (Bescheiden aang. de Kerkherv. in Vlaanderen) bl. 11, vgg. VAN TIL was destijds hofprediker van den PRINS, en ten zijnen opzichte kan het ons dus minder verwonderen; doch dat het ook ten behoeve van VAN DER HEYDEN geschiedde, toont ons weder hoe hoog deze bij den PRINS stond aangeschreven en tevens hoe zeer den PRINS het wel zijn der Kerk ter harte ging. Het is boeiend om te lezen hoezeer de geschiedenis zich regelmatig herhaalt. Het voortdurend heen en weer reizen is karakteristiek gebleven binnen de familie. Mij is in 1990 het dagelijkse heen en weer reizen tussen Maarn en Noordwijk eveneens te veel gebleken, ondanks alle bereidwillige medewerking van Liesbeth om hiervoor een praktische oplossing te vinden.

Dinsdag 19 december 2000
Het enige relevante nieuws betreft vandaag de benoeming van Ella Kalsbeek tot staatssecretaris van Justitie. Ik beschouw Ella Kalsbeek als een absolute aanwinst voor het kabinet. In dat verband ben ik benieuwd of onze collega's al voor het nieuwe bedrijf aan het werk zijn in Element. Ik heb de CD naar Peters huisadres gestuurd. Gisteren had ik nog een oude vriend aan de telefoon. Zijn eerste vraag was: "Hoe is het met de verkering?". "Niet" was mijn antwoord. Dat kan natuurlijk nog veranderen. Hoewel ik mevrouw Kalsbeek een aanwinst vind voor het kabinet houd ik het evenwel bij Isabel. Jawel. Een goede samenwerking met de vissen acht ik daarbij ook belangrijk binnen de DE GOUDEN DRIEHOEK. Ik hoop echter wel dat het zakelijk blijft. Die computerkennis is van belang in verband met de gezamenlijke uitgave van ons nieuwe boek. Bovendien is mijn externe harddisk gisteravond gecrashed. Daar moet ook weer een oplossing voor worden gevonden. Liefde is... ...de oplossing tegen eenzaamheid. Dat klopt. 19.45 Terug uit Woerden. Vertrokken Dukenburg 12.10. Nijmegen-Centraal 12.20. Tijdens treinreis las ik enkele berichten in Metro en Spits.
Ella Kalsbeek als opvolger COHEN voorgedragen. (Metro) (Spits) Kalsbeek volgt COHEN op. Frankrijk komt vandaag positief in het nieuws. Frankrijk brengt ETA slag toe. Rond 13.30 uur kwam ik in Utrecht aan. Postbusproblematiek geregeld. Met de trein van 14.04 naar Woerden. Aldaar met buslijn 128 naar Molenvliet. Bij Machouse 1st Apple Store, Rietdekkersweg 6, 3449 JC Woerden harddisk laten testen door Steven van de Technische Dienst. Diagnose: DOET NIETS MEER!!!!!. Wordt opgestuurd naar LaCie onder reparatienummer 10637. Terug naar Station Woerden met bus 128 15.57. De bus was exact op tijd. Om 16.04 kreeg de chauffeur van zijn verkeersleiding door dat er een bommelding was op Utrecht Centraal. Ik ben toch in Woerden uitgestapt en met de directe sneltrein naar Nijmegen gereden rond 16.15. Daar nam ik kennis van de overname van het New Yorkse modehuis Donna Karan waar Diana haar paarse petje heeft gekocht. Het is mij nog niet bekend of dit Franse bedrijf Diana's naam mag gaan gebruiken zonder mijn toestemming. Naar mijn mening is het gebruik van haar naam en beeltenis door niemand anders toegestaan dan door ondergetekende. Ik denk dat de heer Van Amstel daar uitsluitsel over kan geven. Het viel mij gisteren namelijk op dat de heer Van Riemsdijk van Apple mij gisteren zeer nadrukkelijk bij de achternaam aansprak. Ik was in de veronderstelling dat Apple nog in ZEIST is gevestigd aan de Handelsweg. Vanmiddag zag ik echter - nadat ik bij de heer Daniël Supusepa het softwarepakket AppleWorks 6.0 (ordernummer 58.606, factuur 40.220/11822) had gekocht - dat Apple Computer Benelux thans is gevestigd op het adres Kosterijland 42, 3981 AJ Bunnik. Dus in de onmiddellijke omgeving van de praktijk van Mr. G. van Amstel. De licentieovereenkomst van AppleWorks ademt geheel zijn stijl. Hij is een uitstekend advocaat. Zeker op dat gebied. In Amerika is paars inmiddels actief geworden in de senaat.

Bush roept partijen op tot samenwerken
Het verlies van de informatie op mijn harde schijf van 20 gigabyte betekent persoonlijk een gevoelige slag. Nu het de komende tijd echter iets rustiger wordt is het wellicht zinvol om de reis naar Washington te gaan voorbereiden. Daartoe dienen wij wel bij de installatie te worden uitgenodigd. Ik zal zien wat er te repareren valt. In Nederland heeft Jeltje van Nieuwenhuyzen zich vandaag niet onbetuigd gelaten door te stellen dat Wim Kok zich Het Beste niet - ten behoeve van de PvdA - kandidaat stelt voor een volgende verkiezingsronde. Ik vind het een merkwaardige gang van zaken dat de Voorzitter van de Tweede Kamer zich ook met partijpolitiek inlaat. Binnen het bedrijfsleven zou men dat met belangenverstrengeling aanduiden. Het is alweer een tijdje geleden dat ik met haar voorganger, de heer Piet Bukman heb gesproken in Noordwijk, in aanwezigheid overigens van mijn collega Starren. Nochtans denk ik eveneens dat de heer Kok zich nu Het Beste kan gaan opmaken voor zijn nieuwe functie als Voorzitter van de Europese Commissie. Dan hebben we aan deze kant van de Oceaan in ieder geval de zaken weer aardig in de hand. Vanavond spreken Gore, Clinton en Bush met elkaar. De laatste stukjes van de puzzel.

Woensdag 20 december 2000
Het nieuws van vandaag. Bush bezoekt Clinton. Dat past geheel in ons Concept.
Wolters Kluwer biedt 230 mln. op Loisaw.com Ik zal dus maar weer een keer bij Henny Wolters op de koffie gaan in Torre del Mar. Voor de beleggers komt het er binnenkort ook op aan om van Tiscali over te stappen op CERVANTESONLINE. Lijdensweg WOL-belegger gaat onder Tiscali door Dit was allemaal te voorzien. Ik begrijp absoluut niet wat men in dat bedrijf heeft gezien. Het mist elke vorm van toegevoegde waarde. We hebben weer heel wat nieuwe aanknooppunten voor verder Research voor Beleid. Liefde is... ...helpen bij het verlanglijstje voor de kerstman. De foto's van 14 december ben ik kwijt. Maar ik denk op de eerste plaats aan een nieuwe stoel. Van Christie's.

Donderdag 21 december 2000
Op consult geweest bij Dr. Dofferhoff. De leverfuncties zijn weer in orde. Er is een DNA-onderzoek verricht naar de herkomst van de ijzerstapeling in het bloed. Qua erfelijkheidsfactor is het voor de helft van de moeder en voor de andere helft van de vader overgeërfd. De combinatie is bij mij dominant geworden. Wederom drie aderlatingen noodzakelijk. Te beginnen op volgende week 28 december om 9.30 (C84). Controle op donderdag 15 februari 2001 om 15.10 uur. Gisteravond heb ik Paul Burrell aan het werk gezien in Van Koninklijke Huize. Dat was ook alweer een tijd geleden dat ik hem heb getroffen. De belangrijkste marktinformatie komt vandaag van Start Spaanse overname van Start en Unique Unique lijkt mij hierdoor de meest geschikte organisatie om als CERVANTES EMPLEO te gaan opereren in de Benelux en Spanje als werkmaatschappij van de holding. Start kan zich daar uiteraard bij aansluiten. Als eerste serieuze manager voor CERVANTESONLINE heeft zich thans de heer Ruud Huisman aangediend.
WOL topman Huisman cashte. Ik ben benieuwd hoe Justitie over deze transactie oordeelt. Nadien is de heer Huisman wat mij betreft van harte welkom in onze organisatie. Opvallend is vandaag het artikel van Rob Hoogland over de wel zeer merkwaardige handelwijze van de huidige Voorzitter van de Tweede Kamer jegens onze Minister-President. Ik werd vanmorgen gebeld door Linda van MacHouse in Woerden. De harddisk moet voor reparatie naar LaCie worden gezonden. Zij heeft op de bon nog specifiek vermeldt: 'Data recoveren'. Het risico bestaat namelijk dat ik alle genealogische informatie kwijtraak als dat niet gebeurt. Resultaat van vijf jaar werken. Er bestaat echter nog goede hoop dat zij de info op CD kunnen zetten. Met MacHouse, v/h Stonehouse heb ik goede ervaringen. Nog uit de tijd dat ik verantwoordelijk was voor de automatisering bij Nieuw Elan. Zodra mijn printer werkt kan ik wel een leuke collage maken van mijn Letters to Elizabeth van dit jaar en het jaar daarvoor. In verband met de noodzakelijke aderlatingen ben ik - op medische gronden - genoodzaakt tot half februari in Nederland te blijven. Een tussentijdse trip naar de Verenigde Staten is mij echter niet verboden. Een bezoek aan HARVARD lijkt mij daarom wel op zijn plaats. 13.40 Mijn genealogische informatie heb ik teruggevonden. Gelukkig had ik daarvan een back up in de kluis bewaard. Ook vond ik de database van de leden van de Baak-kring 1998. Wij ontvingen vandaag eveneens de laatste Privé van dit jaar (numer 52). Voor het eerst tref ik hierin een artikel waarin ik mij volledig kan vinden. Beatrix dolblij met verloving Prins Constantijn Politiek omarmt reserve-Koningin Laurentien! Hiermee is een groot probleem uit de wereld geholpen. Onze organisatie kan nu verder ook van de grond en de dynastieke belangen van de familie Van Oranje zijn eveneens gediend met Koning Constantijn I. 22.05 Back uppen op CD geslaagd. De relatie tussen Willem van Oranje en Charlotte de Bourbon en hetgeen dit uiteindelijk heeft opgeleverd heb ik dus ook weer kunnen 'ophalen'. Te beginnen bij Willems levensloop.

Vrijdag 22 december 2000
Terwijl ik zo zit te luisteren naar de tonen van Durham Town door Roger Whittaker gaat dit verhaal vandaag weer verder met Constantijn en Laurentien. Constantijn is de enige Oranjetelg uit 's-Gravenhage die nog nooit een brief van mij heeft ontvangen als eigenaar van het Instituto Cervantes Benelux and United Kingdom. Hij heeft gisteren wel zijn taken in Parijs beëindigd.
In de markt is er weer een Nederlandse overname van een Spaans bedrijf. Grote acquisitie Nutreco in Spaanse pluimveesector. Spanje is na de Benelux de tweede thuismarkt van Nutreco. Dus werk aan de winkel voor Cervantes Business Consultancy. Vandaag kreeg ik jouw berichtje.

Dat is uiteraard geheel wederzijds! 19.50 Bezoek gebracht aan Computel, Besterdring 113 Tilburg na bezoek aan ING. Vertrek Nijmegen Centraal 14.38. Aankomst Tilburg 15.30. Nieuwe drivers meegekregen voor de printer Epson Stylus Color 440. Vertrek Tilburg 16.39. Overgestapt in Oss. Vertrek Oss 17.25 Aankomst Dukenburg 17.40. Nieuw overhemd en stropdas gekocht in huiskleuren bij Verhulst Mannenmode. Mevrouw Verhulst heeft voor mij op 31 juli 1996 nog de oranje stropdas met zonnebloemen uitgezocht voor mijn eerste bezoek aan BUCKINGHAM PALACE.

STARTING THE BUSINESS

Dat heb ik haar medewerker Peter Bekker vanavond nog laten weten om 19.27 uur. De printer heb ik nog niet aan de praat gekregen. Wel vond ik in de kluis een belangrijk artikel uit THE SUNDAY TIMES van 10 december 1995: "Before, Diana played on people's emotions. Now she may have taken her strategy too far". Dit is de problematiek waarvoor ik mij zag gesteld vanaf 1 augustus 1996. Er worden volgens de pers dit jaar niet veel goede voornemens gemaakt. Dat doe ik wel bij deze. De koers is toen door Diana en door mij vastgesteld. Ik ben vastbesloten die koers te handhaven. Niet uitsluitend 'regarding the British Royal House', maar jegens elk vorstenhuis dat de bereidheid toont zich voor de eenwording en daadwerkelijke integratie van de Europese Unie in te zetten. Ook vond ik in de kluis mijn dagboek uit KENSINGTON PALACE. Ik leg dat vanavond vast op CD.

Zaterdag 23 december 2000
De kaarten zijn geschud en de stellingen betrokken. De Cervantes Game Competitie kan thans een aanvang nemen. Spanje is al zeer pro-actief aan het werk getogen, zoals blijkt uit het artikel Misrekening Nice top opgelost. Spanje is zich dus zeer nadrukkelijk van de macht van het Instituto Cervantes bewust. Dat blijkt vandaag met name door de overnamepoging van het Utrechtse energiebedrijf REMU.
Hollands (Nederlands/Utrechts) energiebedijf Remu in Spaanse handen Minister Jorritsma van Economische Zaken (linksboven)

en de Nederlandse mededingingsautoriteiten moeten nog instemmen met de privatisering van Remu. Dat is een goede zaak. Ik ben immers van de gehele overnamepoging niet in kennis gesteld en beschouw dit vooralsnog als een vijandige overnamepoging. Eerst nadat de Spaanse overheid Hfl. 47.000.000.000,- of de huidige equivalentwaarde van de aandelen van de Staat der Nederlanden in KPN heeft voldaan aan ondergetekende, ben ik bereid hieraan mijn goedkeuring te hechten. Het te ontvangen bedrag zal ik automatisch in de holding investeren. Ik neem mij derhalve ook voor de Minister-President een geactualiseerd exemplaar van het boek Gran Hermano op CD te doen toekomen. Hij weet nu hoe hij met een computer kan werken. In de omgeving van Eerbeek zijn ook nog leuke gelegenheden om de feestdagen sfeervol door te brengen. Dat is ook de woonplaats van Karel Aalbers. Ik heb van zijn plan kennisgenomen om Vitesse voor Hfl. 100 miljoen over te laten nemen door een Nederlands bedrijf. Naar mijn inzichten komt AKZO-NOBEL daarvoor het meest in aanmerking in verband met hun internationale/wereldwijde uitstraling en belangen. Ik kan mij thans voor de volle honderd procent in de heer Aalbers verplaatsen. Hij heeft mijn zegen. We dienen wel te voorkomen dat NUON nu ook een prooi van de Spanjaarden dreigt te worden vóórdat Instituto Cervantes Holding volledig operationeel is. In mijn visie is Endesa uitsluitend in de Remu geïnteresseerd omdat zij de stroom leveren aan het pand Neude 30C

het aldaar gevestigde postkantoor met postbusnummer 689 en het gebouw op het Domplein met haar illegale activiteit aldaar.

16.00 Gesprek gevoerd met de heer Van der Heijden van het gelijknamige meubelbedrijf aan de woonboulevard. Ik heb hem de situatie uiteengezet, waaronder de geplande beslaglegging op Harrods Knightsbridge. Hij heeft - naar zijn zeggen - vorig jaar nog een bezoek aan dat bedrijf gebracht, samen met zijn echtgenote. Er bleken in die tijd - zonder mijn autorisatie terzake - nog foto's van Diana te hangen. De heer Van der Heijden is bekend op de golfbaan van Mijas Costa en geïnteresseerd in de overname van Harrods. Dat moet wel lukken. Vooral nu ik heb vastgesteld dat de huidige financieel directeur van de Baak in 1998 eveneens lid was van de Baak-kring: De heer (Martin) M.L. Metselaar AC Haagse Hogeschool Controller Postbus 19050 2500 CB 's-GRAVENHAGE. Hun golfballetjes liggen al te wachten in de Calle Roquedal. Hier kunnen we ook ons golftoernooi laten plaatsvinden tijdens het eerstvolgende congres van onze holding. Het probleem van de naam Van der Heijden los ik wel op zodra het naambord van Harrods is weggehaald in 87/135 Brompton Road op last van het Britse Vorstenhuis. Prins Philip heeft al een begin gemaakt. Dan volgt de rest vanzelf. Het gaat slechts om één letter: een 'ij' of een 'y'. Daar heeft het Ministerie van Justitie inmiddels al een uitspraak over gedaan. Het is nu nog slechts een kwestie van tijd. Maar niet te lang, naar ik mag hopen.

Zondag 24 december 2000
Het is gelukt met mijn Diary from KP. Het eerste exemplaar op CD heb ik inmiddels aan een goede vriend cadeau gedaan, aangezien hij mijn partner goed kent met 'familie' in Velp. Deze kunnen thans in omloop worden gebracht door Cervantes Editions. Er zijn maar weinig mensen die ik ooit de eer heb vergund van dit dagboek kennis te mogen nemen. Uitsluitend een paar goede vrienden van Bill Clinton hebben er hun handtekening in gezet, t.w. de heren Jerry Meadows en Toby Hale. Deze heren zijn eigenaar van het bedrijf Amway, onder meer de hoofdsponsors van de Olympische Winterspelen in Nagano in 1998.

Welaan, een goede kerstboodschap. Nu drie jaar oud. Ik heb met Jerry Meadows kennis gemaakt in Brussel. Het verhaal staat in mijn dagboek. Dat betreft ook zijn collega's Ron en Toby Hale.

Op de BBC zag ik in dit verband zojuist ook nog enkele bekenden tijdens een dienst in de parish church of Sandringham in Norfolk onder leiding van ons aller George Carey. Queen Mum was geheel in het paars. Ook 'our boys' waren bij de dienst aanwezig met their natural father. Lady Sarah Ferguson was te laat voor de dienst 'because she was involved in a car accident today'. I hope she has not received to many injuries, because we need her participation in the company in the forthcoming years as from now. Sergeant David Sharp heeft mij in april 1997 nog verzocht uit de buurt te blijven van dat paleis. Dat verzoek heb ik gerespecteerd toen hij mij zei: "Do you know who I am?" "No Sir, I have no idea." "My name is Sharp. David Sharp. Sergeant David Sharp. I am responsible for the security of the Princess of Wales and Prince William". Hij beschikte over kopieën van al mijn brieven die ik Diana had gestuurd. Hierop heb ik hem laten weten: "It's an honour to meet you, Sir. I am pleased The Information is in the right hands." Waarop hij mij antwoordde "I advise you to stay away from the Royal Palaces for the time being, Mr. Van der Heyden". 'Yes, for the time being, Sir", was daarop toen mijn antwoord. "But you can not change my plans. I will be back here next August and I expect from you to have taken all security measures that are necessary.'" "Well. All Right, Sir. Pleased to meet you. You may expect an official letter from KENSINGTON PALACE next September." Dat was op 23 april 1997 'at ETON COLLEGE' tussen 14.00 en 15.00 uur Greenwich Time. Op zijn verzoek ben ik toen niet verder gegaan dan Kings Lynn. Voor een bezoek aldaar aan de burgerlijke stand.

Woensdag 27 december 2000
Kerst verder gevierd in besloten kring. Het is vandaag precies een jaar geleden dat ik naar Braemar ben gereden in de Schotse Hooglanden om daar de volgende dag een brief af te geven in Balmoral met mijn testament. Reden om vandaag in deze brief mijn reisverslag op te nemen dat ik dienaangaande aan 'familie' van Liesbeth Halbertsma heb doen toekomen.
Zo teruglezend een boeiende jaarwisseling. Zo heb ik op Eerste Kerstdag ook met belangstelling geluisterd en gekeken naar de kersttoespraak van Koningin Beatrix. Zij is daarbij uitgegaan van ons gezamenlijke thema: Geloof, Hoop en Liefde. Hierbij gekleed in de juiste kleur. Met dank aan Hare Majesteit voor deze Persoonlijke Boodschap kijk ik naar het commentaar in de Telegraaf van heden. Koningin trekt 1,6 mln. kijkers.

Het verhaal brengt mij in dit verband ook terug naar mijn laatste bezoek aan Frigiliana op mijn 52ste verjaardag en de brief die ik dienaangaande aan Liesbeth heb geschreven: SANTA DIANA. Op die bewuste 9 november 1999 trof ik in Málaga nog een belangrijk signaal, dat mij herinnerde aan mijn opmerking in mijn brief aan The Duke of Edinburgh: "I've been the subject of a worldwide fox hunting". De overgave van Breda van Velázquez. Met dit verhaal in mijn achterhoofd ging ik vanmiddag op zoek naar Spaanse en Engelse kranten teneinde daaruit de kersttoespraken van Don Juan Carlos en Queen Elizabeth II te destilleren. Hoewel er gisteren volgens RTL4 in Arnhem de roep is opgegaan om Keizer Karel terug te krijgen, ondanks het feit dat ik in Nijmegen niets heb gemerkt van het 1200-jarige Keizerschap van onze voormalige stadgenoot, vond ik niet de gewenste informatie. Wél trof ik Story en Weekend nummer 1 aan m.b.t. deze ontwikkelingen. Zo meldt Story op pagina 58: Maria-Carolina's hart gebroken door Spaanse kroonprins. Mijn goede vriend uit Madrid heeft dus wel iets uit te leggen zodra ik weer in mijn tweede vaderland ben teruggekeerd. Mijn laatste brief aan zijn particulier secretaris is inmiddels ook alweer bijna drie jaar oud: AUDIENCIA A LA ATENCIÓN DEL PRÍNCIPE DE ASTURIAS. Dit geldt eveneens voor de zanger Gerard Joling. Gerard heeft mij in juli 1996 met zijn lied Terug naar de Kust geïnspireerd om de sprong van de Noordwijkse naar de Londense vuurtoren te maken. Volgens het blad heeft hij contact gehad met een aantal goede bekenden in het kader van mijn Cervantes Plan. Story maakt in dit verband op de pagina's 6 en 7 onder meer melding van zijn contacten met Willem-Alexander, Ed Nijpels en Lady Sarah Ferguson. 22.10 Genoten van David Copperfield. Het meesterwerk van Charles Dickens. Het brengt mij in gedachten terug naar 8 februari 1969. Met de St. George was ik de Noordzee overgestoken. In die nacht was er een pak sneeuw in Engeland van meer dan een meter gevallen. Het was de hevigste sneeuwval geweest sinds 1890. De trein van Parkstone Quay naar Liverpool Street Station gaf in Standford de geest.

Na daar te zijn overgestapt bereikte ik rond 11.30 Londen Liverpool Street. Vandaar ging de tocht naar het Charles Dickens House. Vervolgens naar de National Gallery op Trafalgar Square en wederom met de nachtboot terug naar Hoek van Holland. Ook Nederland was toen inmiddels dicht gesneeuwd. Op dezelfde zondag 9 februari 1969 ben ik in de kerk aan de Groenestraat tot de R.K. Kerk toegetreden onder invloed van Magister Edward Schillebeekx. Op 27 april 1997 heeft die ceremonie zich herhaald in St. Mary's Church te Warwick, ten behoeve van de Church of England. Lady Sarah Ferguson zou daar zeer zeker ook een welkome gaste zijn geweest vanaf 28 september van dat jaar. Ik stel het derhalve zeer op prijs dat Gerard Joling terzake inmiddels - naar het zich laat aanzien - tot nadere stappen is overgegaan. Ik schrijf dit met enige voorzichtigheid, aangezien het blad Story vanavond geen al te betrouwbare indruk heeft gemaakt. Voorts heb ik ook naar Myrna Goossens programma Van Koninklijke Huize gekeken. Er blijkt nog steeds een hardnekkig misverstand te bestaan dat onze beoogde Argentijnse beleidsmedewerkster in aanmerking zou komen om Koningin van Nederland te worden. Dit lijkt mij iets te krap door de bocht. Die rol is naar mijn stellige overtuiging al voor Laurentien weggelegd. Zij is immers beter in de Nederlandse Staatszaken ingevoerd. Voor onze Kroonprins ligt er naar mijn stellige overtuiging binnen onze organisatie een zwaardere verantwoordelijkheid weggelegd dan voor de toekomstige Koning van Nederland. Ik vind dit een vrij aardige probleemanalyse, die naar mijn inzichten voor 90% helder is. Feit is wel dat men nog steeds uitgaat van de onjuiste premisse dat er geen Instituto Cervantes Benelux zou bestaan, geen Stichting Cervantes Benelux, geen Instituto Cervantes Limited England and Wales en geen toekomstige European Cervantes Foundation. De laatstgenoemde twee organisaties zijn met name van belang voor mijn legal heir in het Verenigd Koninkrijk. Volgens een artikel in hetzelfde weekblad zou hij geen prins meer willen zijn. Ook dit lijkt mij een goede probleemanalyse. Het blad gaat echter van de onlogische premisse uit dat Charles koning zou worden. Ik denk niet dat dat gebeurt. Op zich is dit mijn zaak niet meer. Wel ben ik nog steeds de eigenaar van het in Cardiff ingeschreven bedrijf en William mijn erfgenaam. Ik wacht in alle rust af hoe men aan het Britse Hof hieromtrent een beslissing zal gaan nemen. William is meerderjarig en derhalve gerechtigd om hierin zijn eigen standpunten te gaan innemen.

Donderdag 28 december 2000
Op deze historische dag moet er opnieuw bloed worden afgetapt. Dat heb ik wel over voor Het Behoud van de Dynasty. 12.40 Astrid heeft 300 cc bloed afgenomen. Volgende aderlating op dinsdag 30 januari 10.00 uur. Het belangrijkste nieuws komt vandaag uit het marktsegment van Cervantesonline. BOD VAN Tiscali OP WOL LAGER DOOR CLAIM VAN VEB Ik stel vast dat die feiten allemaal na de beursintroductie hebben plaatsgehad en derhalve irrelevant inzake de voormalige beursgang. Bij een volgende beursgang dient hiermee uiteraard wel rekening te worden gehouden. De heer Peter Paul de Vries is dus van harte welkom bij de beursintroductie van CERVANTESONLINE, zodra het zover is na 30 april 2001. Tiscali heeft een kat in de zak gekocht. Vanaf de eerstvolgende Koninginnendag kan daarin verandering komen. Ik heb uit de rubriek van Rob Hoogland van vandaag echter wel kunnen opmaken dat EasyJet inmiddels het Cervantes Concept heeft gestolen. Het ziet ernaar uit dat de heer Hadji-Iannou met mijn Cervantes Concept aan de haal is gegaan. Ik sluit dus niet uit dat hij op korte termijn kan worden gedwongen zijn gehele bedrijf onder mijn label te moeten brengen. Dat lijkt mij alleszins redelijk. Liefde is... ...hij houdt van me.... hij houdt niet van me... Daar ben ik al duidelijk genoeg in geweest. Denk ik. 16.20 Peter van 'Modern' is op bezoek geweest om de printer aan de gang te krijgen. Het is nog niet gelukt. Daarom maak ik vandaag een eind aan deze brief.

30 DECEMBER 2000 FELIZ AÑO NUEVO 2001